OCENA PRZYDATNOŚCI DO ZAWODU na podstawie odbytej

advertisement
OCENA PRZYDATNOŚCI DO ZAWODU
na podstawie odbytej praktyki pedagogicznej
kierunek: PEDAGOGIKA
Studia Drugiego Stopnia
Specjalność: Pedagogika Przedszkolna i Opieka nad Dzieckiem
Pan/Pani ……………………………………………………………………………….……..…
Student/ka II roku Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
studia stacjonarne/niestacjonarne*
odbył/a w dniach
od …………………….. do …………………………..201……roku
praktykę dydaktyczną placówce opiekuńczo-wychowawczej (żłobki, kluby dziecięce,
domy małego dziecka, itp.) w wymiarze 75 godzin,
w…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..….
woj. …………………………………………………………………………………………..….
1. Zapoznał/a się z przepisami, regulaminem, zakresem działalności placówki oraz jej
dokumentacją
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………………
2. Uczestniczył/a w zajęciach/zadaniach realizowanych przez pracowników placówki:
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………………
3. Brał/a udział w dodatkowych zajęciach (posiedzeniach, zebraniach, szkoleniach, akcjach,
pracach zespołowych, imprezach organizowanych w placówce):
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………………
4. Umiejętności organizowania pracy przez studenta/praktykanta pracy opiekuńczowychowawczej
…………………………………..…………………..…………………...………………………
…………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………...………………………………………
5. Poziom przygotowania merytorycznego
studenta……………………………………………………………………………………
6. Stosunek praktykanta do podopiecznych ..……………………………………………...
…………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
7. Stosunek praktykanta do pracowników ...……………………………………………….
………………………………………………..……………………………………………...
………………………………………………..……………………………………………...
8. Stopień dyscypliny i sumienności w pracy ……………………………………………..
…………………………………………………..…………………………………………...
…………………………………………………..…………………………………………...
9. Zalety prowadzonych zajęć
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Słabe strony pracy praktykanta, wymagające doskonalenia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Inne spostrzeżenia i uwagi o pracy praktykanta w zakresie wykonywanych, wskazanych
przez osobę nadzorującą zadań
……………………….…………….……………………………..…………………………..
……………………………………………...………………………………………………..
………………………………………………………..……………………………………...
12. Propozycja dla AP w zakresie przygotowania kandydatów do zawodu
………………………………………………………………………………..……………...
………………………………………………………………………………..……………...
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
13. Ogólna ocena za praktykę wyrażona stopniem (skala od 2 – [niedostateczny] do 5 [bardzo
dobry])
…………………………………..………………………………………………………
14. Ocena zrealizowanych w trakcie praktyki efektów kształcenia (zaznaczyć X w wybranej
kolumnie)
Efekt
Efekt
kształcenia
(zgodny
z
Efekt
sylabusem zrealizowany w zrealizowany
przedmiotu)
pełni
Trudno
powiedzieć
częściowo
Student/-ka ma wiedzę o celach, organizacji i
funkcjonowaniu instytucji realizujących zadania
opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne wobec
małych dzieci
Student/-ka ma wiedzę o specyfice środowisk
instytucjonalnych opieki i wychowania małych
dzieci
Student/-ka wyszukuje i analizuje informacje na
temat zjawisk społecznych związanych z opieką,
wychowaniem i edukacją małych dzieci
Student/-ka podejmuje pracę w zespole realizując
działania ukierunkowane na wspólne cele
Student/-ka dostrzega i argumentuje znaczenie
etycznej postawy opiekuna – wychowawcy
Student/-ka docenia znaczenie wiedzy z zakresu
nauk pedagogicznych dla możliwości wspierania
rozwoju dziecka w środowiskach instytucjonalnych,
szczególnie poprzez kształtowanie i wspieranie
rozwoju więzi społecznych
…………………………..
(podpis opiekuna)
…………………………………..
(podpis i pieczęć Dyrektora)
Download