Uploaded by wioletta.pieta2

logistyka-pojęcia

advertisement
Logistyka jest pojęciem
obejmującym organizację,
planowanie, kontrolę i realizację
przepływu towarów od ich
wytworzenia i nabycia, przez
produkcję i dystrybucję, aż do
finalnego odbiorcy, której celem
jest zaspokojenie wymagań
rynku, przy minimalnych kosztach
i przy minimalnym
zaangażowaniu kapitału.
Logistyka jest procesem
planowania, realizacji i kontroli
wydajnego i oszczędnego
przepływu i magazynowania
surowców, półfabrykatów i
gotowych wyrobów oraz
związanych z tym informacji od
punktu dostawy do punktu
odbioru odpowiednio do
wymogów klienta.
System logistyczny to zbór
elementów (punktów dostawy,
miejsc przetwarzania, punktów
odbioru) wzajemnie powiązanych
ze sobą lub wzajemnie
oddziaływujących za pomocą
relacji (przepływy materiałów,
informacji, energii).
Punktami dostawy są
najczęściej kopalnie,
gospodarstwa rolne, huty,
zakłady przetwórcze,hurtownie, w
których realizowane są procesy
przetwarzania surowców i
magazynowania materiałów.
Miejscami przetwarzania są
zakłady produkcyjne, w których
realizowane są procesy
wytwarzania części i montażu
wyrobów oraz magazynowania
półfabrykatów i wyrobów
gotowych.
Punktami odbioru są
przedsiębiorstwa, hurtownie,
konsumenci, realizujący procesy
użytkowania wyrobów oraz
procesy magazynowania.
W systemach logistycznych
mogą występować również
punkty rozdziału lub koncentracji
(hurtownie, centra dystrybucji,
przedsiębiorstwa spedycyjne),
które realizują procesy
magazynowania, rozdziału i
kompletacji.
Struktura systemu
logistycznego to układ
elementów systemu
logistycznego i sieć sprężeń
(powiązań) występujących
między nimi, rozumiana:
• w sensie statycznym jako
rozmieszczenie elementów w
przestrzeni materialnej
(konstrukcja systemu),
• w sensie dynamicznym jako
przebieg procesów logistycznych
zachodzących w systemie.
Struktury systemów
logistycznych przedstawiane są
za pomocą grafów, w których
węzłami są punkty dostawy,
rozdziału, koncentracji odbioru,
zaś łukami system środków
transportu i przepływu informacji.
Proces logistyczny jest zbiorem
zdarzeń, uporządkowanych w
sposób logiczny, których
podstawową funkcją jest
przestrzenno-czasowa zmiana
cech produktów. Funkcja ta
spełniana jest przez:
• główne procesy logistyczne,
• pomocnicze procesy
logistyczne.
Transport przemieszczanie ludzi,
ładunków (przedmiot transportu)
w przestrzeni przy wykorzystaniu
odpowiednich środków
transportu.
Transport to, obok łączności,
dział gospodarki, który zwiększa
użyteczność dóbr poprzez ich
przemieszczanie w przestrzeni.
Z punktu widzenia ekonomii
transport polega na odpłatnym
świadczeniu usług, których
rezultatem jest najczęściej
przemieszczenie osób i
ładunków.
Proces transportowy to
następujące kolejno i powiązane
ze sobą czynności niezbędne do
zrealizowania potrzeby
transportowej.Proces
transportowy obejmuje proces
przewozowy oraz czynności
warunkujące dokonanie
przewozu, czyli przygotowanie
ładunku do przewozu,
składowanie przejściowe,
wydawanie ładunku i czynności
organizacyjne.
Proces przewozowy obejmuje tę
część procesu transportowego, w
którą zaangażowany jest tabor, a
więc czynności naładunku,
właściwego przewozu, i
wyładunku (przeładunku na inny
środek przewozowy).
Transport samochodowy jest
gałęzią mającą największy udział
w wymianie towarowej. Swoją
popularność zawdzięcza
czynnikom geograficznym i
kosztowym.
Transport kolejowy lokuje się na
drugiej pozycji po transporcie
samochodowym pod względem
wielkości przewożonej masy
towarowej. Jest on
najkorzystniejszą gałęzią
transportu przy przewozach
ładunków na średnie i duże
odległości w obrębie kontynentów
i między nimi.
Transport morski pod względem
masy towaru znajduje się na
trzeciej pozycji po transporcie
samochodowym i kolejowym.
Statki mogą obsługiwać ładunki
kraju armatora (właściciela
statku), ładunki tranzytowe (porty
macierzyste pełnią rolę „stacji
pośrednich”) oraz ładunki będące
przedmiotem wymiany krajów
trzecich.
Żegluga śródlądowa jest
zależna od istnienia naturalnej
drogi (rzeki, kanału lub innego
zbiornika wodnego) o
odpowiedniej głębokości i
szerokości. Najkorzystniejsze
zastosowanie ma przy
przewozach na średnie i dalsze
odległości przede wszystkim
ładunków masowych o niskiej
wartości.
Transport lotniczy pod
względem przewożonej masy
ładunków ma niewielki udział w
obrocie towarowym. Najczęściej
stosowany jest do przewozów
towarów na duże odległości w
relacjach kontynentalnych lub
międzykontynentalnych.
Transport rurociągowy
ogranicza się do przestrzennego
przemieszczania płynów,
skroplonych gazów, wody i
niektórych towarów sypkich. Na
szeroką skalę jest on
wykorzystywany w rafineriach
oraz kopalniach.
Zapasy to odpowiednia ilość
zasobów gromadzonych w celu
zapewnienia normalnego
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Poziom zapasów powinien być
minimalizowany ze względu na
koszt utrzymania zapasów oraz
koszt zakupów
System magazynowy złożony
jest z:
,
magazynów,
W systemie magazynowym
realizowany jest proces
magazynowania
Magazynowanie
(przechowalnictwo) — są to
czynności związane z czasowym
gromadzeniem zapasów dóbr
materialnych, ich składowaniem
we właściwych warunkach oraz
przekazywaniem
odbiorcomKonieczność
magazynowania wynika m.in. z
faktu, że
czas produkcji poszczególnych
dóbr nie pokrywa się z czasem
ich konsumpcji. Różnice te są
łagodzone przez odpowiednie
gromadzenie zapasów w
odpowiednich magazynach, w
których oprócz gromadzenia
towarów wykonywane są również
inne zadania, jak
np. ewidencjonowanie, kompletac
ja, komisjonowanie asortymentów
, paczkowanie, czy
też porcjowanie' - jest to
działalność, w skład której
wchodzą związane z
przechowywaniem zapasów
zadania ekonomiczne, środki
oraz czynności techniczne i
organizacyjne
Opakowanie składa się ze
środka opakowaniowego,
materiału opakowania i
pomocniczych środków
opakowaniowych.
Materiał opakowania to materiał,
z którego wykonane jest
opakowanie.
Środek opakowaniowy jest
wyrobem z materiału
opakowania, przeznaczony do
pokrycia pakowanego produktu
lub utrzymania go w całości.
Pomocnicze środki
opakowaniowe to środki służące
do opakowania, zamknięcia, p
Znak towarowy spełnia trzy
podstawowe funkcje:
• oznaczenie pochodzenia –
pozwalające na zidentyfiko-wanie
danego produktu, pochodzącego
z konkretnej fabryki, w grupie
wyrobów pokrewnych. Niekiedy
właściciel znaku towarowego
udziela cesji na używanie tego
znaku (licencja, franchising).
Wówczas nie ma związania
miejsca powstania towaru ze
znakiem. Istotne jest jedynie
życzenie właściciela znaku, aby
konsumenci łączyli towar z jego
firmą,
• reklamową.
• jakościową - pozytywne
skojarzenia z określonymi
wyrobami.
Zamówienie jest podstawą
przepływu informacji w systemie
logistycznym.
ZAMÓWIENIE ZEWNĘTRZNE
(klienta) jest ważnym ogniwem
łączącym logistykę dystrybucji
dostawcy i logistykę zaopatrzenia
klienta
ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE
łączy Wewnątrz organizacyjnie
systemy logistyczne, np. logistykę
produkcji i logistykę zaopatrzenia
lub magazyn centralny i magazyn
zewnętrzny
OBSŁUGA ZAMÓWIENIA to
przekazanie i przetworzenie
zgodne z danymi oraz kontrola
zamówień od momentu złożenia
zamówienia przez klienta do
nadejścia dokumentów
wysyłkowych i rachunków od
klienta.
Elektroniczna wymiana danych
EDI to bezpośrednia wymiana
informacji –dokumentów
handlowych w postaci
powszechnie akceptowalnych
standardów elektronicznych
komunikatów, pomiędzy różnymi
partnerami: producentami,
dostawcami, odbiorcami,
bankami, towarzystwami
ubezpieczeniowymi, agencjami
rządowymi, itp.
Logistyka zaopatrzenia jest
systemem logistycznym
związanym z rynkiem, jest ona
ogniwem łączącym logistykę
dystrybucji dostawców z logistyką
produkcji przedsiębiorstwa.
Logistyka zaopatrzenia zajmuje
się dostarczaniem surowców,
materiałów, części, podzespołów
niezbędnych do produkcji
wyrobów, w odpowiedniej ilości i
czasie. Oprócz fizycznej
dyspozycyjności zasobów
logistyka zaopatrzenia musi
zapewnić dyspozycyjność prawną
zasobów, czyli nabycie prawa
własności do nich.
„Logistyka zaopatrzenia
wykorzystuje istniejące
możliwości zaopatrzenia,
organizując przepływ towarów i
informacji w celu zapewnienia
przedsiębiorstwu materiałów
używanych do produkcji”.
Zasada indywidualnego
zaopatrzenia w razie
zapotrzebowania polega na
dostarczeniu materiałów do
systemu produkcyjnego dopiero
po wystąpieniu na nie
zapotrzebownia. Zaletą tej
zasady jest brak potrzeby
magazynowania materiałów, co
pociąga za sobą niskie
zaangażowanie kapitału oraz
minimalizację kosztów
magazynowania. Jej wadą jest
natomiast możliwość wystąpienia
opóźnień i przestojów w
produkcji, spowodowane
ewentualnym oczekiwaniem na
nadejście materiału, co powoduje
wydłużenie cyklu realizacji
zamówienia klienta oraz
nieoptymalne wykorzystanie
środków produkcji.
Zasada dostaw
zsynchronizowanych z
produkcją lub zużyciem polega
na tym, że dostawca musi
dostarczyć materiały w terminach
i ilości, które wynikają z
przebiegu produkcji w
zaopatrywanym
przedsiębiorstwie. Bieżące
zaopatrzenie kierowane jest
bezpośrednio ze środka
transportowego do komórek
produkcyjnych (stanowisk
roboczych). Zasada ta łączy
zalety zasad wcześniej
wymienionych oraz stara się
wyeliminować ich wady.
Logistyka produkcji jest
systemem logistycznym
związanym z procesem
wytwarzania wyrobów, jest ona
ogniwem łączącym logistykę
zaopatrzenia z logistyką
dystrybucji przedsiębiorstwa.
Logistyka produkcji zajmuje się
uruchamianiem zleceń
produkcyjnych i sterowaniem ich
realizacją, realizacją
przemieszczeń półfabrykatów
między komórkami
produkcyjnymi, dostarczaniem
materiałów pomocniczych i
pomocy warsztatowych,
usuwaniem odpadów,
zarządzaniem zapasami
produkcji w toku oraz
magazynami produkcyjnymi,
stworzeniem systemu
opakowaniowego
umożliwiającego
magazynowanie, transport i
manipulowanie półfabrykatami.
Logistyka produkcji
uzależniona jest od
ukształtowania systemu
produkcyjnego, organizacji
systemu planowania i sterowania
produkcją oraz form organizacji
produkcji (produkcji niepotokowej
realizowanej w gniazdach
technologicznych i
przedmiotowych i produkcji
potokowej realizowanej w liniach
produkcyjnych).
„Logistyka dystrybucji obejmuje
wszystkie czynności, które mają
związek z zaopatrzeniem klienta
w wyroby gotowe.
Logistyka materiałowa integruje
logistykę zaopatrzenia z logistyką
produkcji. Polega ona na
zmniejszeniu zapasów
materiałowych do poziomu
zapasów zabezpieczających
gwarantujących zapewnienie
ciągłości produkcji oraz
wyeliminowaniu zapasów
produkcji w toku poprzez
planowanie potrzeb
materiałowych. Realizowana jest
ona w przedsiębiorstwach z
wykorzystaniem komputerowych
systemów MRP II lub ERP.
Logistyka części zamiennych
występująca u producenta
wyrobów finalnych integruje
logistykę produkcji z logistyką
dystrybucji i obejmuje swoim
zakresem wytworzenie
(przygotowanie) części
zamiennych, ich dystrybucję oraz
zastosowanie u klienta. Jest
wyodrębniana w
przedsiębiorstwie wówczas gdy
wytwarzanie części zamiennych
jest prowadzone jako odrębny
składnik obrotu czyli jest tzw.
centrum zysku.
Logistyka części zamiennych
występująca u odbiorcy
(użytkownika) obejmuje swoim
zakresem zaopatrzenie,
gospodarkę magazynową i
zastosowanie części zamiennych
w ramach obsługi technicznej i
konserwacji.
Logistyka marketingowa to
zintegrowany system
kształtowania, koordynacji i
kontroli działalności dostawców,
agentów do spraw zakupów,
osób odpowiedzialnych za
marketing, uczestników kanałów
dystrybucji i klientów w celu
uzyskania wysoce sprawnego
sposobu realizowania produkcji i
przemieszczania towarów od
dostawców do systemu
produkcyjnego oraz
przemieszczania wyrobów
gotowych z systemu
produkcyjnego do klientów w
odpowiednim czasie i ilości po
najniższym koszcie.
Logistyka recyklingu
(ekologistyka) to zintegrowany
system logistyczny
ukierunkowany na odpady,
zapewniający ekonomiczny i
ekologicznie skuteczny ich
przepływ przy jednoczesnej
transformacji przestrzennoczasowej połączonej ze zmianą
ilości i gatunku.
Zarządzanie logistyczne to
proces planowania, wykonywania
i kontrola, wydajnego i
sprawnego przepływu oraz
magazynowania surowców,
półfabrykatów, wyrobów
gotowych, a także usług i
stosownych informacji, od źródeł
wydobycia surowców do klienta,
zgodnie z jego oczekiwaniami.
Strategiczne zarządzanie
logistyczne ma miejsce w takiej
firmie, w której cele i zakres
działań związanych z logistyką,
wpisane są w strategię
przedsiębiorstwa, związaną z jej
rozwojem i wzrostem znaczenia
na rynku. Należy bowiem
podkreślić, iż w innych firmach
zarządzanie logistyczne
stosowane jest tylko na poziomie
operacyjnym czy taktycznym.
Interfunkcyjne zarządzanie
logistyczne to zarządzanie
składające się z działających
współbieżnie trzech funkcji:
• marketingowej, w tym
informacyjnej,
• finansowej,
• operacyjnej.
Interorganizacyjne zarządzanie
logistyczne ma na celu
tworzenie grup przedsiębiorstw
pod postacią super-orgaznizacji.
Nazwa ta oznacza grupę
przedsiębiorstw powiązanych
pionowo między sobą,
funkcjonalnych samodzielnie, ale
z wydzielonym 1 obszarem dla
podejmowania decyzji takich jak
polityka zaopatrzenia czy polityka
cenowa.
Łańcuch dostaw wg
Christophera - to sieć
organizacji zaangażowanych
poprzez powiązania z
dostawcami i odbiorcami w różne
procesy i działania, które tworzą
wartość w postaci produktów
usług dostarczanych ostatecznym
konsumentom.
Łańcuch dostaw - to
współdziałające w różnych
obszarach funkcjonalnych firmy
wydobywcze, produkcyjne,
handlowe, usługowe oraz ich
klienci, między którymi
przepływają strumienie
produktów, informacji i środków
finansowych.Termin „łańcuch
dostaw” jest często zastępowany
pojęciem „sieć dostaw”.
Cechy łańcucha dostaw:
• struktura podmiotowa,
• przedmiot przepływu,
• cele, zakres czynnościowy i
obszar współdziałania
uczestniczących podmiotów.
Podmiotami (ogniwami)
łańcucha dostaw mogą być
przedsiębiorstwa wydobywcze,
przetwórcze i handlowe. Ich
miejsce zajmowane w łańcuchu
dostaw wynika z podziału pracy
na kolejnych etapach produkcji.
Firmy brokerskie (brokerzy
nabywców, dostawców,
transakcyjni) oferują
pośrednictwo informacyjne.
Dzięki zebranym i zagregowanym
informacjom o obecnych i
przyszłych potrzebach klientów,
ofertach dostawców, produktach i
ich cenach starają się łączyć
partnerów, przez co przyczyniają
się do redukowania kosztów
transakcyjnych i tworzenia nowej
wartości.
Klasyfikacja sieci dostaw:
• Sieci policentryczne:
• sieci lokalne oparte na
kontaktach osobistych,
• sieci dostaw oparte na więziach
technicznych,
• sieci dostaw oparte na
udziałach kapitałowych,
• sieci wirtualne oparte na
więziach informacyjnych,
• Sieci hierarchiczne:
• sieci koordynowane przez
przedsiębiorstwo produkcyjne,
• sieci koordynowane przez
przedsiębiorstwo handlowe,
• sieci koordynowane przez
przedsiębiorstwo logistyczne lub
brokerskie.
Efekt byczego bicza (ang.
bullwhip effect, whiplash effect
lub whipsaweffect) polega na
wzmocnionym przenoszeniu
zmian popytu w łańcuchu dostaw.
Stosunkowo niewielkie
odchylenia popytu zgłaszanego
przez finalnych nabywców rosną
w miarę przekazywania informacji
o popycie w górę łańcucha
dostaw do producenta i dalej do
dostawców. Informacja
przepływająca przez łańcuch
dostaw w postaci zamówień w
rzeczywistości nie odzwierciedla
zmian popytu na rynku
detalicznym, lecz zawiera szereg
decyzji menedżerów odnośnie
zapasów. Zamówienia składane
dostawcy obejmują pozycje
niezbędne do uzupełnienia
zapasów cyklicznych i zapasów
bezpieczeństwa do poziomu
gwarantującego zaspokojenie
przyszłego popytu.
Zarządzanie łańcuchem dostaw
to proces decyzyjny związany z
synchronizacją fizycznych,
informacyjnych i finansowych
strumieni popytu i podaży
przepływających między jego
uczestnikami w celu osiągnięcia
przez nich przewagi
konkurencyjnej i tworzenia
wartości dodanej z korzyścią dla
wszystkich jego ogniw, klientów
oraz pozostałych interesariuszy.
Logistycznymi celami
zarządzania łańcuchem dostaw
są:
• Logistyczna oszczędność –
minimalizacja całkowitych
kosztów przepływu produktów i
informacji przy zachowaniu
wymaganego przez klientów
poziomu jakości obsługi dostaw,
• Logistyczna wydajność –
zapewnienie jak najkrótszego
czasu realizacji zamówień i
możliwie wysokiej niezawodności,
częstotliwości i elastyczności
dostaw przy założonym poziomie
kosztów przepływu,
• Optymalizacja poziomu
zapasów w skali łańcucha dostaw
wraz z elastycznym
dostosowywaniem się do
preferencji w zakresie obsługi
dostaw poszczególnych
segmentów rynku.
Tendencje rozwojowe w
logistyce:
a) Zmiana struktury
przepływu towarów
b) Regionalizacja
wydajności łańcucha
dostaw
c) Logistyka sytuacji
kryzysowych
d) Redukcja kosztów
logistyki
e) Zwiększanie
wykorzystywania
wyspecjalizowanych
operatorów
logistycznych (ang. third
party logistics
operators).
TRENDY W ZARZADZANIU
LOGISTYCZNYM
1. Racjonalizują swoje systemy
logistyczne poprzez konsolidację
produkcji i systemów
logistycznych.
2. Zwiększanie wykorzystywania
wyspecjalizowanych operatorów
logistycznych (ang. third party
logistics operators).
3. Ograniczanie liczby
dostawców, tworząc w zamian
silniejsze więzi z tymi, z którymi
nadal są związani.
4. Zwiększanie nacisku na
logistyczne systemy
informatyczne w celu lepszego
zarządzania wewnętrznym i
zewnętrznym przepływem dóbr i
usług.8
5. Wykorzystywanie nowych
metody i formy zarządzania, takie
jak time-based management
(TBM), total quality management
(TQM), benchmarking, stałe
doskonalenie (Kaizen),
reengineering procesów
technologicznych (BPR) w celu
udoskonalenia operacji
logistycznych.
6. Rozszerzanie zakresu funkcji
logistycznych, przechodząc od
koordynacji przepływów
wewnątrz firmy do kooperacji
więzi zewnętrznych.
7. Ukierunkowanie w przyszłości
na logistykę recyklingu
(powtórnego wykorzystania
materiałów) oraz problemom
Download