Nauka administracji sylabus 1 rok SSA3

advertisement
Nauka administracji sylabus 1 rok SSA3.doc
(84 KB) Pobierz
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA – SYLABUS
1
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim:
Â
2
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim:
Administrative Science
3
Jednostka prowadzÄ…ca przedmiot: Instytut Nauk Administracyjnych,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nauka administracji
Kod przedmiotu/modułu: 23-AD-S1-S2-Na
Rodzaj przedmiotu/modułu: obowiązkowy
Â
Kierunek studiĂłw: Studia Stacjonarne Administracji
Poziom studiĂłw: Studia I stopnia
Rok studiĂłw: I
Semestr: letni II
Forma zajęć i liczba godzin: (wykład) 30 godzin, (konwersatorium) 30godz
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Prof. zw. dr hab. Adam Błaś, dr Magdalena Tabernacka dr Renata RaszewskaSkałecka
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:
Podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu nauki administracji i regulacji prawnych.
Celem nauczania jest przedstawienie kierunkĂłw i metod badawczych administracji
w nauce administracji oraz uwarunkowań prawnych i pozaprawnych związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Cele przedmiotu:
1.     Student nabywa wiedzę o współczesnych uwarunkowaniach
prawnych
i pozaprawnych rozwoju i funkcjonowania administracji publicznej
w warunkach demokratycznego państwa prawnego.
2.     Student zapoznaje się ze strukturą organizacyjną władzy
wykonawczej
w państwie, w tym strukturą organizacyjną administracji publicznej.
3.     Student nabywa wiedzę dotyczącą wzajemnych relacji
organów władz publicznych oraz organów i adresatów ich działań w
sferze wykonywania zadań publicznych.
4.     Student nabywa wiedzę w zakresie doboru i funkcjonowania kadr
administracji publicznej.
5.     Student zapoznaje się z obszarami aktywności podmiotów
administrujących w wykonywaniu zadań publicznych.
6.     Student poznaje instrumenty kontroli i zasady odpowiedzialności
administracji publicznej
14
Zakładane efekty kształcenia:
Â
Wiedza
UporzÄ…dkowana
wiedza
z
zakresu
nauki
administracji K_W02
i innych dyscyplin naukowych o konstytucyjnych podstawach
K_W01
funkcjonowania administracji publicznej w demokratycznym państwie
prawnym.
Zakres rozwiązań prawnych charakterystycznych dla danej instytucji K_W04
W02
administracji publicznej
K_W05
Ma dobre rozeznanie w strukturach organizacyjnych funkcjonujÄ…cych w K_W07
W03
administracji publicznej
K_W05
Podstawowe uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania współczesnej K_W04
W04
administracji publicznej. Â
Rola
współczesnej
administracji
publicznej K_W02
W05
w wykonywaniu zadań publicznych w warunkach demokratycznego
państwa prawnego.
Posiada wiedzÄ™ dotyczÄ…cÄ… statusu pracownika administracji K_W09
W06
publicznej zarówno w ujęciu regulacji prawnych , jak i etyki
urzędniczej
Administracja
publiczna
wobec
przeobrażeń
i
wyzwań K_W02
W07
w dobie globalizacji
Â
Umiejętności
Student korzysta z wiedzy teoretycznej oraz regulacji prawnych z zakresu K_U02
K_U01 prawa i innych dyscyplin naukowych, szczegĂłlnie przydatnych w
administracji publicznej
U02
Student posługuje się językiem specjalistycznym
K_U03
Student potrafi samodzielnie dostrzegać podstawowe problemy z zakresu K_U07
U03
prawa publicznego i prawa prywatnego, pojawiajÄ…ce siÄ™ szczegĂłlnie
w administracji
Student korzysta z najnowszych metod badawczych administracji publicznej, K_U04
rozumiejÄ…c literaturÄ™ specjalistycznÄ… i wykorzystujÄ…c K_U05
U04
orzecznictwo sÄ…dowe
Â
Student zna rolÄ™ i miejsce kadr administracji publicznej
K_U06
U05
U06
Â
Student tworzy specjalistyczne prace pisemne oraz przygotowuje je w oparciu K_U09
o literaturę i inne źródła w zakresie funkcjonowania i działania
jednostek organizacyjnych administracji publicznej
...
Plik z chomika:
missdaisy94
Inne pliki z tego folderu:


Administracja Publiczna. Skrypt.pdf (705 KB)
 adm_pub-nie wydruk.doc (234 KB)
 nauka administracji - opracowanie-wydruk.doc (352 KB)
FUNKCJONOWANIE ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI NA PRZYK ADZIE
EPUAP-wydruk część.pdf (266 KB)
 nauka_administracji SKRYPT- nie wydruk.doc (171 KB)
Inne foldery tego chomika:

Podstawy logiki praktycznej
Prawo administracyjne
 Prawo cywilne
 Prawo miÄ™dzynarodowe i europejskie
 Prawo urzÄ™dnicze i etyka urzÄ™dnicza

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla MediĂłw
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawcĂłw
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download