system motywowania pracownikow na przykladzie

advertisement
Zarządzanie zasobami ludzkimi
"System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Centrum Finansowe Agar"
SPIS TREŚCI:
Wstęp
ROZDZIAŁ I.
Koncepcje motywacji
1.1. Pojęcie i składniki motywacji.
1.2. Rodzaje motywacji
1.3. Teorie i modele motywacji
1.3.1 Teorie treści
1.3.1.1. Teoria potrzeb A. Maslowa
1.3.1.2. Teoria potrzeb według C. P. Alderfera
1.3.1.3. Teoria dwuczynnikowa F. Herzberga
1.3.1.4. Trychotomia potrzeb D. McClellanda
1.3.1.5. Teoria X i Y McGregora
1.3.1.6. Porównanie teorii treści
1.3.2. Teorie procesu
1.3.2.1. Teoria coczekiwań wartości V. H. Vrooma
1.3.2.2. Teoria oczekiwań- tzw. rozszerzony model V.
H. Vooma L. Portera i E. Lawlela
1.3.2.3. Teoria wzmocnienia B. F. Skinnera
1.3.2.4. Teoria celów E.A. Locka
1.3.2.4. Teoria sprawiedliwości J. S. Adamsa
ROZDZIAŁ II. Proces motywacyjny w organizacjach
2.1. Komunikowanie jako środek służący motywacji do pracy
2.2. Czynniki determinujące kształtowanie systemów motywowania
2.2.1. Motywacyjne kształtowanie płac
2.2.2. Pozapłacowe środki pobudzania
2.2.3. Stosunek instytucji a zaangażowanie w realizacje zadań zawodowych.
2.3. Antymotywacja- błędy w motywowaniu
2.4. Motywowanie w okresie recesji
ROZDZIAŁ III. System motywacji na przykładzie firmy Centrum Finansowe Agar
3.1. Charakterystyka badanej firmy 3.2. Związek
motywacji z sukcesem firmy
3.3. Ocena systemu motywacyjnego pod kątem ankiety
3.4. Jak poprawić system motywacji pracowników
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników
WSTĘP:
Praca ta ma na celu wyjaśnienie czym jest motywacja i jakie ma znaczenie w funkcjonowaniu
współczesnej firmy. Każda zawarta koncepcja motywacji opisana została w pracy na dwa sposoby:
jako teoria motywacji w naukach i jako metoda do wykorzystania w motywowaniu pracowników.
Procesy motywacyjne są podstawą każdej działalności człowieka. Motywacja steruje czynnościami
w taki sposób, aby został osiągnięty określony cel.
Powszechnie wiadomo, że stan bycia zmotywowanym wyzwala kreatywność, efektywność,
entuzjazm, lojalność i zaangażowanie w pracę. A ponieważ tak nastawiony pracownik jest
marzeniem wszystkich pracodawców, wiele czasu i środków poświęcono na opracowanie dróg i
ścieżek prowadzących do uzyskania tego wielce pożądanego stanu u pracowników.
W ramach zarządzania zasobami ludzkimi motywowanie to ważny element kierowania, dzięki
któremu nadzorowana jest efektywność pracy i pobudzanie pracowników do zwiększania
produktywności i osiągania postawionych celów, lepszej jakości pracy. Motywowanie postrzegane
jest jako jeden z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu działań.
Celem pracy jest przedstawienie i ocena zagadnień związanych z pojęciem motywacji, oraz
potwierdzenie tezy, iż motywacja ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.
W poniższej pracy wykorzystałam dostępną literaturę, czasopisma oraz inne formy publikacji
związane z tematem motywowania. Do przeprowadzenia badań wykorzystałam stworzoną przez
siebie ankietę, którą przeprowadziłam wśród pracowników Centrum Finansowego Agar.
Praca składa się z trzech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym starałam się przede wszystkim przybliżyć i rozjaśnić zjawisko
motywowania. Przedstawiam w nim ogólne teoretyczne informacje na temat motywacji oraz główne
teorie na ten temat.
Rozdział drugi poświęciłam aspektom organizacyjnym, które oddziałują na proces motywacji.
Wyszczególniłam w nim czynniki determinujące kształtowanie systemów motywacyjnych w
różnych przedsiębiorstwach jaki i czynniki jak i czynniki które wpływają pozytywnie na motywację.
Zwróciłam także uwagę na przyczyny i skutki utraty motywacji do pracy.
W rozdziale ostatnim przedstawiłam ogólną charakterystykę firmy Centrum Finansowe Agar.
Ponadto zawarłam w nim wyniki przeprowadzonej przeze mnie badań dotyczących motywacji
pracowników tego przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych ankiet chciałam udowodnić,
że motywacja jest istotnym elementem zarządzania, oraz korzystnie wpływa na pracę pracowników.
×
Download