Data wydruku: 17.04.2017 23:15 Strona 1 z 3 Nazwa przedmiotu

advertisement
Nazwa przedmiotu
BIOCHEMIA
Kod przedmiotu
C:04013BTO1
Jednostka
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Kierunek
Biotechnologia
Obszary
kształcenia
Nauki przyrodnicze
Profil kształcenia
ogólnoakademicki
Rok studiów
3
Typ przedmiotu
Obowiąkowy
Semestr studiów
5
Poziom studiów
I stopnia - inżynierskie
ECTS
6.0
Liczba punktów
ECTS
Aktywność studenta
gk
Udział w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów
75
Nauki techniczne
Udział w konsultacjach
pw
0
Praca własna studenta
75
Suma
Wykładowcy
75
75
Łączna liczba godzin pracy studenta
150
Liczba punktów ECTS
6.0
prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska, prof. zw. PG (Osoba opowiedzialna za przedmiot)
Cel przedmiotu
Podstawowa wiedza o strukturach biologicznie ważnych biomakromolekul oraz o podstawowych szlakach
metabolicznych zachodzacych w oragnizmie
Efekty kształcenia
Sposób realizacji
Data wydruku:
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia z przedmiotu
Sposób weryfikacji efektu
[K_U02] potrafi zastosować
wiedzę z chemii ogólnej, fizycznej
i kwantowej niezbędnych do
przewidywania właściwości
biomolekuł i przebiegu
bioprocesów
Student potrafi wykorzystac
wiedzę z przedmiotów
podstawowych do przewidywania
wlasciwosci biomolekol oraz relacji
energetycznych pomiedzy
szlakami metabolicznymi
[SU4] Ocena umiejętności
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności
wykorzystania wiedzy uzyskanej
w ramach różnych modułów
[K_W05] ma podstawową wiedzę
z zakresu biochemii, ze
szczególnym uwzględnieniem
aspektów molekularnych i
farmakologicznych
Wykład: Student rozróżnia
sposoby uzyskiwania energii z
procesów glikolizy, cyklu kwasu
cytrynowego i oksydacyjnej
fosforylacji. Student wskazuje
różnice pomiędzy schematem
uzyskania energii w postaci ATP z
procesu oksydacyjnej fosforylacji i
fotosyntezy. Student wyjaśnia rolę
obiegu azotu w komórce i sposoby
metabolizmu szkieletu węglowego
aminokwasów. Student analizuje
różnice i regulacyjną rolę w
komórce szlaków degradacji
lipidów i biosyntezy kwasów
tłuszczowych. Seminarium:
Student prezentuje wyniki własnej
pracy z literatura na
zaproponowany przez
prowadzącego temat.
Laboratorium: Student stosuje
podstawowe metody
biochemicznych badań
eksperymentalnych; dezintegrację
komórek, wirowanie, analizę
chromatograficzną mieszaniny
białek, określa aktywność
katalityczną enzymów, zawartość
DNA, RNA w komórce, zawartość
witamin i innych związków
biologicznie ważnych w
produktach spożywczych,
przeprowadza ekstrakcje
związków biologicznie czynnych z
roślin.
[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej
[SU4] Ocena umiejętności
korzystania z metod i narzędzi
na uczelni
18.07.2017 23:56
Strona
1 z 3
Wymagania
wstępne i
dodatkowe
Przedmioty poprzedzające: chemia organiczna, biologia komórki.
Wymagania wstępne: umiejętność przewidywania właściwości fizykochemicznych na podstawie struktury
substancji organicznych, znajomość fizjologii komórki eukariotycznej i prokariotycznej, podstawy biochemii
Zalecane
komponenty
przedmiotu
Brak zaleceń
Treść przedmiotu
Struktura i funkcja białek DNA, RNA, przepływ informacji genetycznej Enzymy jako katalizatory:
mechanizmy katalizy, inhibicja aktywności enzymów, koenzymy, strategie katalityczne, strategie
regulatorowe, hemoglobina. Węglowodany: struktura monosacharydów, wiązanie glikozydowe, rola
disacharydów, oligosacharydy, glikozylacja białek, glikoproteiny. Lipidy, struktura i funkcje: kwasy
tłuszczowe a inne lipidy, cechy lipidów błonowych. Struktura i funkcje błon komórkowych: składniki błon
biologicznych, oddziaływanie białek z lipidami błonowymi, błony wewnątrzkomórkowe, kierowanie białek
przez błony. Kanały i pompy błonowe:transport bierny, ułatwiony, aktywny. ATP-azy wapniowa, sodowopotasowa, białka ABC, symport, antyport Metabolizm w komórce, podstawowe pojęcia, potencjały
przenoszenia fosforanów, gradient błonowy, reakcje utleniania redukcji w metabolizmie, przenośniki
elektronów w komórce, przenośniki grup funkcyjnych, regulacja metabolizmu w komórce i w organizmie.
Szlak glikolizy: etapy glikolizy, produkcja ATP, NADH, enzymy regulacyjne. Cykl kwasu
cytrynowego:powstawanie acetylokoenzymu A, synteza cytrynianu, bursztynylo CoA, regeneracja
szczawiooctanu, mechanizmy kontroli cyklu. Oksydacyjna fosforylacja: potencjał wysokoenergetycznych
elektronów, pompy protonowe, syntaza ATP. Fotosynteza: chloroplasty i błona tylakoidowa, dwa układy
fotosystemów, gradient protonowy i NADPH jako siła napędowa syntezy ATP. Metabolizm kwasów
tłuszczowych - degradacja i biosynteza: transport i trawienie, regulacja przez malonylo CoA, funkcja
karnityny, beta-oksydacja kwasów tłuszczowych, Kompleks syntazy kwasów tłuszczowych, karboksylaza
acetylokoenzymu A w kontroli metabolizmu kwasów. tłuszczowych. Obieg białek i rozpad aminkwasów:
trawienie białek i regulacja ich obiegu, ubikwityna, kompleks proteasomu, deaminacja aminokwasów, rola
aminotransferaz, cykl mocznikowy. Biosynteza aminokwasów: asymilacja jonów amonowych, asymilacja
azotu atmosferycznego, rodziny biosyntezy aminokwasów: szczawiooctanu, pirogronianu,
fosfoenolopirogronianu, alfa-ketoglutaranu, 3-fosfoglicerynianu, syntaza tryptofanowa. Biosynteza
nukleotydów: synteza de-novo pierścienia pirymidyny, synteza UTP i CTP, synteza puryn poprzez PRPP oraz
inozynian (IMP), mechanizm działania leków przeciwnowotworowych z grupy antymetabolitów. Integracja
procesów metabolicznych w organizmie: głowne szlaki
Zalecana lista
lektur
Literatura podstawowa
J.M.Berg, J.L. Tymoczko, L.Stryer, Biochemia, tłumaczenie wydania VI, W.H.Freeman and Company, 2007,
IV wyd. polskie, PWN, 2009.
J.L. Tymoczko, J.M.Berg, L.Stryer, Biochemia, krótki kurs tłumaczenie wydania II, W.H.Freeman and
Company, 2013, I wyd. polskie, PWN, 2013.
Stryer Biochemia, tłumaczenie wydania IV W.H.Freeman and Company, II wyd. polskie, PWN 1999
H.R.Matthews,
R.A.Freedland, R.L.Miesfeld, Biochemia i biologia molekularna w zarysie, wyd. Prószynski i S-ka, W-wa
2000
Literatura uzupełniająca
"Świat Nauki", miesiecznik, bieżące numery,
"Postępy Biochemii", kwartalnik, bieżące numery
Formy zajęć i
metody nauczania
Forma zajęć
Liczba godzin zajęć
Suma godzin dydaktycznych w semestrze,
objętych planem studiów
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
60.0
15.0
0.0
0.0
0.0
75
W tym kształcenie na odległość: 0.0
Data wydruku:
18.07.2017 23:56
Strona
2 z 3
Metody i kryteria
oceniania
Kryteria oceniania: składowe
Próg zaliczeniowy
Procent oceny
końcowej
Kartkowki z obliczeń biochemicznych
60.0
20.0
Egzamin pisemny z II cz. materiału
60.0
30.0
Egzamini ustny z ogolnej wiedzy z przedmiotu
60.0
20.0
Kolokwium połowkowe z I cz. materiału
60.0
30.0
Przykładowe zagadnienia / Przykładowe zadania / Realizowane zadania
Język wykładowy
polski
Praktyki zawodowe Nie dotyczy
Data wydruku:
18.07.2017 23:56
Strona
3 z 3
Download