sylabus Patobiochemia na rok 2015/2016

advertisement
Kierunek: Analityka Medyczna
Nazwa przedmiotu: Patobiochemia
Jednostka prowadząca zajęcia: Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki
Molekularnej
Adres jednostki
Wydział Farmaceutyczny, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź
Kontakt: 42-677-91-27; 42 677-9129; [email protected]
Kierownik jednostki
prof. dr hab. Marek Mirowski; [email protected]
Koordynator zajęć dydaktycznych
prof. dr hab. Wojciech Mielicki; [email protected]
Liczba godzin zajęć dydaktycznych dla jednego studenta: 15
W tym wykładów: 7 godzin
seminarium: 8 godzin.
Forma zaliczenia przedmiotu: ocena z prezentacji, ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Na kolokwium zaliczeniowym będzie 5 pytań wybranych z pytań przygotowanych przez
studentów do swoich prezentacji.
Liczba pkt. ECTS: 1 pkt
Przedmiotowe efekty kształcenia:
1. Wiedza:
a) Student zna biochemiczne podstawy wybranych chorób.
2. Umiejętności:
a) Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić prezentację multimedialną
b) Student potrafi korzystać z piśmiennictwa fachowego
Cel zajęć:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najnowszymi poglądami na molekularne podstawy
wybranych jednostek chorobowych.
Treści wykładów:
1. Molekularne podstawy chorób krążenia: skazy krwotoczne, hemofilie, zespół rozsianego
wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC), choroba zakrzepowo-zatorowa, miażdżyca tętnic,
choroba niedokrwienna serca i zawał mięśnia sercowego.
2. Molekularne podstawy chorób rozrostowych: protoonkogeny, geny supresorowe i
mutatorowe, transdukcja sygnałów mitogennych, przebieg cyklu komórkowego oraz
zaburzenia tego cyklu, apoptoza- programowana śmierć komórki.
Treści zajęć seminaryjnych:
Na zajęcia seminaryjne studenci przygotowują samodzielnie prezentację wybranego przez siebie
zagadnienia, związanego z biochemicznymi podstawami jakiegoś stanu patologicznego. Listę
tematów do wyboru oraz materiały do przygotowania prezentacji dostarcza prowadzący zajęcia.
Student na zakończenie prezentacji powinien zaproponować możliwości wykorzystania
przedstawionych informacji w terapii lub diagnostyce, oraz przedstawić listę 3 pytań dotyczących
prezentacji.
Literatura:
Na zajęcia seminaryjne student przygotowuje materiał w oparciu o wykłady oraz o materiały
zaproponowane przez prowadzącego (najnowsze artykuły poglądowe w periodykach fachowych:
Postępy Biochemii, Postępy Biologii Komórki, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej).
Materiały te dostępne są u prowadzącego zajęcia lub w bibliotece UMed).
Download