praca-niematerialne-sposoby-motywowania

advertisement
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Niematerialne sposoby motywowania pracowników na przykładzie firmy X
Spis treści
Rozdział 1
Znaczenie motywacji w funkcjonowaniu organizacji
1.1. Istota motywowania 7
1.2. Dawne poglądy na motywację w organizacjach …9
1.3. Motywacja w świetle poglądów: Fredericka W. Taylora, Eltona Mayo i Douglasa McGregora
10
1.4. Hierarchia potrzeb wg Abrahama Maslowa 14
1.5. Dwuczynnikowa teoria motywacji wg Fredericka Herzberga 17
1.6. Teoria autodeterminacji wg Edwarda Deciego i Richarda Ryana 19
1.7. Różne punkty postrzegania motywacji 20
1.8. Motywacja, a satysfakcja 21
Rozdział 2
Sposoby skutecznego motywowania pracowników
2.1. Znaczenie motywacji 23
2.2. Podstawowe instrumenty motywowania pracowników 24
2.3. Środki zachęty 25
2.4. Środki perswazji 26
2.5. Partycypacja zarządzania 27
2.6. Instrumenty tkwiące w strukturze i metodach zarządzania 30
2.7. Instrumenty tkwiące w środowisku 35
2.8. Motywacja zadaniowa 39
2.9. Karanie i wyróżnianie pracowników 40
2.10. Poczucie sprawiedliwego traktowania i zachowania w pracy 41
2.11. Wynagrodzenie, jako instrument motywowania 45
Rozdział 3
Niematerialne formy motywowania pracowników
3.1. Wpływ kultury organizacji na motywację pracowników 49
3.2. Motywująca organizacja pracy 51
3.3. Motywacja, a świadomość pracowników 55
3.4. Nowoczesne podejście do motywowania pracowników 56
3.5. Teoria ustalania celów 59
3.6. Podejście japońskie 60
Rozdział 4
Metodologia badań
4.1. Cel i przedmiot badań 62
4.2. Problemy badawcze 62
4.3. Metody i techniki badań 63
4.4. Dobór próby badawczej 64
4.5. Opis środowiska badawczego 64
4.6. Opinia pracowników o problematyce motywowania do pracy 64
4.7. Wnioski 92
Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis rysunków 100
Spis tabel 100
Spis wykresów 101
Aneks – wzór ankiety 102
Wstęp
Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania ludźmi i
warunkiem sukcesu organizacji. Przyjmując, że celem firmy jest rozwój, umacnianie własnej
pozycji i osiąganie zysku, drogą do jego realizacji jest efektywna działalność pracowników, ich
inicjatywa i zaangażowanie. Jakość potencjału ludzkiego pozostającego w dyspozycji
przedsiębiorstwa to jeden z czynników decydujących o pozycji firmy na rynku. Warunkiem
produktywnej pracy jest kompleksowy i skuteczny system motywowania. System, który właściwie
wykorzystuje potrzeby i zdolności pracowników, a także daje im satysfakcję. Klasyczna, stosowana
do niedawna, metoda zarządzania personelem polegała na tak zwanym 3K: komenderowaniu,
kontrolowaniu i korygowaniu, czego celem było zachowanie porządku, dyscypliny i odpowiedniej
wydajności pracy w ściśle określonym polu działania. Współcześnie sposób zarządzania ulega
zasadniczym zmianom, pojawiła się nowa funkcja tak zwana 3W: wymaganie, wiązanie i
wspomaganie – model demokratyczny.
Przebieg procesu motywowania, jego wydajność oraz ostateczne wyniki zależą od założeń i
właściwych narzędzi motywacyjnych, jakie organizacja przyjmuje tworząc go, ale również od
konsekwencji w jego stosowaniu. Program motywowania swoim działaniem powinien wyzwolić
wolę i chęć działania pracowników, powinien kształtować pożądane przez przedsiębiorstwo
zachowania i postawy.
W celu zbadania opinii na temat niematerialnych metod motywowania do pracy przeprowadzono
ankietę o anonimowym charakterze wśród pracowników firmy „X” w ... Ankietę wypełniło 20
pracowników firmy pracujących na różnych szczeblach, w tym kadra kierownicza.
Wybór firmy był pokierowany tym, iż zakład posiada międzynarodowy zasięg, zatrudniając kilka
tysięcy pracowników. Firma słynie także z nowoczesnych metod zarządzania pracownikami.
Dodatkowym elementem decydującym o wyborze była także branża, w której działa. Wprowadzane
nowoczesne techniki wymagają stosowania odpowiednich metod motywujących pracowników do
pracy.
Uzasadnienie wyboru tematu
Motywowanie pracowników do pracy jest aktualnym i szeroko omawianym tematem dotyczącym
każdej, nawet najmniejszej firmy. Dlatego też problem metod motywowania pracowników został
poruszony w niniejszej pracy. Patrząc na problemy w skutecznym motywowaniu pracowników
warto przyjrzeć się tej problematyce i skoncentrować się na tym, jak skutecznie zmotywować
pracowników do pracy w sposób niematerialny. Ważną sprawą było także przeprowadzenie badań w
firmie. Nazwa firmy została zaszyfrowana, gdyż był to warunek kierownictwa firmy.
Teza badawcza
Niematerialne metody motywowania pracowników w firmie „X” w...
Cel badań:
Celem badań jest ukazanie jak rzeczywiście wygląda niematerialne oraz materialne motywowanie
do pracy pracowników wyższego i niższego szczebla w firmie „X”. Istotą badań jest również
zweryfikowanie terminologii zawartej w pierwszych rozdziałach z praktycznym jej zastosowaniem
w firmie. Ważne jest także ukazanie problemów wynikających z błędów w skutecznym
motywowaniu pracowników do pracy.
Pytania badawcze:
1. W jaki sposób pracownicy są motywowani do pracy?
2. Czy stosowane systemy motywacyjne są skuteczne?
3. W jaki sposób należy motywować pracownika, żeby stał się wydajniejszy w wykonywaniu swojej
pracy?
Metody i techniki badań:
1. Źródła wtórne:
Literatura przedmiotu
Dane z firmy
Strony internetowe firmy
2. Źródła pierwotne: sondaż ankietowy obejmujący pracowników poprzez dobór losowy
Teren badań: Firma „X” z ....
×
Download