kartaprzedmiotu gospodarka komunalna

advertisement
Uczelnia
Wydział
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Prawno-biznesowy
Studia pierwszego stopnia
Profil ogólnoakademicki
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
GOSPODARKA KOMUNALNA
Tryb studiów
Rok studiów
stacjonarne
2,3
Status przedmiotu
Język przedmiotu
Forma zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Semestr
III, V
monograficzny
Polski
Wykład
Ćwiczenia
15
Inne formy zajęć (jakie?)
konwersatoria, lektoraty,
praktyki
-----
Jednostka prowadząca Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Koordynator
przedmiotu
Prof. zw. dr hab. Marian Zdyb
Prowadzący zajęcia
wykład – dr Piotr Szreniawski/dr Kamil Sikora
ćwiczenia –
inne – ----zaliczone zajęcia z przedmiotu Zarys prawa administracyjnego
Wymagania wstępne
1
Numer
01
02
03
04
05
Efekty kształcenia (wstawić tabelę)
Student, który zaliczył
Odniesienie do
przedmiot, potrafi:
efektów kształcenia
dla programu
zdefiniować pojęcie oraz
przedstawić istotę i cele
gospodarki komunalnej
poddać analizie sposoby
realizacji zadań własnych oraz
dokonać podziału zadań
realizowanych przez jst
scharakteryzować formy
organizacyjno-prawne
działalności komunalnej
dokonywać analizy
przyczynowo - skutkowej
procesów zachodzących w
gospodarki komunalnej jst
wykorzystywać uzyskaną
wiedzę do samodzielnego
rozwiązywania teoretycznych i
praktycznych problemów
prawnych pojawiających się w
gospodarki komunalnej jst
Odniesienie do efektów
kształcenia dla obszaru
nauk społecznych
K_ W02
S1A_W02
K_ W03
K_ W09
S1A_W03
S1A_W08
S1A_W09
K_ W04
K_ W08
S1A_W04
S1A_W07
K_U01
K_U04
S1A_K05
S1A_U01
S1A_U03
S1A_K07
K_U02
K_U03
K_K05
S1A_U02
S1A_U02
S1A_K05
Wykład
Zakres tematów
Liczba
godzin
1. Pojęcie oraz istota gospodarki komunalnej (2 godz.)
2. Cele gospodarki komunalnej (2 godz.)
3. Podział zadań jednostek samorządu terytorialnego (2 godz.)
4. Zakres zadań własnych realizowanych przez samorząd gminy (2 godz.)
5. Zakres zadań własnych realizowanych przez samorząd powiatowy (2 godz.)
6. Zakres zadań własnych realizowanych przez samorząd województwa (2 godz.)
7. Formy organizacyjno-prawne działalności komunalnej (3 godz.)
 Samorządowy zakład budżetowy
 Spółki prawa handlowego z udziałem jst tzw. spółki komunalne
 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytucje kultury.
Metody
dydaktyczne
wykład informacyjny
Ćwiczenia (inne formy zajęć)
Zakres tematów
Liczba
godzin
2
Metody
dydaktyczne
brak
Forma
brak
zaliczenia
ćwiczeń
(innych zajęć)
Forma
Egzamin ustny
zaliczenia
przedmiotu
Literatura podstawowa
1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012
2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009
3. M. Chmaj (red.), Prawo samorządu terytorialnego, Warszawa 2013
4. M. J. Nowak, Gospodarka mieszkaniowa gminy, Warszawa 2014
5. J. Sierak, G. Maśloch, Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca
1. E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin 2012
2. M. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa
2013
3. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, cześć ogólna, Toruń 2013
4. M. Karpiuk, J. Kowalski, Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie,
Warszawa-Poznań 2013
5. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i
orzecznictwie, Warszawa 2013
Nakład pracy studenta
3
Wstawić tabelę Punkty ECTS
ilość godzin
godziny kontaktowe (liczba godzin wg planu studiów), w tym:
- wykład
- ćwiczenia
- konwersatoria
- seminarium
- konsultacje
- lektorat
- inne (jakie):…………………………………………
15
przygotowanie do zajęć (łącznie dla wszystkich form):
45
przygotowanie do zaliczenia przedmiotu
(łącznie dla wszystkich form)
60
łącznie godzin:
60
ilość punktów ECTS:
2
4
Download