Sztuka nowych mediów

advertisement
1
Nazwa przedmiotu (modułu)
Specjalność Komunikacja i media: Sztuka nowych mediów
2
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim
Media and Communications Department:
New Media Art
3
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Kulturoznawstwa
4
Kod przedmiotu (modułu)
Rodzaj przedmiotu (modułu)- obowiązkowy lub fakultatywny
fakultatywny
5
6
Kierunek studiów
kulturoznawstwo
7
Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)
I i II stopień
8
Rok specjalności
2
9
Semestr – zimowy lub letni
zimowy i letni
10
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium/warsztaty: 60 godz.
11
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia
mgr Krzysztof Dobrowolski
12
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów
13
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z najważniejszymi gatunkami i twórcami sztuki nowych
mediów, ze szczególnym ukazaniem wpływu technologii na przemiany
współczesnej kultury audiowizualnej w kontekście sztuki i eksperymentu,
zapoznanie z najważniejszymi pojęciami oraz tekstami teoretycznymi dziedziny.
14
E_01
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
Wiedza
Student orientuje się w historycznym rozwoju sztuki
nowych mediów, zna podstawowe daty (np.
wprowadzenie konkretnych technologii, powstanie dzieł
K_W01, K_W05,
K_W08, K_W13,
K_W17, K_W18,
K2_W13, K2_W15,
i gatunków); zna podstawowe pojęcia teoretyczne i
krytyczne dziedziny; zna nazwiska, nazwy grup
artystycznych i kanoniczne prace najważniejszych
reprezentantów poszczególnych gatunków sztuki
nowych mediów;
Umiejętności
E_02
E_03
Student rozpoznaje działania artystów medialnych jako
integralne dzieła sztuki; potrafi określić technikę,
strategię artystyczną i orientacyjny czas powstania
konkretnych realizacji; potrafi czytać ze zrozumieniem
teksty teoretyczne i krytyczne dotyczące sztuki
współczesnej; umiejscawia osiągnięcia artystyczne w
szerszym kontekście współczesnej kultury
audiowizualnej; potrafi tworzyć prezentacje
multimedialne.
Kompetencje personalne (postawy)
Otwartość na eksperyment i postawy krytyczne;
dostrzeganie kreatywnego potencjału współczesnych
technologii komunikacji; uczestnictwo w aktualnym
życiu kulturalnym i artystycznym; nawyk śledzenia
aktualnych wydarzeń i wielostronnych komentarzy;
świadome reakcje na infosferę przestrzeni publicznej i
medialnej; swoboda w odbiorze sztuki współczesnej,
otwartość na interakcję.
K2_W17
K_U01, K_U03,
K_U04, K_U06,
K_U10, K_U11,
K_U18, K_U19,
K2_U03, K2_U04,
K2_U10, K2_U11,
K2_U17, K2_U18
K_K01, K_K02,
K_K04, K_K05,
K_K07, K_K09,
K2_K04, K2_K07,
K2_K08, K2_K09
15
Treści programowe
Medializacja kultury i sztuki współczesnej / Nowe media jako przestrzeń
estetyczna i dziedzina aktywności artystycznej / Archeologia mediów /
Historyczny rozwój technologii komunikacji/ Procesy hybrydyzacji w sztuce /
Nowe gatunki i kierunki w sztuce: sztuka krytyczna, genderowa, performans i
body art, instalacje, działania interaktywne, net-art, bio-art etc. / Podstawy
mediacji sztuki / Osiągnięcia polskich artystów sztuki mediów.
16
Zalecana literatura (podręczniki)
Adorno T. W., Sztuka i sztuki, w: tegoż, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, Warszawa
1990.
Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2011.
Benjamin W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: tegoż: Twórca
jako wytwórca, Poznań 1975.
Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, Kraków 2008.
Goldberg RoseLee, Performance Art: From Futurism to the Present, Thames &
Hudson, London 2011.
Gwóźdź A., Zawojski P. (red.), Wiek ekranów, Kraków 2002.
Jankowska M., Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach
1973-1994. Historia, artyści, dzieła, Warszawa 2004.
Kubicka-Dzieduszycka A., Dobrowolski K. (red.), Nam June Paik. Driving Media,
Wrocław 2009.
Kutlubasis-Krajewska V., Krajewski P. (red.), Od kina absolutnego do filmu
przyszłości. Materiały z historii eksperymentu w sztuce ruchomego obrazu,
Wrocław 2009.
Ukryta Dekada. Polska sztuka wideo 1985-1995, Wrocław 2010.
Kluszczyński R. W., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do
interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
Warsztat Formy Filmowej 1971-79, 2000 .
Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
McLuhan M., Wybór tekstów, Poznań 2001.
Shanken E., Art and Electronic Media, Phaidon Press, London 2009.
Wilkoszewska K. (red.), Estetyka a nowe media, Kraków 1999.
Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010
17
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Obecność i aktywność na zajęciach / Prezentacja wybranego zagadnienia / Praca
pisemna/warsztatowa i rozmowa zaliczeniowa
Konwersatorium/warsztat: konwersatorium
18
Język wykładowy: polski
19
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem:
- konwersatorium/warsztat:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury/ kwerenda stron
internetowych:
- przygotowanie do końcowych prezentacji w
obu semestrach:
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
60
30
60
75
Suma godzin
225
Liczba punktów ECTS
9
Download