OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
EK_01
EK_02
EK_03
EK_05
EK_06
EK_07
EK_08
EK_09
15.
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
Antropologia gotycyzmu
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
Gothicism Anthropology
Jednostka prowadząca przedmiot
Zakład Dawnej Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet
Wrocławski
Kod przedmiotu / modułu
21-ALTF-S2-E2-AntGot
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
fakultatywny
Kierunek studiów
Antropologia literatury, teatru i filmu
Poziom studiów (I lub II stopień)
II stopień
Rok studiów
I
Semestr (zimowy lub letni)
letni
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium – 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Paweł Pluta, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Brak wymagań
Cele przedmiotu:
C-1 Przedstawienie idei ukształtowania się zjawiska gotycyzmu.
C-2 Zapoznanie z najważniejszymi przejawami gotycyzmu w kulturze.
C-3 Wykształcenie umiejętności rozpoznawania tendencji gotyckich w literaturze.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
WIEDZA
Student dysponuje uporządkowaną i szczegółową wiedzą na temat K_W01
złożoności gotycyzmu w literaturze i kulturze.
Student zna najważniejszych pisarzy, których twórczość łączona jest z K_W02
gotycyzmem.
Student ma wiedzę na temat przemian zachodzących w obrębie K_W03
zjawiska określanego mianem gotycyzmu.
UMIEJĘTNOŚCI
Student umie samodzielnie rozpoznać tendencje gotyckie w literaturze
i kulturze.
K_U01
Student potrafi scharakteryzować gatunki literackie związane z
gotycyzmem.
K_U03
Student potrafi opisać kulturowe przejawy gotycyzmu i wskazać
różnice, jakie zachodzą między jego wariantem europejskim a polskim. K_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi krytycznie ocenić zjawiska kultury i literatury.
K_K02
Student potrafi dostrzec wartość kultury polskiej i europejskiej.
K_K03
Treści programowe:
- rozumienie zjawiska określanego mianem gotycyzmu,
- miejsce gotycyzmu wśród innych zjawisk kulturowo-literackich XVIII i początku XIX wieku,
- antropologiczne funkcjonowanie gotycyzmu w Europie i w Polsce,
- literackie przejawy gotycyzmu: gatunki, tematy, konwencje, bohaterowie, akcesoria strachu, przestrzeń,
16.
17.
18.
19.
- kulturowe znaczenie najważniejszych utworów literackich i ich recepcja,
- angielscy i polscy przedstawiciele gotycyzmu.
Zalecana literatura
I. Literatura
- A. Fredro, Złamanie wiary. Ballada, w: idem, Pisma wszystkie, oprac. S. Pigoń, t. 11, Warszawa 1960.
- Z. Krasiński, Grób rodziny Reichstalów, różne wydania.
- K. Lach Szyrma, Kamilla i Leon. Naśladowanie Lenory Bürgera, „Pamiętnik Naukowy”, 1819, t. 1, s.
358-366.
- M.G. Lewis, Mnich, tłum. i wstęp Z. Sinko, Wrocław 1964 (BN II 139).
- A. Mostowska, Strach w zameczku, Posąg i Salamandra, Kraków 2002.
- J.U. Niemcewicz, Alondzo i Helena, w: „Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”. Antologia poezji
polskiego Oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 2004 lub inne wydania utworu.
- J.W. Polidori, Wampir, tłum. Monika Pawlina, w: M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk
2004 lub inne wydania utworu.
- H. Walpole, Zamczysko w Otranto, przeł. i posłowiem opatrzyła M. Przymanowska, Kraków 1976.
II. Optacowania
- M. Drabikowska, Powieść gotycka, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2008, z. 1-2.
- A. Gemra, Sukcesy i porażki „dzikiej opowieści” Horacego Walpole'a „Zamczysko w Otranto”, „Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, Tom 8
(2010).
- Gotycyzm i groza w kulturze, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, Łódź 2003.
- M. Janion, Kobiety i duch inności, Kraków 1996.
- M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2004.
- M. Janion, Zygmunt Krasiński debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.
- K. Puzio, „Niegotyckie” zamki gotyckich powieści? (Z twórczości Anny Mostowskiej), „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2002/2003, sectio FF, vol. 20/21.
- Z. Sinko, Angielski romans grozy i jego recepcja w Polsce, w: eadem, Powieść angielska osiemnastego
wieku a powieść polska lat 1764–1830, Warszawa 1961.
- Z. Sinko, Gotycyzm, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977
lub inne wydania.
- Z. Sinko, Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1972, z.
3.
- J. Winiarski, O grozie i upiorności w romansie Anny Mostowskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny
WSP Rzeszów, Filologia Polska 10, 1976.
- Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik,
Kraków 2002.
- P. Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny
romantyzmu, Wrocław 2007.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Konwersatorium:
- przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach
- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności),
- pisemne kolokwium,
- zaliczenie na ocenę.
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:
- konwersatorium
30
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
10
10
- przygotowanie do kolokwium:
10
Suma godzin
60
Liczba punktów ECTS
2
Download