Rynek kultury

advertisement
1
Nazwa przedmiotu (modułu)
Specjalność Globalizacja, lokalność, rynek:
Rynek kultury
2
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim
Cultural market
3
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Kulturoznawstwa
4
Kod przedmiotu (modułu)
5
Rodzaj przedmiotu (modułu)- obowiązkowy lub fakultatywny
fakultatywny
6
Kierunek studiów
kulturoznawstwo
7
Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)
I i II stopień
8
Rok specjalności
2
9
Semestr – zimowy lub letni
letni
10
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium: 30 godz.
11
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia
dr Magdalena Sobocińska
12
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
brak wymagań wstępnych
13
Cele przedmiotu
Celem kursu jest:
 zaznajomienie studentów ze specyfiką i tendencjami oraz uwarunkowaniami
rozwoju rynku kultury
 przekazanie wiedzy w zakresie roli kultury w gospodarce rynkowej
 kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia i utrzymywania relacji między
instytucją kultury a podmiotami jej otoczenia rynkowego
 kreowanie postaw wyrażających się w ciągłym aktualizowaniu swojej wiedzy na
temat tendencji rozwoju rynku kultury
14
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
E_01
E_02
E_03
15
Wiedza
 student zna nowoczesne koncepcje zarządzania
podmiotami rynku kultury
 student ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań oraz
poziomu uczestnictwa Polaków w kulturze na tle
partycypacji kulturalnej mieszkańców innych
krajów UE
 student zna funkcje pełnione przez dobra i usługi
kultury oraz ich wpływ na rozwój psychospołeczny
jednostki oraz rozwój społeczno-gospodarczy
miasta, państwa, regionu
Umiejętności
 student potrafi pozyskiwać, analizować i
wykorzystywać informacje (ze źródeł pisanych i
elektronicznych) dotyczące rynkowych aspektów
funkcjonowania podmiotów kultury
 student posiada podstawowe umiejętności z
zakresu zarządzania marketingowego instytucjami
kultury
 student przygotowuje prezentacje multimedialne
oraz wystąpienia ustne dotyczące zachowań
rynkowych i strategii podmiotów rynku kultury
Kompetencje personalne (postawy)
 student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
w zakresie zarządzania instytucjami
funkcjonującymi na rynku kultury
 student ma świadomość swojej roli w rozwijaniu
życia kulturalnego i kształtowaniu pozytywnych
postaw wobec uczestnictwa w kulturze i budowaniu
trwałych relacji: artysta – dzieło sztuki – odbiorca
K_W18; K2_W13
K_W08; K2_W08
K_W17, K2_W17
K_U01; K2_U01
K_U08; K2_U14
K_U11; K2_U11
K_K01; K2_K01
K_K05; K2_K05
Treści programowe
 Podstawowe pojęcia z zakresu rynku kultury
 Funkcje dóbr i usług kultury
 Rola kultury w gospodarce rynkowej
 Modele polityki kulturalnej państwa
 Źródła finansowania kultury
 Realizacja zadań z dziedziny kultury przez organy państwa i jednostki
samorządu terytorialnego
 Instytucje non-profit w kulturze
 Konsument jako podmiot rynku kultury – uwarunkowania zachowań nabywców
dóbr i usług kultur
 Kierunki zmian w zachowaniach konsumentów kultury
 Marketing w instytucjach kultury – zasady, uwarunkowania i perspektywy
 Zarządzanie relacjami instytucji kultury z podmiotami otoczenia
 Strategie podmiotów rynku kultury
16
17
 Product placement
 Istota, kompetencje i specyfika pracy menadżera kultury
Zalecana literatura (podręczniki)
 T. Domański T (red.): Marketing kultury, Wydawnictwo Katedry Marketingu
Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 M. Dragićević-Šešić, B. Stojković: Kultura: zarządzanie, animacja, marketing,
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010
 A. Gwóźdź (red.): Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe
Centrum Kultury, Warszawa 2010
 D. Ilczuk: Ekonomika kultury, PWN, Warszawa 2012
 K. Mazurek-Łopacińska (red.): Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy
adaptacji marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Warszawa-Wrocław 1997
 E. Orzechowski i inni (red.): Zarządzanie w kulturze, tom 1 – 12, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000-2011
 M. Sobocińska: Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE,
Warszawa 2008
 D. Throsby: Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
konwersatorium:
przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji na temat funkcjonowania wybranej
instytucji kultury na rynku i stosowanych przez nią strategii oraz instrumentów
służących kształtowaniu relacji z podmiotami otoczenia rynkowego
18
Język wykładowy: polski
19
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem:
- konwersatorium:
30
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie analizy rynkowej projektu
30
30
60
Suma godzin
150
Liczba punktów ECTS
6
Download