Socjologia ogólna – zagadnienia i literatura

advertisement
Socjologia ogólna – zagadnienia i literatura
1. Człowiek w społeczeństwie – interakcja społeczna a działanie społeczne; socjalizacja i
jej rodzaje; osobowość społeczna a tożsamość; rola społeczna a pozycja społeczna;;
2. Całości społeczne – pojęcie grupy społecznej; odmiany grup społecznych; struktury
wewnątrzgrupowe; grupa społeczna a inne całości społeczne;
3. Ład i porządek społeczny – system aksjo-normatywny; normy i wartości; kontrola
społeczna – rodzaje i wymiary; dewiacja i przestępczość; teorie dewiacji; rola i
funkcje dewiacji; dewiacja a porządek społeczny; sprzeciw i niepokoje społeczne;
4. Kultura – socjologiczne pojęcie kultury; treść kultury; dziedziny kultury i kultura
symboliczna; system symboli; uniwersalia kulturowe; wielość kultur – zróżnicowanie
kulturowe;
5. Zróżnicowanie społeczne – zróżnicowanie a nierówności społeczne; teorie
nierówności; funkcje i geneza nierówności; pojęcie klasy i warstwy; stratyfikacja
społeczna; ruchliwość społeczna; przeobrażenia struktury społeczeństwa polskiego;
Literatura podstawowa:
- P. Sztompka „Socjologia. Analiza społeczeństwa”; Znak 2002
- B. Szacka „Wprowadzenie do socjologii”; Oficyna Naukowa 2008
- A. Giddens „Socjologia”; PWN 2004
- J.H. Tuner „Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie”; Zysk i S-ka 1998
egzamin termin - 26.06 o godz.15.30
forma – test, 5 otwartych pytań dotyczących szczegółowych problemów wynikających z
ogólnych zagadnień z powyższej rozpiski
Download