Filozofia – wykład

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu
F
w języku polskim
Filozofia
w języku angielskim
Philosophy
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Nazwa przedmiotu
Kierunek studiów
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Forma studiów
Stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia licencjackie
Profil studiów
praktyczny
Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
przedmiot
Osoba
Imię i nazwisko
Kontakt
odpowiedzialna za
adres e-mail:
przedmiotProf. zw. dr hab. Jarosław Michalski [email protected]
koordynator
697 – 332 900
przedmiotu
Forma zajęć
Miejsce realizacji Termin realizacji
zajęcia w
pomieszczeniu
Termin i miejsce
dydaktycznym
wykład
odbywania zajęć
Instytutu Nauk
semestr pierwszy
Humanistycznych
i Informatyki
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Status
przedmiotu/przynależność do
modułu
Moduł: PPP
Język wykładowy
Język polski
Semestry, na których
realizowany jest przedmiot
Wymagania wstępne
pierwszy
Podstawy z filozofii, logiki i pedagogiki społecznej.
FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Formy
zajęć
Wykład
rok
Sem
estr
ćwiczeni
konwers seminari
lektorat
a
atorium
um
r
s
R
s
r
s
r
s
ZP
r
Samoks
ztałceni
eZBUN
PZ
S
R
s
R
s
1
Liczba
I
I
godzin
30
Sposób realizacji
zajęć
Sposób zaliczenia
zajęć
Zajęcia w grupie wykładowej - 2 godziny tygodniowo
Wykład, semestr I – zakończony egzaminem. Recenzja publikacji
tematycznej.
Metody
Wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji grupowej
dydaktyczne
Przedmioty
Socjologia, Antropologia kulturowa, Pedagogika społeczna,
powiązane/moduł Psychologia.
Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., Aksjologiczne
podstawy edukacji, Poznań-Toruń 2001;
Dupre L., Inny wymiar. Filozofia religii, Kraków 2002;
Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2007;
Kunzmann P., Burhard F., Wiedamnn F., Atlas filozofii, Warszawa
2004;
Michalski J., Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno
Podkognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Toruń 2008;
stawow
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w
a
inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999;
Okrasa T., Puszczewicz B., Filozofia w kulturze, Warszawa 2000;
Popper, K, R., Świat skłonności, Kraków 1996;
Solomon R. C., Higgins K. M., Krótka historia filozofii, Warszawa 2007;
Stróżewski W., Istnienie i sens, Kraków 1994;
Wykaz
Zdybicka Z.(red.), Zadania filozofii we współczesnej kulturze, Lublin
literatury
2002.
Gogacz T., Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993;
Gnitecki J. (red.), Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we
współczesnym dyskursie humanistycznym, Poznań 2005;
Hejnicka-Bezwińska T., Racjonalność pedagogiki, Bydgoszcz 1995;
Kolhlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, Toruń 2010;
Uzupełn Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruńiająca
Poznań 2005;
Michalski J., (red.), Wychować człowieka. Szkice z antropologii i teorii
wychowania, Olsztyn 2000;
Pedagogika. Podręcznik akademicki, Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.),
Warszawa 2005;
Radziewicz J., Edukacja alternatywna, Warszawa 2003.
CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe)
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi dziedzinami filozofii oraz
kształtowanie umiejętności uwzględniania aspektów filozoficznych w interpretacji i
działalności społecznej. Ponadto celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki myśli
społecznej, z szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć filozofii.
2
WIADOMOŚCI
 Rozumienie podstawowych pojęć oraz nurtów filozoficznych w teoriach społecznych
i wychowawczych;
 Posiadanie wiedzy z zakresu kształtowania się teorii socjologicznych i społecznych
na bazie filozoficznych koncepcji oraz ich wykorzystanie w rozumieniu procesów
społecznych i edukacyjnych.
UMIEJĘTNOŚCI
 Posługiwanie się terminologią i trafne stosowanie pojęć z zakresu filozofii i filozofii
społecznej;
 Umiejętność analizy zjawisk – z punktu widzenia refleksji filozoficznej - zachodzących
w wybranych zbiorowościach i instytucjach edukacyjnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Trafna samoocena własnych kompetencji i umiejętności w świetle poznanych
koncepcji filozoficznych oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczno-edukacyjnym.
Treści programowe
Efekty
kształcenia Forma zajęć
(kody)
W04
Wykład
W04
Wykład
W04
U03
Wykład
W06
U01
W 04
U 01
W06
W010
U 01
Temat
Geneza filozofii i filozofii wychowania jako
nauki;
Filozofia a edukacja; działy filozofii –
metafizyka, epistemologia, aksjologia, logika,
antropologia – ich związek z edukacją;
Podstawy budowy filozoficznej koncepcji
wychowania. Jej konieczne elementy:
Liczba
godzin
Suma
liczby
godzin
2
2
2
2
4
4
Wybrane filozoficzne koncepcje edukacyjne;
Wykład
Wykład
Wykład
4
Ukazanie treści odnoszących się do
problematyki ontologicznej, teorii poznania i
aksjologii sprofilowane pod kątem specyfiki
kierunku studiów;
Najbardziej popularne i wpływowe kierunki
filozoficzne: neotomizm;
4
4
4
2
2
3
W06
U03
W06
U03
W06
W07
W010
U 03
K01
W010
W06
W010
U 03
K01
Wykład
Najbardziej popularne i wpływowe kierunki
filozoficzne: personalizm;
Wykład/
Najbardziej popularne i wpływowe kierunki
filozoficzne: szkoła frankfurcka;
Wykład
Wykład
Wykład
Najbardziej popularne i wpływowe kierunki
filozoficzne: pragmatyzm;
Najbardziej popularne i wpływowe kierunki
filozoficzne: egzystencjalizm;
Filozoficzna koncepcja integralnej wizji
wychowania;
Przegląd
najważniejszych
dotyczących
rozumienia
społeczeństwa, kultury, religii.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
koncepcji
istoty
Łącznie
2
2
30
30
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
kod
w zakresie WIEDZY
W04
Odniesienie do
efektów kształcenia
dla
dla
kierunku
obszaru
Zna podstawową terminologię filozoficzną oraz wybrane
koncepcje
filozoficzne,
stanowiące
teoretyczne
podstawy działalności społecznej i instytucjonalnej
K_W04
W06
Ma podstawową wiedzę o kierunkach filozoficznych i
znaczeniu rozumieniu zjawisk społecznych i politycznych
K_W06
W07
Ma elementarną wiedzę o najważniejszych koncepcjach
dotyczących rozumienia istoty społeczeństwa, nauki,
kultury i religii
K_W07
H1A W05
S1 A_W05
S1A_W04
S1A_W02
S1A_W03
4
W10
Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o koncepcji
integralnej wizji człowieka i jego społecznego
funkcjonowania
S1A_W03
K_W16
S1A_W08
S1A_W02
U01
U03
K01
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
społeczno-wychowawczych; analizuje ich powiązania z
różnymi obszarami egzystencji człowieka i jego
działalności społecznej i obywatelskiej
Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną
z zakresu filozofii oraz powiązanych z nią dyscyplin w
celu analizowania i interpretowania problemów
społecznych, edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich
zachowań
S1AU01
K_U01
S1AU08
H1A U04
K_U10
H1A U06
S1A U03
S1A_U08
w zakresie KOMPETENCJI
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji
i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego
rozwoju i kształcenia oraz zaangażowania społecznego
H1A K01
H1A K04
S1A_K02
Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach
Student, który zaliczył przedmiot
kod
w zakresie WIEDZY
W04
W06
W 07
W10
U01
U03
K01
w
X
X
X
X
w
X
X
w
X
Ćw
Lek
konwers Sem
ZP
PZ
ZBUN
Ćw
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
Lek
konwer Sem
ZP
PZ
ZBUN
Cw
w zakresie KOMPETENCJI
Lek
konwer Sem
PZ
ZBUN
ZP
5
Kryteria oceny osiągniętych efektów
Studenci informowani są o kryteriach oceny, które obowiązują zarówno w trakcie egzaminu,
jak i w ocenie toczonych dyskusji grupowych. Korespondują one z efektami kształcenia.
Ocena egzaminacyjna ustalana jest z uwzględnieniem uzyskanego rozkładu wyników. Za jej
podstawę przyjmuje się rozkład wyjściowy:
na ocenę 3
na ocenę 3,5
na ocenę 4
na ocenę 4,5
na ocenę 5
uzyskanie od
uzyskanie od
uzyskanie od 76% uzyskanie od
uzyskanie od 96%
51% - 65%
66% - 75%
- 85% łącznej
86% - 95%
- 100% łącznej
łącznej liczby
łącznej liczby
liczby punktów
łącznej liczby
liczby punktów
punktów
punktów
możliwych do
punktów
możliwych do
możliwych do możliwych do
uzyskania
możliwych do
uzyskania
uzyskania
uzyskania
uzyskania
Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca)
Ocena podsumowująca odnosi się do efektu końcowego – wyniku procesu uczenia się
odzwierciedlonego efektem egzaminu.
Referat/
Egzamin Egzamin
Kolokwiu Zadania
Sprawo- Dyskusj
Projekt
prezent
ustny pisemny
m
domowe
zdanie
e
acja
P
X
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie omówienia wyników egzaminu i
dyskusji grupowej
Referat/
Egzamin
Egzamin
Kolokwiu Sprawozd
Projekt
prezentac
Inne
ustny
pisemny
m
anie
ja
Efekty
kształce
nia
(kody)
6
Punkty ECTS
BILANS PUNKTÓW ECTS - punkt ECTS oznacza 25 - 30 godzin pracy studenta w różnych
formach, takich jak: uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, samodzielne
przygotowywanie się do zaliczenia, samodzielna lektura i recenzja pozycji merytorycznie
związanej z filozofią, przygotowywanie się do zajęć, udział w konsultacjach.
Obciążenie studenta
Forma aktywności
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
30
W
Ćw
Konwersatorium
Forma zajęć
Konsultacje przedmiotowe
5
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w
tym:
Przygotowanie się do zaliczenia.
Przygotowanie się do zajęć.
Studiowanie zalecanej literatury.
Przygotowanie recenzji książki.
Przygotowanie do egzaminu.
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca
z całego nakładu pracy studenta
PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT
5
20
60
3
Jarosław Michalski
………...............................................
prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski
7
Download