Harmonogram praktyki - Uniwersytet Rzeszowski

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM PRAKTYKI CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU
Praktyka realizowana jest przedszkolu w wymiarze 3 tygodni w tym:
1 tydzień w grupach młodszych (najlepiej 4 -latki)
2 tygodnie w grupach starszych (5-6-latki).
Cele i zadania praktyki:
-
Konfrontację i uogólnienie zdobytej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń pedagogicznych,
-
Kształtowanie umiejętności pedagogicznych w naturalnych warunkach pracy przedszkola,
-
Pogłębianie znajomości całokształtu pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola,
-
Rozwijanie zainteresowań i kształtowanie właściwych postaw pedagogicznych.
W ramach praktyki w przedszkolu studenci powinni poznać dziecko, różne aspekty jego rozwoju,
stan zdrowia, warunki życia, a także:
-
Sposoby realizacji treści programowych w zakresie wychowania zdrowotnego, społecznomoralnego, umysłowego i estetycznego;
-
Zasady i formy współpracy nauczyciela z rodzicami w dążeniu do prawidłowego wychowania
dziecka i tworzenia mu korzystnego środowiska wychowawczego;
-
Formy pracy wspomagające rozwój dziecka – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
-
Bazę materialną przedszkola, plany pracy, zadania Rady Pedagogicznej, dokumentację pracy
przedszkola.
Cele szczegółowe:
 Student pozna programy obowiązujące w danej grupie przedszkolnej.
 Student nawiąże kontakt z dzieckiem- włączy się w zabawę dziecka lub ją zainicjuje;
 Student potrafi ocenić obserwowane zajęcia i sporządzić protokół obserwacyjny wraz z
uwagami
 Student napisze poprawnie scenariusze zajęć i przygotuje pomoce dydaktyczne potrzebne do
jego przeprowadzenia;
 Student przeprowadzi zajęcie zgodnie z napisanym przez siebie i zatwierdzonym przez
opiekuna praktyk scenariuszem;
Organizacja praktyki i jej treści szczegółowe
W czasie praktyki student przyjmuje na siebie obowiązki nauczyciela-praktykanta i jest
zobowiązany do pracy w przedszkolu w wymiarze 5 godzin dziennie, co winno znaleźć
potwierdzenie w „Arkuszu uwag i spostrzeżeń”.
Czas pracy studenta w przedszkolu jest przewidziany na hospitowanie zajęć, konsultacje związane
z przygotowaniem zajęć, prowadzenie i omawianie zajęć, w których student był zaangażowany
jako hospitujący, na udział w Radzie Pedagogicznej i zespole samokształceniowym.
Student przestrzega przepisów dyscypliny pracy, BHP i tajemnicy służbowej.
Harmonogram praktyki
I tydzień – grupa dzieci młodszych
1 i 2 dzień – hospitacje zajęć (2 x5 godzin),
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
35-959 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24, pok. 13
ewiwp.univ.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
Strona 1 z 2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3,4,5 dzień – prowadzenie zajęć (3x5 godzin),
II tydzień – grupa dzieci 5 i 6 letnich
1 i 2 dzień – hospitacje zajęć (2 x5 godzin),
Pozostałe dni – prowadzenie zajęć w grupie dzieci 5 i 6 letnich (po 5 godzin).
Każda hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela winna być opisana w sprawozdaniu.
Sprawozdania z hospitacji winny uwzględniać:
-
Rodzaj hospitowanych zajęć,
-
Temat,
-
Cele zajęcia,
-
Przebieg zajęcia z uwzględnieniem czynności nauczyciela i dzieci,
- Własne uwagi o przebiegu zajęcia.
Do każdego samodzielnie prowadzonego zajęcia student przygotowuje szczegółowy, całodzienny
konspekt, przedyskutowany w przeddzień zajęcia z nauczycielem i przez nauczyciela zatwierdzony.
Konspekty winny być pisane na papierze formatu A4.
Student jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację (zapis hospitacji + konspekty zajęć)
i udostępnić ją opiekunowi z ramienia Uczelni podczas prowadzonych przez niego hospitacji.
Ocena praktyki studenta zawarta jest w „Arkuszu uwag i spostrzeżeń”, który wypełnia nauczycielopiekun praktyki. Po zakończonej praktyce student jest zobowiązany do złożenia w ciągu tygodnia
pełnej dokumentacji opiekunowi praktyki.
Dokumentacja praktyki
Dokumentację z praktyki należy złożyć w teczce, podając następujące dane:
-
Imię i nazwisko studenta,
-
Rok i kierunek studiów,
-
Rodzaj praktyki,
-
Miejsce jej realizacji,
-
Sprawozdania z hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela,
-
Konspekty samodzielnie prowadzonych zajęć,
-
Arkusze uwag i spostrzeżeń.
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
35-959 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24, pok. 13
ewiwp.univ.rzeszow.pl, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 2
Download