OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
EK_01
EK_02
EK_03
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
PR publicznych instytucji kultury
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
PR of public cultural institutions
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu / modułu
21-FP-S2-E4-PRPIK
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
fakultatywny
Kierunek studiów
filologia polska
Poziom studiów (I lub II stopień)
II stopień
Rok studiów
II rok
Semestr (zimowy lub letni)
semestr letni
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium – 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Piotr Rudzki dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
brak wymagań
Cele przedmiotu:
C-1 Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki działania, organizacji oraz
celów
publicznych
instytucji
kultury
(na
przykładzie
teatrów
publicznych).
C-2 Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki i możliwości działań Public
Relations w publicznych instytucjach kultury w kontekście przedsięwzięć
propagandowych, marketingowych i promocyjnych tych instytucji.
C-3
Kształcenie praktycznych umiejętności do wykonywania działań
związanych z Public Relations publicznych instytucji kultury.
Zakładane efekty kształcenia:
WIEDZA
Student/ka ma pogłębioną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu publicznych
instytucji kultury (na przykładzie teatrów
publicznych) zorientowaną na działalność PR.
UMIEJĘTNOŚCI
Student/ka potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła i nowoczesne
techniki oraz formułować na tej podstawie
krytyczne sądy, szczególnie w zakresie
działalności PR publicznych instytucji kultury.
Student/ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności badawcze i praktyczne
w zakresie działalności PR publicznych instytucji
kultury.
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
K_W01
K_U01
K_U02
EK_04
K_K01
KOMPETENCJE
EK_05
K_K01
Student/ka potrafi pracować w grupie, pełniąc w
niej różne role.
EK_06
K_K01
Student/ka potrafi kierować małym zespołem,
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego
pracy.
EK_07
K_K01
Student/ka potrafi prawidłowo określić
priorytety służące realizacji określonych zadań;
potrafi gospodarować czasem i realizować
terminowo zadania.
Student/ka systematycznie uczestniczy w życiu
kulturalnym.
15.
Treści programowe:
T1: Co to jest PR i czym różni się od propagandy, marketingu i promocji?
T2 Specyfika PR w publicznych instytucjach kultury.
T4 Człowiek w grupie – występy wewnątrz instytucji i na zewnątrz.
T3 Organizacja i działalność publicznej instytucji kultury (na przykładzie
teatru publicznego).
T4 Pisanie newsletterów – najtańszego środka PR.
T5 Pisanie listów urzędowych.
T6 Pisanie notatek PR na stronę instytucji.
T7 Płynność ról w dzisiejszych publicznych instytucjach kultury – PR
zespołowy.
T8 Działania PR w sytuacji kryzysowej.
T9 Ocena działań PR wskazanej publicznej instytucji kultury.
T10 Prezentacje i dyskusje na temat strategii PR wybranych przez
studentów instytucji kultury.
16.
Zalecana literatura (podręczniki)
S. Black, Public relation, przeł. I. Chlewińska, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2005 [tu:] część 1 „Co to jest public relation” i część 2
„Strategiczne public relation: sprawy przedsiębiorstwa a sprawy
publiczne”.
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Opracował i słowem
wstępnym poprzedził J. Szacki, przeł. H. i P. Śpiewakowie, PWN,
Warszawa 1981 [tu:] „Wprowadzenie” i rozdział I „Występy”.
T. Irmer, Mózg i jego pomocnik, przeł. W. Wojciechowski, „Notatnik
Teatralny” 2010 nr 58–59.
C. Turner, S. K. Behrndt, Dramaturgia i performance, przeł. A.
Zapałowski, „Notatnik Teatralny” 2010 nr 58–59.
Statut i organizacja wybranej publicznej instytucji kultury.
PR w sytuacji zagrożenia – wybrane w Internecie materiały do studium
przypadku (np. odwołanie Macieja Nowaka z funkcji dyrektora Teatru
Wybrzeże w Gdańsku, akcja „Teatr nie jest produktem, widz nie jest
klientem”).
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
17.
18.
Konwersatorium:
- ocena pracy w trakcie konwersatorium
- prezentacja strategii PR wybranej publicznej instytucji kultury
Język wykładowy
19.
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności
Godziny zajęć z nauczycielem:
Konwersatorium:
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie strategii PR:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
30 godz.
20
20
15
85
3
godz.
godz.
godz.
godz.
Download