Motywowanie pracownika do pracy

advertisement
MOTYWOWANIE
PRACOWNIKA
DO PRACY
Magdalena Szawińska
Klaudia Szewczyk
gr. 3A
CO TO TAKIEGO
MOTYWOWANIE??
 Motywowanie
jest procesem świadomego i
celowego oddziaływania na motywy postępowania
ludzi poprzez stworzenie im warunków i możliwości
dla realizacji ich systemu wartości i oczekiwań dla
osiągnięcia celu motywującego.
Motywowanie polega na
inspirowaniu pracowników, by
próbując osiągnąć cele osobiste,
realizowali cele firmy.
ZNACZENIE
MOTYWACJI
PRACOWNIKÓW W MIEJSCU
PRACY
O wynikach osiąganych przez pojedynczego
pracownika na ogół decydują trzy czynniki:
1.
2.
3.
motywacja (pragnienie wykonywania pracy)
możliwości ( zdolność do wykonywania danej
pracy)
środowisko pracy (zasoby niezbędne do
wykonywania pracy)
SCHEMAT MOTYWACJI
Potrzeba
(brak)
Poszukiwanie
sposobów jej
zaspokojenia
Wybór zachowania
pozwalającego
zaspokoić potrzebę
Określenie przyszłych
potrzeb i poszukiwanie
(wybór) sposobu ich
zaspokojenia
Ocena stopnia
zaspokojenia
potrzeby
NAJWAŻNIEJSZYM
CELEM MOTYWACJI
JEST POBUDZANIE PRACOWNIKÓW DO:
rozwoju osobowego i zawodowego
 budowania optymalnej kariery zawodowej i ścieżki rozwoju
 tworzenia planów edukacyjnych w powiązaniu z wykonywanymi
przez nich zadaniami
 realizacji powierzonych zadań na poziomie akceptowanym przez
organizację
 podejmowania trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych ról
organizacyjnych
 podejmowania dodatkowego wysiłku pozwalającego przekraczać
zadania pod względem ilości i jakości
 zrozumienia i poszanowania wartości, do których firma dąży.

PODEJŚCIE DO MOTYWOWANIA
OD STRONY TREŚCI
Koncentruje się na potrzebach i związanym
z ich niezaspokojeniem poczuciu
niedostatku. Dwa znane podejścia od strony
treści to teoria hierarchii potrzeb (oraz
teoria ETG) i teoria dwuczynnikowa.
To podejście do motywowania, w którym
usiłuje się odpowiedzieć na pytanie: „Jaki
czynnik lub czynniki motywują ludzi?”.
HIERARCHIA POTRZEB WG MASLOWA
Ogólne przykłady
osiągnięcia
status
przyjaźń
stabilność
Przykłady w organizacji
ambitna
Potrzeba
samorealizacji praca
stanowisko
Potrzeba szacunku służbowe
Potrzeba przynależności
Potrzeba bezpieczeństwa
żywność
Potrzeby fizjologiczne
przyjaciele
w pracy
system
emerytalny
płaca
podstawowa
TEORIA ERG
Wg Maslowa
Teoria ERG
Potrzeby fizjologiczne
Potrzeba bezpieczeństwa
Potrzeba egzystencji
Potrzeba przynależności
Potrzeba szacunku innych
Potrzeby kontaktów
społecznych
Potrzeba szacunku do
samego siebie
Potrzeba samorealizacji
Potrzeby wzrostu
(rozwoju)
TEORIA
DWUCZYNNIKOWA
Teoria motywacji, według której na zadowolenie i
niezadowolenie ludzi wpływają dwa niezależne zestawy
czynników – czynniki motywacji i czynniki higieny
psychicznej

Czynniki motywacji:
-Osiągnięcia
-Uznanie
-Sama praca
-Odpowiedzialność
-Awanse i rozwój
Zadowolenie
Brak zadowolenia
Czynniki higieny:
-Przełożeni
-Warunki pracy
-Stosunki interpersonalne
-Płaca i bezpieczeństwo
-Polityka i administracja
Niezadowolenie Brak niezadowolenia
JEDNOSTKOWE POTRZEBY
LUDZKIE
Poza wymienionymi wyżej teoriami, badania koncentrowały
się na konkretnych jednostkowych potrzebach ludzkich,
które również odgrywają ważną rolę w organizacjach.
Wymienia się takie najważniejsze potrzeby:
 potrzeba osiągnięć (pragnienie osiągnięcia celu lub
wykonania zadania w sposób bardziej skuteczny niż w
przeszłości),
 potrzeba afiliacji (pragnienie towarzystwa innych ludzi i
ich akceptacji),
 potrzeba władzy (pragnienie wywierania wpływu w grupie
i kontrolowanie otoczenia).
PODEJŚCIE DO
MOTYWOWANIA OD STRONY
PROCESU
Koncentruje się na wyjaśnianiu, dlaczego
ludzie wybierają pewne warianty
zachowań do zaspokojenia swoich
potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie
po osiągnięciu tych celów.
Wyróżniamy trzy podejścia od strony
procesu:
1. teoria oczekiwań
2. teoria sprawiedliwości
3. teoria wyznaczania celów
TEORIA OCZEKIWAŃ
Teoria, zgodnie z którą motywacja zależy od siły naszego
pragnienia i oczekiwanego prawdopodobieństwa jego
zaspokojenia.
Przesłanki teorii oczekiwań:
1. o zachowaniu decyduje pewna kombinacja sił
tkwiących w jednostce i otoczeniu
2. ludzie podejmują decyzję o swoim zachowaniu w
organizacjach
3. ludzie mają różnego typu potrzeby, pragnienia i cele
4. ludzie dokonują wyboru spośród alternatywnych
planów zachowania, na podstawie ich spostrzegania
zakresu, w jakim dane zachowanie będzie prowadziło
do celu
MODEL MOTYWOWANIA
OPARTY NA OCZEKIWANIACH
Wynik
Wartościowość
Wynik
Wartościowość
Wynik
Wartościowość
Wynik
Wartościowość
Wynik
Wartościowość
otoczenie
MOTYWACJA
wysiłek
możliwości
działanie
TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI
Według tej teorii ludzie są motywowani do
poszukiwania sprawiedliwości społecznej w
nagrodach, jakie otrzymują za osiągnięcia.
sprawiedliwość to przekonanie jednostki, że jej traktowanie
jest rzetelne w porównaniu z traktowaniem innych.
Proces porównywania wygląda następująco:
wyniki (ja) ?
nakłady (ja) =
wyniki (inni)
nakłady inni
TEORIA WYZNACZANIA CELÓW
Trudność
celu
Konkretność
celu
Akceptacja
celu
Wsparcie ze
strony organizacji
Wysiłek skiero wany na cel
Wyniki działania
Zaangażowanie
na rzecz celu
Indywidualne
zdolności i cechy
Nagrody
wewnętrzne
Zadowolenie
Nagrody
zewnętrzne
PODEJŚCIE OPARTE NA TEORII
WZMOCNIENIA
Teoria wzmocnienia to podejście do motywacji, które wyjaśnia
rolę nagród jako czynników sprawczych zmiany lub
utrzymywania się określonego zachowania.
Rodzaje wzmocnień:
1.
wzmocnienie pozytywne – metoda nasilania danego
zachowania, to nagroda lub pozytywny wynik następujący
na skutek pożądanego zachowania,
2.
unikanie - metoda wzmacniania zachowania, w której
pracownik unika niemiłych konsekwencji związanych z
postępowaniem odmiennym od pożądanego
3.
kara - oznacza osłabienie niepożądanych zachowań przez
obwarowanie ich negatywnym wynikiem albo niemiłymi
następstwami
4.
eliminacja - oznacza osłabienie zachowań niepożądanych
przez ich niedostrzeganie lub które nie są uznawane
przez menedżera
POPULARNE STRATEGIE
MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW
upełnomocnienie - proces
umożliwiania pracownikom
ustalania własnych celów,
podejmowania decyzji i
rozwiązywania problemów w
zasięgu ich odpowiedzialności i
uprawnień
 uczestnictwo - proces udzielania
pracownikom głosu przy
podejmowaniu decyzji dotyczących
ich pracy
 nowe formy organizacji pracy

NOWE FORMY ORGANIZACJI
PRACY




skrócony” tydzień pracy – system polegający na
przepracowaniu czterdziestu godzin w czasie krótszym niż
tradycyjny pięciodniowy tydzień roboczy
elastyczny czas pracy – system pozwalający
pracownikom na wybór, w szeroko zakreślonych granicach,
własnego rozkładu godzin pracy
system dzielenia etatów – dwóch pracowników
półetatowych wykonuje pracę – po połowie – na jednym
pełnym etacie
„telepraca” – pozwolenie pracownikom na spędzenie
części ich dnia roboczego poza miejscem pracy i załatwienie
spraw służbowych przy użyciu np. Internetu
PROJEKTOWANIE SKUTECZNYCH
SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA
Nagrody oferowane przez
daną organizację powinny
też wypadać korzystnie w
zestawieniu z nagrodami
oferowanymi w organizacji
System musi zapewnić
jednostce zaspokojenie
potrzeb elementarnych
System nagradzania musi
zapewnić sprawiedliwy
rozkład nagród w ramach
organizacji
System nagradzania musi
uwzględniać to, że różni
ludzie mogą mieć różne
potrzeby i je zaspokajanie
NOWE PODEJŚCIA DO
WYNAGRADZANIA


system uznaniowy – system nagradzania, w
którym ludzie otrzymują zróżnicowane podwyżki
płacy na koniec roku w zależności od ogólnych
osiągnięć w pracy.
system bodźcowy – system nagradzania, w
którym ludzie otrzymują płacę w różnej
wysokości na koniec każdego okresu, ze który są
wynagradzani, w zależności od wielkości
produkcji, jaką wytworzyli.
Download