Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Fizjoterapia II rok
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
PODSTAWY ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA i MARKETINGU
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia
Forma zajęć
dydaktycznych
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
1. Ogółem
30
Obecność na zajęciach, aktywny udział w
Egzamin
seminariach, przygotowanie pracy zaliczeniowej. Zaliczenie z oceną
2. Wykłady
10
Zaliczenie
3. Seminaria
20
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
3
Punkty ETC
Katedra Nauk o Zdrowiu, Zakład Organizacji i Zarządzania
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Mgr Elżbieta Olek
osób realizujących przedmiot Dr hab.M.D.Głowacka
Cele przedmiotu (wynikowe Po zakończeniu studiowania przedmiotu student powinien:
dotyczące wiedzy, umiejętności
- interpretować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania,
i postaw)
- wyjaśnić znaczenie spojrzenia na zarządzanie z perspektywy globalnej,
- zaprezentować nowoczesne metody zarządzania instytucjami ochrony zdrowia,
- interpretować wzajemne powiązania w relacji misja, wizja, cele ,strategia
- określić elementy otoczenia organizacji i ich wpływ na funkcjonowanie,
- wyselekcjonować najważniejsze problemy mające miejsce w organizacji, nakreślić plan
strategiczny, taktyczny i operacyjny na przykładzie zakładu fizjoterapii,
- konstruować struktury organizacyjne,
- dokonać opisu stanowiska pracy fizjoterapeuty,
- omówić i porównać nowoczesne systemy zarządzania zgodne z międzynarodowymi normami,
- scharakteryzować podstawowe założenia dotyczące akredytacji,
- rozumieć znaczenie standardu opieki fizjoterapeutycznej ,
- określić miejsce i znaczenie marketingu w usługach medycznych.
Metody dydaktyczne (sposób Wykład, referat, dokumentacja zakładów opieki zdrowotnej (przykłady), dyskusja.
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Prezentacje komputerowe, foliogramy, materiały poglądowe z praktyk studentów kierunku
Środki dydaktyczne
usprawniające proces nauczania zdrowie publiczne, materiały powielane, podręczniki, czasopisma
Wykłady
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
Numer
kolejny
1
2
Liczba
godzin
5
5
Numer
kolejny
1.
Liczba
godzin
5
Temat i treści nauczania
Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania.
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania.
Seminarium
1.Zarzadzanie i jego funkcje.
1.1.Zarzadzanie instytucją na poziomie strategicznym, taktycznym i
operacyjnym.
1.2.Współczesne wezwania zarządzania: globalizacja, jakość i wydajność.
2. Podstawy sprawnego działania.
2.1.Cel działania, hierarchia celów
2.2.Podstawowe warunki sprawnego działania.
2.3.Wytyczne niealternatywne: cykl działania zorganizowanego.
2.
5
2.4.Wytyczne alternatywne( specjalizacja, aktywizacja, właściwy poziom
zasobów, koncentracja sił).
3. Zakład opieki zdrowotnej jako przyszłe miejsce fizjoterapeuty.
3.1.Misja.cele strategia organizacji.
3.2.Organizacja , cechy organizacji jako systemu
3.3.Budowa organizacji i jej otoczenia – wpływ czynników otoczenia na
funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, analiza PEST.
3.4.Formalizacja i cykl życia organizacji.
3.5.Wplyw tożsamości i kultury organizacyjnej na efektywność placówek
ochrony zdrowia.
3.6.Struktura organizacyjna – typologia struktur.
3.6.1.Istota i interpretacja struktury organizacyjnej.
3.6.2.Rozpiętość i zasięg kierowania.
3.6.3.Struktura smukła i płaska.
3.6.4.Wybrane typy struktur organizacyjnych.
3.
5
3.6.7.Przykładowe struktury organizacyjne występujące w ochronie
zdrowia, ukazanie miejsca fizjoterapeuty
.
4. Zasady organizowania stanowisk pracy.
4.1.Praca i jej znaczenie w życiu człowieka.
4.2.Stanowiski pracy i jego elementy składowe.
4.3.Rozmieszczenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
4.4.Analiza karty stanowiska pracy fizjoterapeuty na przykładzie wybranego
4.
5
zakładu opieki zdrowotnej.
5. Nowoczesne narzędzia stosowane w zarządzaniu zakładem opieki
zdrowotnej, jako droga osiągnięcia większej efektywności.
6.Marketing w ochronie zdrowia – badanie satysfakcji pacjentów.
7.Planowanie i gospodarowanie czasem.
Ćwiczenia
Numer Liczba Temat i treści nauczania
kolejny godzin
Zajęcia praktyczne
1.
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
2.
3.
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
─
─
Numer Liczba Temat i treści nauczania
kolejny godzin
Praktyki zawodowe
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
1.Głowacka M.D., Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo terMedia, Poznań
2004
2.Ksykiewicz-Dorota A., Zarządzanie w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Czekaj, Lublin 2004
3.Robbins S.P., Decenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002
4.Stoner J.A.F., Kierowanie, WE, Warszawa 2001
1.Głowacka M.D., Zarządzanie w ochronie zdrowia, Poznań 2002
2.Bentkowskij., Bentkowski J., Praktyczne zarządzanie organizacjami., Wydawnictwo
Politechniki Sląskiej , Gliwice 2008
3.Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download