Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców

advertisement
Uczelnia
Wydział
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Kierunek prawno-biznesowy
Studia pierwszego stopnia
Profil ogólno akademicki
KARTA PRZEDMIOTU
Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców
Nazwa przedmiotu
Tryb studiów
Rok studiów
Niestacjonarne – zaoczne
IV
Semestr/-y
Status przedmiotu
kierunkowy B
Język przedmiotu
Polski
Forma zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
Ćwiczenia
27
-------
I, III, V
Inne formy zajęć (jakie?)
konwersatoria, lektoraty,
praktyki
-----
Jednostka prowadząca
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego
Koordynator przedmiotu
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
Prowadzący zajęcia
wykład – dr Grzegorz Kozieł
Wymagania wstępne
brak wymagań wstępnych
Efekty kształcenia (wstawić tabelę)
Numer efektu
(symbol) bez
rozdzielania
na poziomy:
wiedzy,
umiejętności i
kompetencji
społecznych
Efekty kształcenia modułowe
student, który zaliczył
przedmiot, potrafi:
Odniesienie
do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów kształcenia
01
definiować podstawowe pojęcia
dotyczące prawnych
instrumentów wspierania
przedsiębiorców, opisywać
poglądy na ich temat, a także
dokonywać ich krytycznej oceny
K_ W01,
K_W03,
K_U07
S1A_W01,
S1A_W03,
S1A_S1A_U06
02
prawidłowo rozpoznawać,
klasyfikować normy prawne
dotyczące prawnych
instrumentów wspierania
przedsiębiorców
interpretować unormowania
dotyczące prawnych
instrumentów wspierania
przedsiębiorców, przedstawiać
zasady wspierania
przedsiębiorców
analizować stany faktyczne i
oceniać je, wybierać właściwe
normy prawne dla ocenianego
stanu faktycznego, wyjaśniać ich
znaczenie i argumentować
dokonany wybór
rozróżniać zdarzenia, konstrukcje
i stosunki prawne dotyczące
prawnych instrumentów
wspierania przedsiębiorców,
wyjaśniać różnice i podobieństwa
między poszczególnymi
instrumentami wsparcia
przedsiębiorców
K_U02, K_U05
S1A_U02, S1A_U04
K_W07,
K_U01,
K_U02,
K_U04,
K_U05,
S1A_W06,
S1A_W07,
S1A_U01,
S1A_U02, S1A_U03,
S1A_U04
K_U01,
K_U05, K_K05
S1A_U01,
S1A_U04,
S1A_K05
K_W02,
K_U08
S1A_W02,
S1A_U07
03
04
05
Wykład
Zakres tematów
Liczba
godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pojęcie przedsiębiorcy i prawnego instrumentu wspierania przedsiębiorców.
Venture capital.
Fundusze kapitałowe.
Aniołowie biznesu.
Fundusze poręczeniowe.
Fundusze pożyczkowe.
Bezzwrotne dotacje.
Pozostałe prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców.
Metody
dydaktyczne
1
1
4
2
2
3
4
1
wykład problemowy
Ćwiczenia (inne formy zajęć)
Zakres tematów
Liczba
godzin
---------
----------------------------------------------------------------------------------------
Metody
dydaktyczne
--
Forma zaliczenia -ćwiczeń (innych
zajęć)
Forma zaliczenia egzamin testowy
przedmiotu
Literatura podstawowa
1. A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 14, Warszawa 2012.
2. A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bryłowski,Prawo spółek handlowych,red. A. Kidyba,
Warszawa 2010.
3. K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. 8, Warszawa 2008.
4. A. Kidyba (red.),Pozakodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca
1. T. Mróz (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2012.
2. J. Okolski, M. Modrzejewska (red.) Prawo handlowe, Warszawa 2012.
3. J. Ciszewski (red.) Polskie prawo handlowe, Warszawa 2012.
4. W.J. Katner (red.) Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2011.
Nakład pracy studenta
Wstawić tabelę Punkty ECTS
ilość godzin
godziny kontaktowe (liczba godzin wg planu
studiów), w tym:
- wykład
18
przygotowanie do zajęć(łącznie dla wszystkich
form):
26
przygotowanie do zaliczenia przedmiotu
(łącznie dla wszystkich form)
40
łącznie godzin: 84
ilość punktów ECTS: 3
Download