Zasady uczestnictwa w praktykach zagranicznych

advertisement
ZASADY UCZESTNICTWA W PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH
WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PRAKTYK ZAGRANICZNYCH
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
1. Praktyka zagraniczna jest dobrowolna, nadobowiązkowa i nie jest, zgodnie z obowiązującymi
standardami kształcenia, warunkiem zaliczenia studiów.
2. Praktyka zagraniczna w części lub całości może być zaliczona jako obowiązkowa
(programowa) przez koordynatora praktyk zawodowych na Wydziale.
3. Celem praktyki jest:
a. zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych oraz udoskonalenie już
posiadanych,
b. zdobycie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków
zawodowych,
c. podniesienie znajomości języka obcego,
d. zapoznanie się z zasadami funkcjonowania instytucji, w której odbywa się praktykę.
4. Uczestnikiem wyjazdu jest Student, który posiada:
a. dobre wyniki w nauce,
b. znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym poprawne odbywanie praktyk,
c. zgodę na wyjazd wydaną przez Dziekana właściwego wydziału
d. wysoką kulturę osobistą.
5. Praktyka jest odbywana na podstawie porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy
Biurem Praktyk Zagranicznych działającym przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a
organizacją reprezentującą danego Praktykodawcę.
6. Biuro Praktyk Zagranicznych nie jest stroną indywidualnej umowy o praktykę, zawieranej
pomiędzy Studentem, a Praktykodawcą.
7. Student odbywający praktykę ma prawo do:
a. zdobywania wiedzy poprzez uczestniczenie w pracach przedsiębiorstwa, w którym
odbywa praktykę,
b. korzystania z pomocy Biura w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem
praktyki,
c. zgłaszania uwag oceniających miejsce praktyki pod względem zdobytych
umiejętności i wiadomości,
d. otrzymywania stosownego wynagrodzenia,
e. otrzymania po powrocie wpisu do indeksu o odbyciu praktyki, suplementu do
dyplomu lub certyfikatu.
8. Student odbywający praktykę jest zobowiązany do:
a. dopełnienia wszelkich formalności przed podjęciem praktyki, tj. wypełnienia wniosku
zgłoszeniowego, uczestnictwa w zebraniach informacyjnych, otrzymania zgody na
wyjazd od promotora (w przypadku studentów przygotowujących prace licencjackie
lub magisterskie),
b. zapoznania się z obowiązującymi zasadami uczestnictwa w praktykach,
c. zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
odbywania praktyki i przedłożenia kopii polisy w Biurze (obowiązuje wyłącznie, gdy
Praktykodawca nie gwarantuje ubezpieczenia),
d.
e.
f.
g.
h.
odbycia praktyki w ustalonym terminie, zgodnie z zawartą z Praktykodawcą umową,
obowiązującym w jej miejscu regulaminem oraz czasem pracy,
przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu odbywania
praktyk,
niezwłocznego powiadomienia Koordynatora Praktyk Zagranicznych przy UP o
jakichkolwiek problemach związanych z odbywaniem praktyk,
wypełnienia ankiety sprawozdawczej w ciągu 30 dni po powrocie,
przestrzegania Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9. Student udaje się do miejsca odbywania praktyki na koszt własny, środkiem komunikacji
wskazanym przez Praktykodawcę. Biuro nie pośredniczy w organizacji przejazdu.
10. Nadzór i kontrolę nad przebiegiem praktyki wykonuje Koordynator Biura Praktyk
zagranicznych wraz z właściwymi władzami Wydziału, którego Student reprezentuje.
11. Z tytułu przygotowania indywidualnej oferty wyjazdowej, Student uiszcza opłatę
organizacyjną na subkonto Uniwersytetu [293.03.570], na pokrycie kosztów
administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Biura Praktyk Zagranicznych. Wysokość
opłaty zależy od długości praktyki i wynosi:
200 zł - praktyka do 1 miesiąca,
300 zł -praktyka powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy,
350 zł -praktyka powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy,
450 zł – powyżej 6 miesięcy.
Wraz ze złożeniem dokumentów wymienionych w punkcie 8a, Student wpłaca na subkonto
Uniwersytetu 50 % ww. kwoty. W przypadku braku możliwości przygotowania oferty
praktyki, kwota ta podlega zwrotowi.
12. Zasady praktyki obowiązują od dnia 1 stycznia 2015r.
Podpis Studenta
Download