Indukcjonizm

advertisement
Indukcjonizm
Indukcjonizm – w nauce, prąd
myślowy podkreślający znaczenie
indukcji logicznej, czyli
wywodzenia ogólnych praw natury
z jednostkowych spostrzeżeń,
obserwacji i eksperymentów.
Indukcjonizm naiwny
• Zdania szczegółówe
– O północy 1 stycznia 1975 roku Mars pojawił
się w pewnym punkcie nieba
– Papierek lakmusowy przybrał barwę po
zanurzeniu go w płynie
• Zdania ogólne
– Planety poruszają się po elipsach wokół
Słońca
– Lakmus zanurzony w kwasie barwi się na
czerwono
Rozumowanie indukcyjne
Przy spełnieniu pewnych warunków można w
uprawniony sposób dokonywać uogólnień ze
skończonej ilości szczegółowych zdań
obserwacyjnych i na ich podstawie budować
prawa uniwersalne
a) Ilość zdań obserwacyjnych składających się na
podstawę danego uogólnienia musi być duża
b) Obserwacje należy powtarzać w bardzo
różnorodnych warunkach
c) Żadne zdanie obserwacyjne nie może przeczyć
wyprowadzonemu prawu ogólnemu
Rozumowanie dedukcyjne
Prawa i teorie
Fakty uzyskane dzięki
obserwacji
Przewidywania i
wyjaśnienia
Logika dedukcyjna
a)
b)
c)
Wszystkie książki filozoficzne są nudne
Ta książka jest książką filozoficzną
Ta książka jest nudna
a)
b)
c)
Wiele książek filozoficznych jest nudnych
Ta książka jest książką filozoficzną
Ta książka jest nudna
a)
b)
c)
Wszystkie koty mają pięć nóg
Mam kota
Mój kot ma 5 nóg
Logika i rozumowanie dedukcyjne
a) Czysta woda zamarza w temperaturze 0°C
b) Chłodnica mojego samochodu zawiera czystą
wodę
c) Jeżeli temperatura spadnie poniżej , woda w
chłodnicy mojego samochodu zamarznie
a) Prawa i Teorie
b) Warunki początkowe
c) Przewidywania i wyjaśnienia
Problemy indukcji
• Czy można uzasadnić zasadę indukcji?
Jeżeli duża ilość przedmiotów A została
zaobserwowana i jeżeli wszystkie bez wyjątku
zaobserwowane A posiadały własność B, to
wszystkie A mają własność B
• Problem „duża ilości”
• Problem „różnych okoliczności”
Problemy indukcji cd.
Obrona:
• Wersja probabilistyczna
• Próba przypisania poprawności pojedynczych
przewidywań zdarzeń
• Dowód Huma
• Doświadczenie i pewne inne racje
Potoczna teoria obserwacji
Jak widzimy?
Składniki ludzkiego oka:
• Soczewka
• Siatkówka
• Przetwarzanie obrazu, czyli mózg – kora
mózgowa
Zakładamy, że normalni obserwatorzy
spoglądający na ten sam przedmiot lub scenę z
tego samego miejsca „widzieliby” tę samą rzecz
Doznania wzrokowe nie wywołane
obrazami siatkówkowymi
Obserwatorzy obserwują ten sam obraz –
czyli widzą tę samą rzecz.
Skup wzrok na krzyżu pośrodku obrazka, po chwili zauważysz, że poruszająca
się czerwona kropka robi się zielona!
Popatrz na krzyż trochę
dłużej i zauważysz, że
wszystkie kropki z wyjątkiem
zielonej znikają.
Teoria a zdania obserwacyjne
Zdania obserwacyjne muszą być
formułowane w języku jakiejś teorii:
„Uwaga! Wiatr spycha wózek dziecinny do
przepaści”
„Ten gaz nie chce się palić”
Teoria a zdania obserwacyjne cd.
Teorie ścisłe i jasno sformułowane są
niezbędnym warunkiem precyzyjnych zdań
obserwacyjnych.
Teorie ściśle poprzedzają obserwację - to
sprzeczne z indukcjonistyczną tezą, że
wiele podstawowych pojęć uzyskuje
znaczenia dzięki obserwacji
Teoria a zdania obserwacyjne cd.
• Aby wykazać poprawność zdania
obserwacyjnego należy się odwołać do teorii, a
im silniej chcemy je udowodnić, tym
obszerniejsza wiedza teoretyczna będzie
potrzebna.
• Stoi to w sprzeczności z poglądem, że aby
wykazać prawdziwość pewnego
problematycznego zdania obserwacyjnego,
musimy odwołać się do zdań obserwacyjnych,
które są bardziej niezawodne od poprzednich,
lub być może do praw wyprowadzonych z nich
metodą indukcyjną
Rola teorii w obserwacji i
eksperymencie
Obserwację i eksperymenty przeprowadza się, aby
poddać sprawdzeniu jakąś teorię lub rzucić na
nią nieco światłą i należy utrwalać tylko takie
obserwacje
Błędne i niezupełne teorie naukowe mogą dawać
fałszywe wskazówki obserwatorowi. Problemy
takie należy rozwiązywać poprzez doskonalenie i
rozszerzanie naszych teorii, nie zaś poprzez
zapisywanie nieskończonej listy bezcelowych
obserwacji
Oddzielenie teorii od obserwacji
Teorie tworzone są licznie i na różne
sposoby:
• Przypadkiem
• Poprzez długi proces obserwacji i
rachunków
Oddzielenie odkrycia teorii od obserwacji
nadal powoduje, że obserwacje są na
podstawie teorii a zatem, są obalalne
Download