analiza systemu motywacji do pracy na przykladzie firmy

advertisement
Analiza systemu motywacji do pracy na przykładzie firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE.............4
SŁOWA KLUCZOWE...........5
WSTĘP..............6
ROZDZIAŁ I
POJĘCIE I ISTOTA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW W LITERATURZE
PRZEDMIOTU.............8
1.1. Pojęcie motywacji i motywowania......8
1.2. Modele motywacji......11
1.2.1. Tradycyjny model motywacji........11
1.2.2. Model stosunków współdziałania......12
1.2.3. Model zasobów ludzkich.........13
1.3. Teorie motywacji..........14
1.3.1. Teorie treści.........14
1.3.2. Teorie procesu............22
1.3.3. Teorie wzmocnienia..........26
ROZDZIAŁ II
SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJACH....30
2.1. Pojęcie i struktura systemu motywowania......30
2.2. Klasyfikacja czynników motywacyjnych.....31
2.2.1. Płacowe czynniki motywacyjne........32
2.2.2. Pozapłacowe czynniki motywacyjne.......37
Rozdział III
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW FIRMY TELEKOMUNIKACYJNEJ W
WARSZAWIE.............45
3.1. Ogólna charakterystyka firmy....45
3.2. Czynniki finansowe..........50
3.3. Czynniki poza finansowe...52
ROZDZIAŁ IV
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW FIRMY
TELEKOMUNIKACYJNEJ W GDAŃSKU – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH.............56
4.1. Cel, problem, hipoteza i przebieg badań.....56
4.2. Wyniki badań............57
4.3. Wnioski................73
ZAKOŃCZENIE...............76
BIBLIOGRAFIA..............77
SPIS RYSUNKÓW............79
SPIS TABEL..................80
ANEKS...............82
WSTĘP
Nie ma gotowych recept na sztukę skutecznego motywowania. Jeśli ktoś twierdzi, że takie znalazł,
może okazać się, iż nie są one uniwersalne i do zastosowania w każdej firmie czy sytuacji.
Menedżerowie zastanawiają się w jaki sposób wpłynąć na swoich pracowników, aby ci skutecznie i
z dużym zaangażowaniem realizowali powierzone im obowiązki. Często jednak, gdy dojrzeją do
tego problemu, okazuje się, że jest już za późno na jakiekolwiek działania. Motywowanie jest
procesem długotrwałym i powinno być rozpoczęte jak najwcześniej.
Niezależnie od tego, czy sukces jest oklaskiwany przez cały świat, wąskie grono przyjaciół lub daje
tylko wewnętrzną satysfakcję, motywacja zawsze odgrywa istotną rolę. Ludzie są opanowani chęcią
ciągłego przerastania samych siebie i otoczenia, potrzebą gonienia sukcesu. Odczuwają
konstruktywne niezadowolenie z obecnej sytuacji i statusu, starają się ciągle go podnosić. Nie
skarżą się na swój los, ale go zmieniają, nie lamentują, tylko wyruszają w drogę. To jest właśnie
osobista motywacja.
Pracownicy coraz częściej mają uczucie, że popadają w rutynę. Jest ona największym wrogiem
kreatywności. Istnieje kilka przyczyn jej pojawiania się, a najważniejsza z nich to brak motywacji
do działania. Właśnie ten brak powoduje, że dobry pracownik nagle i pozornie z niezrozumiałych
powodów, z dnia na dzień decyduje się odejść ze swojej firmy. Dla niektórych jego
współpracowników czy znajomych oznaczać to może trudną do zrozumienia rezygnację ze
stabilizacji. Do pewnego stopnia tak właśnie jest. W zasadzie mamy jednak do czynienia bardziej z
ucieczką niż z rezygnacją. Wynika ona bowiem z potrzeby poszukiwania nowych wyzwań, nowych
sposobów samorealizacji, dalszego wspinania się po szczeblach kariery.
Praktycy i teoretycy zarządzania od dawna uważali, że nie da się osiągnąć celów organizacji bez
trwałego zaangażowania się jej członków w organizację, czyli właśnie bez motywacji pracowników.
Celem pracy jest:
zagadnienie motywacji pracowników, które stale powinno znajdować się w centrum
zainteresowania dyrekcji jak i kierownictwa przedsiębiorstwa. Aby zrealizować cel pracy posłużono
się metodami analizy, syntezy i dedukcji.
Materiałami źródłowymi były książki, opracowania naukowe, czasopisma oraz ze względu na
zawarte w nich najnowsze informacje - portale internetowe. Cel pracy został zrealizowany w
czterech rozdziałach.
W rozdziale pierwszym
- o charakterze teoretycznym, przybliżono istotę zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono modele
oraz teorie motywacji. Charakteryzując wybrane aspekty zarządzania najwięcej uwagi poświęcono
motywowaniu i motywacji.
W rozdziale drugim
- przedstawiono teoretyczne aspekty systemu motywowania pracowników w organizacjach.
Omówiono pojęcie i strukturę systemu motywowania oraz klasyfikację czynników motywacyjnych,
czyli płacowe i pozapłacowe czynniki motywacyjne
W rozdziale trzecim
- wskazano skuteczność systemu motywacji pracowników firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku,
sposobów zaspokajania potrzeb pracowników przez kadrę zarządzającą, omawiał także efektywność
pracy pracowników w firmie.
W rozdziale czwartym
- funkcjonowanie systemu motywowania pracowników firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku –
zawiera wyniki badań empirycznych.
×
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards
Study collections