Logistyka - Internet Świadłowodowy dla Firm

advertisement
LOGISTYKA – w starożytności oznaczenie praktycznej strony rachowania w
odróżnieniu od naukowego teoretycznego traktowania liczb (arytmetyka).
Współcześnie rozumiemy przez logistykę albo logikę algebraiczną, rozwiniętą
w ostatnich czasach metodę traktowania logiki przy pomocy symboliki i
prawideł podobnych do prawideł rachunkowych algebry.
S – specyficzny - określony
M – mierzalny
A – akceptowalny
R – realny – możliwy do wykonania
T – time – określony czas
bezpieczeństwo – atrybut jakości
CZAS (szybciej)
TRÓJKĄT LOGISTYCZNY
KOSZTY (taniej)
JAKOŚĆ (lepiej)
SZEŚĆ FUNKCJI:
 creation – pomysł lub funkcja projektowanie
 finance – pozyskanie kapitału planowanie finansowe i funkcji kontroli
 personel – zasoby ludzkie i funkcja relacji międzyludzkich w pracy
 purchasing – pozyskanie i otrzymanie materiałów, serwisu i wyposażenia
 conversion – transformacja materiałów w dobra ekonomiczne i serwis
 distribution – marketing i sprzedaż wyprodukowanych dóbr
PRODUKT
OPAKOWANIE
PROMOCJA
CENA
SERWIS KLIENTA
(miejsce)
KOSZTY
TRANSPORTU
KOSZTY DOSTAWY
ZAMÓWIEŃ
KOSZTY JEDNOSTKOWE
PARTII DOSTAWY
KOSZTY ZAMÓWIEŃ I
INFORMACYJNE
KOSZTY
SKŁADOWANIA
STRUKTURA KOSZTOWA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ A KREACJA
UŻYTECZNOŚCI
ZYSK
KOSZTY LOGISTYKI
użyteczność czasu i miejsca
KOSZTY MARKETINGU
użyteczność posiadania
KOSZTY WYTWARZANIA
użyteczność formy
FORMUŁA „7W” W LOGISTYCE
 właściwe dobro – dokładność specyfikacji dostawy
 właściwa ilość – prawidłowość kompletacji dostawy
 właściwa jakość – bezpieczeństwo realizacji procesów logistycznych
 właściwe miejsce – precyzja miejsca realizacji dostawy
 właściwy koszt – adekwatność cenowa do jakości usługi logistycznej
 właściwy czas – synchronizacja procesów logistycznych
 właściwy odbiorca – podmiotowa adresowalność dostawy
Teoria systemów, która obejmuje wszystkie procesy służące pokonywaniu
przestrzeni i czasu, w przypadku dowolnych obiektów. Logistyka jest
planowaniem zapotrzebowania, wydajności, czasu i przestrzeni, jak również
sterowaniem i wykorzystywaniem zaplanowanego strumienia materiałowego
przy uwzględnieniu optimum kosztowego.
Logistyka szuka synchronizacji rytmu wewnątrz łańcucha, którego działania
powodują usunięcie we właściwym czasie czynników ograniczających i
przeszkód.
Działania magazynowo-ruchowe, które pomagają produktowi przepłynąć z
punktu nabycia surowca do punktu ostatecznej konsumpcji, jak też przepływ
informacji, który powoduje, że produkty są wprawiane w ruch w tym celu aby
zapewnić adekwatny poziom obsługi klienta po adekwatnym koszcie.
Logistyka jest to planowanie, realizacja i kontrola pomieszczenia i
rozmieszczenia ludzi i/lub dóbr oraz działań wspierających związanych z tym
pomieszczeniem i rozmieszczeniem, w systemie stworzonym dla osiągnięcia
określonych celów.
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
Infrastruktura firmy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
MARŻA
Rozwój technologiczny
Zaopatrzenie
Logistyka
zaopatrzenie
Operacje
Logistyka
dystrybucji
Marketing i
sprzedaż
DZIAŁANIA PODSTAWOWE
Obsługa
ZARZĄDZANIE KONTROLUJE:
 linię działania, która dotyczy tworzenia biznesu tj. wszelkiego rodzaju
innowacje doskonalenia działalności produkcyjnej marketingu i sprzedaży
oraz
zagwarantowanie
satysfakcji
klientów
przez
wytwarzanie
produktów/wyrobów lub usług według ich potrzeb i właściwego ich
dostarczenia i świadczenia usług logistycznych
 kwalifikacje, obejmujące posiadane doświadczenie i praktykę działań
organizacji, zespołów ludzi i pojedynczych pracowników.
KORZYŚCI LOGISTYKI
Poprawa poziomu obsługi
WZROST
SATYSFAKCJI
KLIENTA
Niższe stany
posiadania
Niższe koszty
logistyki
Organizacja koncepcji 4F jest:
 zorientowana (focus) – posiadanie przez organizację koncepcji biznesu
 pierwsza (first) – bycie pierwszym w zmianach i szybkiej odpowiedzi na
wyzwanie otoczenia
 szybka (fast) – szybkie dostosowania struktur, procedur, ludzi i relacji z
otoczeniem
 elastyczna (flexibility) – elastyczność w myśleniu i działaniu organizacji
CELE W OBSZARZE LOGISTYKI
Krótki czas
realizacji
Niskie stany
posiadania
Efektywność
Właściwe
wykorzystanie
potencjału
Cele
przedsiębiorstwa
Wysoka
terminowość
dostaw
STRATEGIA CELOWA LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA
czas przepływu
dóbr fizycznych
stany
magazynowe
TERAŹNIEJSZOŚĆ
PRZYSZŁOŚĆ
elastyczność
rynkowa
wielkość
partii
(produkcji
dostawy)
jakość (poziomu
obsługi klienta)
zdolność (wykorzystywanie
możliwości)
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
Proces planowania, wykonywania i kontrolowania skuteczności, efektywności
kosztowej przepływu i składowania surowców zapasów międzyoperacyjnych
wyrobów finalnych i towarzyszącej im informacji z punktu pochodzenia do
punktu konsumpcji w celu dostosowania do wymagań klienta.
ELEMENTY DEFINICJI:
 obsługa klienta (filozofia zorientowana na kliencie, która integruje i zarządza
wszystkimi elementami powiązań z klientem, w celu określenia optimum
miksu serwisowo-kosztowego)
 przemieszczanie i transportowanie (dotyczy zarządzania ruchem strumienia
dóbr przez wybór metody i środka transportu trasy uwzględnienie regulacji
prawnych i wymagań krajowych i międzynarodowych)
 magazynowanie i składowanie (dotyczy aktywności w zakresie zarządzania
powierzchnią wymaganą dla utrzymania zapasu i niezbędnych operacji
magazynowych)
 Wybór lokalizacji fabryki i magazynu (strategiczne umieszczeni fabryki i/lub
magazynu blisko rynku firmy w celu podwyższenia poziomu obsługi klienta,
z uwzględnieniem czynników (zasobów i poziomu rozwoju) i kosztów
lokalnych, łatwości użytkowania)
 kontrola zapasu (dotyczy krytycznego elementu – kapitału w zapasie)
 proces zamawiania (zawiera elementy operacyjne – zamówienie, dostawa,
fakturowanie, elementy komunikacyjne – modyfikowanie zamówienia,
informacje o stanie zamówienia korekcje błędów, elementy zaufania i
odbioru – kontrola zaufania, ocena procesu otrzymania)
 powiązania dystrybucyjne (dotyczące efektywności komunikacji w kanale
logistycznym)
 zaopatrzenie (to pozyskiwanie
materiałów i usług w celu zapewnienia
efektywności operacyjnej firm produkcyjnych i procesów logistycznych)
 operacje materiałowe (by wyeliminować te operacje, które są możliwe, by
zminimalizować wielkość dóbr w procesie, by zabezpieczyć przepływ wolny
od „korków”, by zminimalizować straty związane z odpadami i kradzieżą)
 wsparcie serwisem posprzedażnym (w logistycznej odpowiedzialności należy
uwzględnić naprawy i serwisowanie dostarczanych produktów)
 pakowanie (opakowanie spełnia dwie podstawowe funkcje: marketingową i
logistyczną – zabezpieczenie produktu w trakcie składowania, transportu
oraz ułatwienie składowania i przemieszczania i redukcję wymaganych
operacji w celu obniżenia kosztów operacji materiałowych)
 operacje zwrotów towarowych (jest to logistyka odwrotna, dotycząca zwrotu
przez kupującego uszkodzonych produktów, nadwyżek, niewłaściwych
asortymentów)
 zagospodarowanie odpadów (dotyczy zagospodarowania tych materiałów,
które nie mogą być wykorzystane do wytworzenia innych produktów,
dlatego proces ten powinien być skuteczny i wydajny zwłaszcza w
odniesieniu do manipulacji, transportu i składowania)
 prognozowanie popytu (dotyczy oceny jak produkt i towarzyszący mu serwis
spełnią wymagania klienta w przyszłości).
DYNAMICZNE KONCEPCJE NOWOCZESNEJ LOGISTYKI
(w odniesieniu do kosztów, czasu, jakości, przestrzeni i rzeczy)
 łączenie (dotyczące m.in. integracji w kanałach logistycznych, konsolidacji
ładunków, zintegrowanych sieci informatycznych i handlowych);
 dzielenie (związane m.in. z logistyczną „trzecią stroną” sekwencyjnością
działań, analizą typu ABC i outsourcingiem);
 zmniejszanie (dotyczące m.in. skracania cykli logistycznych, redukcji
zapasów i zagadnień unifikacji oraz standaryzacji);
 zwiększanie (odnoszące się np. do uzyskiwania „efektu skali” lub „szybkiej
odpowiedzi”);
 unieruchamianie (związane np. z technikami postponement czy „3S”);
 uruchamianie (odnoszące się do np. KAIZEN Elastycznych Systemów
produkcji czy relokalizacji produkcji i dystrybucji);
 miksowanie (mające na celu dokonywanie np. miksów logistycznych,
taborowych, technologicznych i magazynowych).
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST ZNACZENIA LOGISTYKI
 systemy informatyczne i systemy komunikacji – 93,3%
 wzrost konkurencji – 90,0%
 obsługa klienta – 83,3%
 rozwój usług logistycznych – 76,6%
 wzrost znaczenia jakości – 76,6%
 koszty logistyki – 63,3%
 zmiany technologiczne – 56,6%
 procesy integracyjne – 51,6%
 rynek międzynarodowy – 40,0%
OBSZARY DECYZYNO-STRATEGICZNE DECYDUJĄCE OBSŁUDZE
KLIENTA
 warunki finansowe oferowane klientom (m.in. upusty cenowe, kredyty
kupieckie, odraczanie płatności, bonifikaty)
 usługi promocyjne (pomoc w reklamie i ekspozycji towaru, szklenie
personelu sprzedaży itd.)
 serwis towarzyszący produktowi (np. instrukcja obsługi, gwarancja,
instalacje domowe, części zamienne)
 logistyczna obsługa dostawy (spełnienie wymogu 7W, właściwe dobro we
właściwej ilości o właściwej jakości, w czasie, miejscu, dla właściwego
klienta po właściwych kosztach)
TRZY ASPEKTY OBSŁUGI KLIENTA
 określone działania (zespół czynności do wykonywania w cyklu zamówienia)
 oferowany i otrzymywany poziom obsługi (standardy wykonania)
 filozofia zarządzania i misja organizacji
koszty
Koszty logistyczne
Sprzedaż
Poziom serwisu
OPTIMUM
100%
ZYSK/LOGISTYKA
LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
System rozwiązań, który zapewnia klientowi satysfakcjonujące relacje między
czasem złożenia zamówienia a czasem otrzymania produktu.
 elementy przedtransakcyjne (zdeklarowana polityka obsługi i struktura
organizacyjna, szkolenia i seminaria itd.)
 elementy transakcyjne (rzeczywiście zrealizowany proces)
 elementy potransakcyjne (m.in. instalacje, gwarancje, dostawa części)
WYSOKA
DBAJ I
CHROŃ
REDUKUJ
KOSZTY
NISKA
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO DO
DANEGO KLLIENTA
MACIERZ RENTOWNOŚCI KLIENTA
BUDUJ
STREFA
ZAGROŻENIA
NISKIE
WYSOKIE
KOSZTY OBSŁUGI
KLIENT I USŁUGI LOGISTYCZNE
Celem większości firm musi być usatysfakcjonowanie klienta (z zyskiem dla
firmy).
ELEMENTY W PODEJŚCIU DO KLIENTA:
 niezawodność – klient może polegać na dostawcy
 szacunek – klient czuje, że jest ważny
 szybkie reagowanie – na wszelkie sprawy, problemy
 uprzejmość – uprzejma i przyjazna obsługa
 zrozumienie – umiejętność identyfikowania się z klientem i jego problemami
„Zmierzenie jakości obsługi klienta jest równie trudne jak zdefiniowanie jej.”
Kim Goodwin
To m.in.
 procent w pełni zrealizowanych zamówień
 procent produktów wykonanych na zamówienie
 czas odpowiedzi na telefony
 czas odpowiedzi na zapytania
WARIANTY OGÓLNEJ FILOZOFII ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
1. Zarządzanie zamówieniami (sformalizowanym popytem) – warunkiem
powodzenia jest zapewnienie zgodności pomiędzy czasem trwania produkcji
a „cyklem klienta” tzn. cyklem jego zamówień;
2. Zarządzanie zapasem – założenie wyprzedzania zamówień klientów, co
prowadzi do przyjęcia jednego z następujących sposobów postępowania:
a) stała wielkość zamówień w stałym czasie
b) stała wielkość zamówienia w zmiennym czasie
c) zmienna wielkość zamówienia w stałym czasie
d) zmienna wielkość zamówienia w zmiennym czasie
3. Zarządzanie programem dostaw – podstawą jest dokonanie uzgodnień
pomiędzy klientem a dostawcą w wyniku których zostaje ustalony
stosunkowo długi przedział czasu, gwarantujący pewną stałość procesu
produkcji;
4. Zarządzanie składem klienta – omawiane punkty 2 i 3, bazująca na
zgodności klienta i dostawcy, co do ustalenia lokalizacji składu u klienta,
zaopatrywanego i zarządzanego jednak wyłącznie przez dostawcę.
KOSZTY
PONOSZONE
W
ZWIĄZKU
Z
KONIECZNOŚCIĄ
POSIADANIA ZAPASÓW
1. Koszty utrzymania zapasów obejmują koszty zainwestowanego kapitału –
„zamrożonego kapitału”, koszty utrzymania składu, koszty strat naturalnych i
kradzieży oraz ubezpieczenia itd.
2. Koszty
pozyskiwań
czyli
zamawiania,
dotyczące
m.in.
kosztów
administracyjnych, obsługi zamówień, kosztów transportu, kosztów druków
i formularzy, kosztów przyjęcia i kontroli dostawy.
3. Koszty jednostkowe odpowiadające cenie zakupu produktu oraz kosztom
dostawy. Można wyróżnić przy tym 4 podstawowe metody określające koszt
jednostkowy:
 „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” – FIFO, minimalizujące ryzyko utraty
ważności produktu, a zatem max wartość zapasu, wymaga jednak
stosowania składów przepływowych,
 „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” – LIFO, związana z niebezpieczeństwem
minimalizacji wartości zapasu utrzymywanego na składzie, której przyczyną
może być konstrukcja składu – jednostronnie otwarta,
 jednostkowa cena uśredniona, opierająca się na ciągłej rekalkulacji ceny
przy każdorazowym wejściu lub wyjściu partii zapasu, co wymaga
informatycznego wsparcia zarządzania kosztami w składzie,
 cena podstawowa , będąca wynikiem kalkulacji kosztów w oparciu o
poprzednie okresy sprawozdawcze.
4. Koszty wyczerpania się zapasów związane z utraconymi korzyściami ze
sprzedaży, ponieważ nie były one w odpowiednim momencie dostępne oraz
koszty zatrzymania produkcji.
KLASYFIKACJA ZAPASÓW EG METODY ABC
% udział
wartościowy
klasa A
klasa B
60
klasa C
30
10
klasa zapasów
10
30
60
% udział
ilościowy
APICS – American production and Inventory Control Society – Amerykańskie
Stowarzyszenie ds. Zarządzania Produkcją Zapasami zaleca wymaganą
dokładność utrzymania stanów zapasów na poziomie
 0,2% dla gr. A
 1% dla gr. B
 5% dla gr. C
Kombinacja analiz ABC i XYZ
PROGNOZY
DOKŁADNOŚĆ
POZIOM WARTOŚCI ZUŻYCIA
A
B
C
X
Wysoki/wysoka
Średni/wysokia
Niski/wysoka
Y
Wysoki/średnie
Średni/średnia
Niski/średnia
Z
Wysoki/niskia
Średni/niska
Niski/niska
Download