Podejście od strony zasobów ludzkich

advertisement
Proces przewodzenia i
kontrolowania
Motywowanie – układ sił, który wywołuje w ludziach określone działania.
Czynniki decydujące o wynikach osiąganych przez pojedynczego pracownika:
• Motywacja (pragnienie wykonywania pracy).
• Możliwości (zdolność do wykonywania danej pracy).
• Środowisko pracy (zasoby niezbędne do wykonywania pracy).
Potrzeba
(brak)
Poszukiwanie
sposobów
zaspokojenia
potrzeby
Wybór zachowania
pozwalającego
zaspokoić
potrzebę
Określenie przyszłych
potrzeb i poszukiwanie
(wybór) sposobu ich
zaspokojenia
Ocena stopnia
zaspokojenia potrzeby
Dawne podejścia do motywowania
1. Podejście tradycyjne:
•
Główną siłą motywacyjną jest korzyść materialna – nie dostrzega się innych
czynników motywacyjnych.
•
Praca jest czymś nieprzyjemnym.
•
Można oczekiwać od pracowników gotowości do wykonywania każdej pracy pod
warunkiem zaproponowania odpowiedniego wynagrodzenia.
2. Podejście od strony stosunków międzyludzkich:
•
Istotna jest rola procesów społecznych w miejscu pracy.
•
Bazowanie na wzbudzaniu poczucia (często iluzorycznym) współuczestnictwa
pracownika w procesie decydowania.
3. Podejście od strony zasobów ludzkich:
•
Zachęcanie pracowników do rzeczywistego uczestnictwa i tworzenia środowiska
pracy (faktyczny udział w procesie decydowania i samokontroli).
Podejście do motywowania od strony treści
Podejście to stara się wyróżnić czynnik lub czynniki motywujące ludzi do pracy.
1. Teoria hierarchii potrzeb Maslowa
2. Teoria motywacji ERG
•
Potrzeby egzystencji (odpowiadają potrzebom fizjologicznym i bezpieczeństwa).
•
Potrzeby kontaktów społecznych (odpowiadają potrzebie przynależności i
szacunku).
•
Potrzeba wzrostu (odpowiada potrzebie samorealizacji).

Teoria ERG sugeruje, iż motywacja może być wywoływana jednocześnie różnymi
kategoriami potrzeb.

Teoria ERG obejmuje element nazwany „frustracja-regresja”.
3. Teoria dwuczynnikowa
Zakłada, że na zadowolenie lub niezadowolenie ludzi wpływają dwa niezależne zestawy
czynników – czynniki motywacji (związane z konkretną treścią pracy) i czynniki higieny
psychicznej (związane ze środowiskiem pracy).
Czynniki motywacji:
• Osiągnięcia
• Uznanie
• Sama praca
• Odpowiedzialność
• Awanse i rozwój
Zadowolenie
Brak zadowolenia
Czynniki higieny:
• Przełożeni
• Warunki pracy
• Stosunki interpersonalne
• Płaca i bezpieczeństwo
• Polityka i administracja
firmy
Brak zadowolenia
Niezadowolenie
Podejście do motywowania od strony procesu
Podejście to zajmuje się sposobem powstawania motywacji do pracy (wyjaśnia dlaczego
ludzie wybierają pewne zachowania do zaspokojenia swoich potrzeb oraz jak ludzie
oceniają stopień ich zaspokojenia).
1. Teoria oczekiwań
•
Motywacja zleży od 2 czynników (siły pragnienia i prawdopodobieństwa
zaspokojenia pragnienia).
•
O zachowaniu decyduje pewna kombinacja sił tkwiących w jednostce i otoczeniu.
•
Ludzie podejmują decyzję o swoim zachowaniu w organizacji.
•
Różni ludzie mają różne potrzeby, pragnienia i cele.
•
Ludzie dokonują wyboru spośród możliwych wariantów, biorąc pod uwagę ich
postrzeganie zakresu, w jakim dane zachowanie będzie prowadziło do
pożądanych efektów.
WYSIŁEK
OSIĄGNIĘCIA
WYNIK
WARTOŚCIOWOŚĆ
2. Teoria sprawiedliwości
Ludzie dążą do sprawiedliwości społecznej w kontekście nagród, które otrzymują za swoje
osiągnięcia.
Wynik (ja)
?
Wynik (inni)
Nakłady (ja)
=
Nakłady (inni)
3. Teoria wyznaczania celów
Uznaje się w tym podejściu, iż zadowolenie jest wynikiem uświadomionych celów i
zamierzeń.
• Trudność celu – zakres, w jakim cel jest ambitny, a jego osiągnięcie wymaga wysiłku.
• Konkretność celu – odpowiednie sformułowanie celu.
• Akceptacja celu – zakres, w jakim dana osoba przyjmuje cel jako swój własny.
• Zaangażowanie na rzecz celu – zakres osobistego zainteresowania pracownika
osiągnięciem celu.
Podstawowe elementy kontrolowania
Kontrola – regulowanie procesów zachodzących w organizacji, tak aby ułatwić osiąganie
celów.
Kontrola pomaga organizacji:
• Przystosować się do zmian w otoczeniu.
• Ograniczać kumulowanie się błędów.
• Radzić sobie ze złożonością organizacji.
• Minimalizować koszty.
Typy kontroli:
• Kontrola zasobów rzeczowych (zarządzanie zapasami, kontrola jakości, kontrola
sprzętu).
• Kontrola zasobów ludzkich (dobór pracowników,
pracowników, kwestie wynagrodzeń, itp.).
ich
szkolenie,
ocena
pracy
• Kontrola zasobów informacyjnych (prognozowanie sprzedaży, analiza otoczenia,
układanie harmonogramów, itp.).
• Kontrola finansowa (poziom zadłużenia, terminowe ściąganie należności, terminowe
regulowanie zobowiązań, itp.).
Szczeble kontroli:
Kontrola
strategiczna
Kontrola
strukturalna
Kontrola
operacji
Kontrola
finansowa
Odpowiedzialność za kontrolę (menedżerowie i kontrolerzy).
Etapy procesu kontrolowania:
Ustalenie norm
Zmierzenie
wyników
Porównanie
wyników z
normami
Utrzymanie
status quo
Ustalenie
potrzeby działania
korygującego
Korekta
odchyleń
Korekta
norm
Download