LDZ

advertisement
Łódź, dnia 18.09.2015
Szanowni Państwo
Niniejszą wiadomość proszę traktować jako zaproszenie do przedstawienia
oferty Państwa organizacji w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia
konsultacji społecznych, dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi ws.
opracowania tzw. „Kodeksu Krajobrazowego”, wynikającego z Ustawy z dnia 24
kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774).
Przedmiot zamówienia:
1.
Przygotowanie treści Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi ws.
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych,
dotyczących
zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz
rodzajów
materiałów
budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, w zakresie sporządzenia formularza
konsultacyjnego. Od Wykonawcy oczekuje się również przygotowania
elektronicznej wersji formularza i wykorzystania go w raporcie.
2.
Konsultacje będą prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/1357/13 Rady
Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych oraz
Zarządzeniem Nr
1594/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie
wprowadzenia "Procedury określającej zasady i tryb współpracy przy
prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu
Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne".
3.
W ramach konsultacji należy:
a.
Przygotować scenariusze spotkań i na ich podstawie zorganizować
spotkanie otwarte, umożliwiające wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i
uwag
do
protokołu
(formuła
debaty),
połączone
z deliberacją w formie warsztatowej, uwzględniającą wszystkie grupy
interesariuszy (szczególnie w kontekście zestawienia sprzecznych interesów;
zarys poniżej).
b.
Zapewnić jak najszerszy udział osób. Obejmuje to minimum:
otwarte zaproszenie mieszkańców miasta (za pośrednictwem prasy lokalnej –
minimum
dwa
tytuły
prasy
codziennej;
publikacja
w piątek i sobotę oraz przy wykorzystaniu mediów społecznościowych –
prowadzenie dyskusji nt. wydarzenia) oraz oficjalne zaproszenie (listownie i
URZĄD MIASTA ŁODZI
Departament
Architektury i Rozwoju
Biuro Architekta Miasta
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
tel.: +48 42 638 43 84
fax.: +48 42 638 54 41
www.uml.lodz.pl/
e-mail: [email protected]
mailowo; kierowane do konkretnych osób, instytucji i formalnych grup oraz przy
wykorzystaniu mediów społecznościowych) przedstawicieli agencji reklamowych,
producentów szyldów reklamowych, firm outdoorowych i tworzących grafikę do
reklam, przedsiębiorców reklamujących się przy wykorzystaniu reklamy
zewnętrznej,
organizacji
i stowarzyszeń
związanych
z zagadnieniem
kształtowania ładu przestrzennego w przestrzeni publicznej.
c.
Przygotować merytoryczne zagadnienia, które zostaną poddane
pod dyskusję – przy współpracy i uzgodnieniu z Zamawiającym – obejmujące
wyjaśnienie założeń Ustawy Krajobrazowej, typologię reklam oraz przekazane
przez Zamawiającego parametry ilościowe.
4.
Opracowanie raportu z konsultacji, uwzględniającego przebieg rozmów
wraz z zestawieniem zgłoszonych uwag i opinii (również z formularzy) oraz
opracowanie obejmujące wnioski i rekomendacje dla „Kodeksu Krajobrazowego”,
przekładające się później na konkretne zapisy.
5.
Każdy z etapów (w tym przygotowanie scenariuszy oraz lista podmiotów
do powiadomienia) będzie wymagał akceptacji Zamawiającego.
6.
Zamawiający przekaże wszystkie posiadane dane, dotyczące omawianych
zagadnień, zgodnie z posiadaną wiedzą.
7.
Wykonawca, dla rzetelnej realizacji zadania musi zapewnić minimum
dwóch doświadczonych moderatorów w części dyskusyjnej i minimum
siedmiu facylitatorów w części warsztatowej oraz trzy osoby do obsługi
technicznej.
8.
Wykonawca zapewni wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia
spotkania (np. plansze, flamastry, inne).
Ramowy harmonogram:

przygotowanie części wynikającej z pkt 1. w ciągu 14 dni od
podpisania umowy;

informacja w prasie i Internecie, listy polecone do wybranych
organizacji,
poinformowanie
wszystkich
interesariuszy
o planowanych
konsultacjach minimum 14 dni przed ich rozpoczęciem;

czas konsultacji – 14 dni, w tym jedno spotkanie warsztatowo-dyskusyjne;
Zamawiający zapewnia:

salę (Duża Sala Obrad) wyposażoną w odpowiedni sprzęt
(rzutnik multimedialny, ekran);

powielenie materiałów (w zakresie czarno-białego wydruku
w formacie A4);
Dodatkowe informacje:
Zamówienie będzie realizowane poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (art. 4 pkt.8).
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest
równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
oraz nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do
zawarcia umowy.
Proszę o podanie cen netto i brutto oraz przesłanie wszelkich niezbędnych
informacji.
Termin składania ofert: 30 września 2015 r. (do godziny 16:00).
Oferty
należy
przesłać
drogą
elektroniczną
na
adres:
[email protected] (w tytule e-maila proszę wpisać „Konsultacje
społeczne – oferta”).
W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt:
Ewelina Hermanowicz (42) 272 61 42, [email protected]
Download