Tematy opracowań zaliczeniowych z przedmiotu

advertisement
Tematy opracowań zaliczeniowych z przedmiotu
„Logistyka”
1. Ujęcie systemowe w logistyce, cechy specyficzne systemów logistycznych, wymiary
koncepcji systemowej (aspekt instytucjonalny, ujęcie kosztowe etc.).
2. Logistyczna obsługa klienta – koncepcja, istota, założenia, błędy realizacyjne.
3. Praktyczne problemy związane z ustalaniem polityki obsługi, strategie obsług, teoria luk w
obsłudze oraz metody ich eliminacji.
4. Sterowanie zapasami w systemach logistycznych - przyczyny, cele, funkcje, cele zapasów,
główne modele kształtowania zapasów. Obszary decyzyjne związane z zarządzaniem
zapasami.
5. Strategie tworzenia zapasów w przedsiębiorstwie.
6. Metody oraz modele ustalania poziomu zapasów w warunkach niepewności.
7. Koszty zapasów – metody identyfikacji, struktura, składniki wchodzące w skład kosztów
zapasów.
8. Systemy oparte na koncepcji popytu zależnego / niezależnego. Istota i znaczenie zapasów w
realizacji celów przedsiębiorstwa.
9. Znaczenie oraz założenia dla systemów dostaw opartych o koncepcję JiT / kanban.
10. Istota oraz znaczenie transportu w systemach logistycznych. Istota potrzeb przewozowych.
Główne obszary decyzyjne związane z transportem.
11. Charakterystyka gałęzi transportu z perspektywy układu poziomego oraz poziomego.
12. Metody wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych związanych z wyborem gałęzi
oraz środka transportu, optymalizacji tras przejazdu etc.
13. Procesy magazynowania w systemach logistycznych: istota, cele, funkcje składów w SL;
przyczyny magazynowania, podstawowe decyzje zarządcze dotyczące składów.
14. Warunki magazynowania
magazynowania.
i
infrastruktura
magazynowa,
nowoczesne
koncepcje
15. Problematyka ustalania lokalizacji zakładów i składów w systemach logistycznych – aspekty
ogólne oraz logistyczne.
16. Koszty logistyczne – istota, metody identyfikacji, zależności systemowe logistyki i ich
odzwierciedlenie w poziomie kosztów logistycznych.
17. Controlling w logistyce. Metody i modele identyfikacji kosztów w układzie procesowym.
18. Logistyka w układzie fazowo – funkcjonalnym. Specyfika funkcji logistycznych w
poszczególnych fazach przepływu dóbr
19. Procesy logistyczne w perspektywie łańcucha dostaw. Aspekty integracyjne procesów
logistycznych w łańcuchach dostaw.
Download