Do: Dyrektora Biura Promocji i Wydawnictw - e-umed

advertisement
Projekt „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ogłasza II etap konkursu na przygotowanie wykładów prowadzonych dla
studentów oraz absolwentów uczelni i szkół medycznych w ramach projektu
„Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny
i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”
Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął w 2009 r. realizację projektu „Opracowanie i
wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV.
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy.
Program skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni i szkół medycznych: lekarzy,
lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, techników
farmacji. Utworzony został portal internetowy (www.e-umed.pl; www.e-umed.lodz.pl), na
którym zamieszczane są materiały dydaktyczne w formie wykładów. Obecnie dostępnych jest
dwadzieścia wykładów, pogrupowanych w trzy kursy. Dzięki funduszom unijnym szkolenia są
nieodpłatne. Uczestnictwo w nich pozwoli na uzyskanie bądź poszerzenie aktualnej i obiektywnej
wiedzy w zakresie nauk medycznych oraz umożliwi zdobycie punktów edukacyjnych wymaganych
w realizacji szkoleo ciągłych.
Ogłoszony II etap konkursu ma na celu wzbogacenie oferty zajęd online o kolejne trzydzieści
wykładów z zakresu nauk medycznych i farmaceutycznych.
Zasady konkursu:
1. Przedmioty prowadzone w formie kształcenia zdalnego za pośrednictwem Internetu
poszerzą program kształcenia uczelni medycznych.
2. Pod uwagę brane będą jedynie tematy wykładów zgodne z poniżej podanymi tematami.
3. Zgłoszenie konkursowe (formularz do pobrania poniżej) powinno obejmowad:
a) tytuł wykładu
b) informacje o autorze,
c) sylabus, w tym określenie celu dydaktycznego wykładu,
d) materiały dydaktyczne do umieszczenia w portalu internetowym:
Biuro projektu
Uniwersytet Medyczny
Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków
90-151 Łódź | ul. Muszyńskiego 1
e-mali: [email protected]
www.e-umed.pl | www.e-umed.lodz.pl
Projekt „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka
- jednej godzinie wykładu odpowiada prezentacja minimum 30-35 slajdów, maksymalnie 80
slajdów (Microsoft Power Point);
- streszczenie obejmujące co najmniej cztery strony A4 (dokument w formacie Word, Arial, 12,
marginesy 1,5 z każdej strony, interlinia 1,5; mogą byd umieszczane schematy i rysunki) wraz z
zamieszczonym na koocu piśmiennictwem, zawierającym co najmniej 5 pozycji;
- w osobnym pliku 10 pytao testowych z załączonymi odpowiedziami (test jednokrotnego
wyboru).
4. Oceny i wyboru materiałów dydaktycznych dokona komisja konkursowa powołana przez
kierownika projektu.
5. Komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami przy wyborze
najlepszych zgłoszeo:
a) zgodnośd z programem i stopieo wyczerpania tematu zgłoszonego wykładu na tle innych
zgłoszeo,
b) komisja konkursowa w swoich pracach może kierowad się opiniami ekspertów z danej
dziedziny wiedzy (powołanych przez komisję recenzentów).
6. Zgłoszenia do II etapu konkursu przyjmowane są w okresie od 15 lutego 2010 r. do 30 maja
2010 r. przez Biuro Obsługi Projektu wyłącznie drogą elektroniczną:
[email protected] (www.e-umed.pl; www.e-umed.lodz.pl)
7. W konkursie brad mogą udział pracownicy uczelni medycznych.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 lipca 2010 r. Komisja konkursowa, w razie
potrzeby może przedłużyd termin ogłoszenia wyników.
9. Decyzję Komisji w zakresie wyboru zgłoszeo zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Współpracy z
Zagranicą UM w Łodzi. Jest to również organ odwoławczy. Odwołania od decyzji Komisji będą
przyjmowane w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników.
10. Osobom, których wykłady zostaną wybrane przez komisję konkursową, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi zaproponuje podpisanie umowy określającej zasady pracy oraz warunki
rozliczenia.
11. Zastrzega się prawo do wprowadzenia korekty edytorskiej wykładu w porozumieniu z
autorem.
12. Materiały nie wykorzystane nie będą zwracane i ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
13.Udział w konkursie jest dobrowolny i nie rodzi po stronie uczestników żadnych roszczeo.
14.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Projektu –
[email protected]
Dokumenty do pobrania ze strony internetowej:
Formularz zgłoszenia konkursowego
Formularz dla celów podatkowych
Biuro projektu
Uniwersytet Medyczny
Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków
90-151 Łódź | ul. Muszyńskiego 1
e-mali: [email protected]
www.e-umed.pl | www.e-umed.lodz.pl
Projekt „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka
Tematy wykładów:
1. Leki hamujące krzepnięcie krwi (1 godz.).
2. Leki przeciwpłytkowe (1 godz.).
3. Leki fibrynolityczne (trombolityczne) (1 godz.).
4. Leki stosowane w niedokrwistościach (1 godz.).
5. Leki stosowane w chorobach układu białokrwinkowego (1 godz.).
6. Biofarmaceutyczne aspekty stosowania leków podawanych na skórę (budowa,
fizjologia i funkcje skóry; wchłanianie substancji leczniczych przez skórę; charakterystyka
postaci leków stosowanych w zewnętrznym leczeniu chorób skóry) (1 godz.).
7. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postacie kliniczne i strategie
terapeutyczne leczenia łuszczycy. Terapia biologiczna w leczeniu łuszczycy (1 godz.).
8. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postacie kliniczne i postępowanie
lecznicze w trądziku pospolitym (1 godz.).
9. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka i możliwości farmakoterapii opryszczki
wargowej i półpaśca (1 godz.)
10. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka i farmakoterapia infekcji
bakteryjnych oraz zakażeo grzybiczych skóry i paznokci ( 1 godz.).
11. Profilaktyka i leczenie łupieżu oraz chorób pasożytniczych skóry owłosionej (1 godz.).
12. Etiopatogeneza i leczenie skórnych zmian polekowych (1 godz.).
13. Klasyfikacja antybiotyków, mechanizmy działania, skutecznośd i bezpieczeostwo
antybiotykoterapii (2 godz.)
14. Opornośd na antybiotyki. Monitorowanie ordynacji antybiotyków w świetle problemu
narastania oporności ( 2 godz.)
15. Rola właściwości farmakokinetycznych w ocenie i wyborze antybiotyków (1 godz.)
16. Interakcje antybiotyków z innymi równocześnie stosowanymi lekami (1godz.)
17.Otyłośd jako problem zdrowotny. Medyczne i ekonomiczne implikacje otyłości. Wpływ
otyłości na występowanie chorób cywilizacyjnych. Zespół metaboliczny (1 godz.).
18.Patofizjologia otyłości. Zaburzenia równowagi energetycznej organizmu. Czynniki
genetyczne (1 godz.).
19.Wpływ czynników fizjologicznych na farmakokinetykę leków- dystrybucja, metabolizm i
wydalanie leków u osób otyłych ( 1 godz.).
20.Współczesne metody leczenia nadwagi i otyłości .
Farmakoterapia otyłości – leki zmniejszające apetyt, pobudzające termogenezę, hamujące
wchłanianie tłuszczów, hormonalne (1 godz.).
21.Zasady prawidłowej diety. Diety stosowane w celu zmniejszenia masy ciała. Wysiłek
fizyczny a otyłośd (1 godz.).
Biuro projektu
Uniwersytet Medyczny
Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków
90-151 Łódź | ul. Muszyńskiego 1
e-mali: [email protected]
www.e-umed.pl | www.e-umed.lodz.pl
Projekt „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka
22. Rola farmaceuty w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Znaczenie kontroli poziomu
glukozy, acetonu, cholesterolu, lipidów, pomiaru ciśnienia krwi, wagi ciała (1 godz.).
23. Regulacja gospodarki węglowodanowej. Patomechanizm rozwoju cukrzycy typu I i typu II.
(1 godz.).
24. Diagnostyka i monitorowanie leczenia cukrzycy; kryteria rozpoznania. Cukrzyca a inne
stany hiperglikemiczne (1 godz.).
25. Farmakoterapia cukrzycy. Rodzaje i właściwości preparatów insuliny (1 godz.).
26. Farmakoterapia cukrzycy. Doustne leki przeciwcukrzycowe (mechanizmy działania,
przeciwwskazania, działania niepożądane) (1 godz.).
27.Cukrzyca w przebiegu ciąży i u dzieci (1 godz.).
28. Powikłania w przebiegu cukrzycy. Niefarmakologiczne aspekty leczenia cukrzycy (1 godz.).
Biuro projektu
Uniwersytet Medyczny
Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków
90-151 Łódź | ul. Muszyńskiego 1
e-mali: [email protected]
www.e-umed.pl | www.e-umed.lodz.pl
Download