Projekty złożone w konkursach ogłaszanych w 2008 roku

advertisement
Wykaz realizowanych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych lub innych źródeł
L.
p.
Tytuł projektu
Jednostka
realizująca
Adres www/krótki opis projektu
1.
„Poprawa opieki
nad noworodkiem w
województwie
łódzkim”
www.umed.lodz.pl/noworodki
2
„Poprawa jakości
nauczania w języku
angielskim na
Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi
poprzez
podniesienie
kompetencji
akademickiej kadry
dydaktycznej”
„Opracowanie i
wdrożenie
programów
kształcenia z
zakresu medycyny i
farmacji metodą elearning na UM w
Łodzi”
„Opracowanie
innowacyjnych
produktów i
technologii dla
ekologicznej uprawy
roślin
sadowniczych”
Kliniczny
Oddział
Intensywnej
Terapii i
Anestezjologii
Kierownik
projektu
prof. Andrzej
Piotrowski
Centrum
Nauczania
Języków Obcych
Kierownik
projektu
mgr K.
StudzińskaPasieka
www.umed.lodz.pl/angielski
Zakład Chemii
Farmaceutyczn
ej i Analizy
Leków
Kierownik
projektu
prof. E.
Mikiciuk-Olasik
Zakład Fizjologii
Doświadczalnej
i KlinicznejPartner
Kierownik
pakietu
prof. D. Nowak
3
4
5
„Opracowanie
metod wykrywania
markerów
Klinika Pediatrii,
Onkologii,
Hematologii i
Okres
realizacji
projektu
01.10.2009
–
30.04.2011
Całkowity budżet
projektu
Kwota
dofinansowania
Źródło
dofinansowania
582 269,00 Euro
582 269,00 Euro
Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i
Ministerstwo Zdrowia
01.04.2009
–
30.12.2011
2.242.265,68 PLN
2.242.265,68 PLN
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Działanie 4.1.1
www.e-umed.pl
01.03.2009
–
28.02.2012
852.664,24 PLN
852.664,24 PLN
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Działanie 4.1.1
http://www.insad.pl/ekotechprodukt.html
01.01.2010
–
30.06.2013
1.726.740,98 PLN
1.726.740,98 PLN
Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
Działanie 1.3.1
Projekt „Opracowanie metody wykrywania wczesnych markerów wskazujących
na predyspozycję do rozwoju insulinooporności”, którego wnioskodawcą jest Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku, a Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem, otrzymał dofinansowanie w
01.10.2009
–
31.03.2014
2.965.250,00 PLN
2.965.250,00 PLN
Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
wskazujących na
predyspozycję do
rozwoju
insulinooporności”
DiabetologiiPartner
Kierownik
pakietów
prof. W.
Młynarski
ramach działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 1.3.1
Projekt będzie dotyczył wczesnej identyfikacji osób z insulinoopornością oraz zbadanie
zaburzeń, które prowadzą do jej powstania, które mogą mieć istotne znaczenie dla opracowania
testów pozwalających na wykrycie osób z grupy ryzyka. Do chwili obecnej takie testy nie są znane.
Wstępnym celem projektu jest stworzenie własnej, zdefiniowanej na trzech poziomach –
metabolicznym, proteomicznym i genomicznym – bazy danych o pacjentach z bardzo wcześnie
zdiagnozowaną insulinoopornością. Posiadanie takiej puli informacji umożliwi z kolei wytypowanie
markerów świadczących o predyspozycjach do rozwoju zaburzeń metabolicznych, którym mogą być
związki drobnocząsteczkowe, RNA, białka, podwyższona lub obniżona aktywność genu lub
polimorfizm genu.
Na bazie tych informacji możliwe będzie osiągnięcie zasadniczych celów projektu, jakimi
są: opracowanie gotowych testów diagnostycznych mogących w perspektywie umożliwić znacznie
wcześniejsze niż obecnie wykrywanie chorób związanych z insulinoopornością, opracowanie zasad
indywidualnej terapii, opóźniającej lub blokującej rozwój choroby, dostosowanej do stanu zdrowia
pacjenta, wskazanie nowych miejsc uchwytu dla leków, a tym samym zaproponowanie całkowicie
nowych rozwiązań terapeutycznych oraz opracowanie kryteriów doboru idealnego pacjenta do badań
klinicznych prowadzonych dla związków będących potencjalnymi lekami w terapii chorób
metabolicznych.
6
Centrum
Dydaktyczne
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi
Administracja
Centralna
Pełnomocnik
ds. Projektu
prof. D. Nowak
Celem projektu jest unowocześnienie infrastruktury Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz
zwiększenie udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów.
Projekt przewiduje stworzenie Centrum Dydaktycznego, na które składać się będą Aula na ponad 1000 osób oraz
sale wykładowe, komputerowe, symulacyjne, ćwiczeniowo – seminaryjne oraz dydaktyczno laboratoryjne. Łącznie z
Centrum będzie mogło korzystać jednocześnie ponad 2400 osób. Specjalistyczne sale komputerowe umożliwią
naukę i przeprowadzenie egzaminów na najnowszej generacji oprogramowaniu specjalistycznym. Sale symulacyjne
i ćwiczeniowo-seminaryjne umożliwią przeprowadzanie zajęć przy użyciu wysoko wyspecjalizowanego sprzętu
dydaktycznego. Sprzęt laboratoryjny umożliwi prowadzenie badań i zajęć praktycznych z zakresu biotechnologii.
Inwestycja będzie wyposażona w zaawansowana sieć strukturalną LAN, która umożliwi użytkownikom szeroki
dostęp do bezprzewodowego Internetu a wraz z nowoczesnym systemem audiowizualnym pozwoli na transmisję
obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.
Rodzaj projektu: projekt indywidualny
Całkowity budżet w PLN: 66.922.276,29
Zakładany czas realizacji: Miesiąc - rok – czerwiec 2012 r.
Planowana data zakończenia projektu: 30 czerwca 2012 r.
01.02.2008
–
31.06.2012
72.610.621,23
PLN
64. 680.000,00
PLN
Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko
Działanie 13.1
7
„Polish Registry for
Pediatric and
Adolescent Diabetes
– Nationwide
genetic screening
for monogenic
diabetes” TEAM
Klinika Pediatrii,
Onkologii,
Hematologii i
DiabetologiiKierownik
projektu
prof. W.
Młynarski
www.pediatria.umed.pl/team
01.09.2009
–
31.08.2013
1.778.300,00 PLN
1.778.300,00 PLN
Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
Działanie 1.2
8
“Program
kształcenia
przeddyplomowego
i podyplomowego w
Klinika Pediatrii,
Onkologii,
Hematologii i
Diabetologii-
www.gajusz.org.pl/informacje-o-projekcie/47
02.08.2009
–
31.10.2011
534.020,00 PLN
474.684,44 PLN
Fundusz Stypendialny i
Szkoleniowy
Mechanizm Finansowy
EOG i Norweski
zakresie
pediatrycznej opieki
paliatywnej”
Kierownik
projektu
prof. W.
Młynarski
9
Uruchomienie
kierunku studiów;
Biotechnologia,
specjalność:
biotechnologia
medyczna na UMŁ
10
Przygotowanie
preparatów
polifenolowych
pochodzenia
roślinnego o
właściwościach
przeciwpłytkowych i
kardioprotekcyjnych
Wydział Nauk
Biomedycznych
i Kształcenia
Podyplomoweg
o
Kierownik
projektu:
prof. A.
Bednarek
Zakład
Zaburzeń
Krzepnięcia
Krwi
Kierownik
projektu
prof. C. Watała
11
OPERACJA SUKCES –
elastyczny model
kształcenia na
Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi odpowiedzią
na potrzeby
gospodarki opartej
na wiedzy
Zakażenia
prenatalne i
perinatalne ludzkim
wirusem
cytomegalii
Wydział
Lekarski
Kierownik
projektu
prof. A. Antczak
„Śródbłonek”
Kierownik
projektu: prof.
Cezary Watała
14
15
Mechanizm Finansowy
http://blnsk.umed.lodz.pl/biotechnologia/
www.flawopiryna.pl
www.operacjasukces.umed.lodz.pl
III Katedra
Ginekologii i
Położnictwa Partner
Kierownik
projektu: prof.
Jan Wilczyński
www.jcet.eu.
01.04.2009
–
31.12.2015
10 171 946,61
PLN
10 171 946,61
PLN
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Działanie 4.1.2
01.10.2009
–
30.09.2012
7.134.978,14 PLN
7.134.978,14 PLN
Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
Działanie 1.3.1
01.09.2009
–
30.06.2015
4.464.594,90 PLN
4.464.594,90 PLN
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Działanie 4.1.1
27.01.2010
30.04.2011
257.730,00 euro
257.730 euro
Mechanizm Finansowy
EOG i Norweski
Mechanizm Finansowy
oraz budżet państwa
Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka, Działanie
16
„Zawodowe Studia
Podyplomowe w
zakresie Analityki
Medycznej dla
pracujących kadr
przedsiębiorstw”
Kierownik
projektu: dr
hab. n. med.
prof. nadzw
Eligia Szewczyk
Opracowanie: Dział Programów Pomocowych
Stan na: 8.11.2010 r.
http://rekrutacja.umed.lodz.pl/pl/index.php?dir=kierunki&mn=analityka (po podpisaniu
umowy powstanie strona www dotycząca tego projektu)
1.1.2
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki,
Poddziałanie
2.3.2
„Kształcenie
zawodowe
pielęgniarek i
położnych, w
szczególności w
ramach studiów
pomostowych”
Download