Nowa Specjalność na kierunku BIOLOGIA

advertisement
NOWA SPECJALNOŚĆ na kierunku BIOLOGIA
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
ANALITYKA W NAUKACH BIOMEDYCZNYCH
Profil kształcenia dla specjalności jest ukierunkowany na
zdobywanie wiedzy w zakresie technik analitycznych
z wykorzystaniem narzędzi molekularnych, które mają
zastosowanie w medycynie. Zagadnienia zawarte w programie
kształcenia dotyczą m.in. cytobiochemii, biochemii analitycznej,
diagnostyki materiału biologicznego (płyny fizjologiczne tj.
krew, limfa, płyn mózgowo-rdzeniowy). Studenci będą mieli
możliwość zdobycia zarówno wiedzy jak i doświadczenia,
niezbędnych dla prowadzenia prac eksperymentalnych z zakresu
analityki w naukach biomedycznych.
Nową specjalność proponuje Katedra Biochemii i Biologii Komórki
oraz Zakład Biochemii Analitycznej
Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
Biologia molekularna z elementami diagnostyki
Instrumentalne metody analityczne
Diagnostyka mikrobiologiczna
Fizjologia człowieka
Genetyka człowieka
Elementy bioinformatyki
Botanika farmaceutyczna
Monitoring alergenów środowiskowych
Biochemia analityczna
Biochemia stresu oksydacyjnego
Cytobiochemia
Elementy farmakologii
Genetyczne i metaboliczne uwarunkowania chorób
Hodowle komórek zwierzęcych in vitro
Nowotworzenie i terapia nowotworów
Parazytologia
Jako model do badań wykorzystywane są m.in. komórki endotelialne, fibroblasty, komórki
nowotworowe, erytrocyty i drożdże Saccharomyces cerevisiae
STUDENCI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ STAĆ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ GRUPY BADAWCZEJ
ORAZ WSPÓŁAUTORAMI PUBLIKACJI W CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH
Tematyka prac magisterskich w ramach specjalności Analityka w Naukach Biomedycznych
koncentruje się na mechanizmach działania antyoksydantów, stresie oksydacyjnym/nitracyjnym
w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, psychicznych i nowotworowych; procesie starzenia;
czynnikach regulujących proliferację komórek; antyoksydantach nanocząsteczkowych oraz proi antyoksydacyjnych właściwościach polifenoli, a także możliwościach wykorzystania inhibitorów
glikolizy w terapii chorób nowotworowych.
Więcej informacji o działalności naukowej Katedry Biochemii i Biologii Komórki oraz Zakładu Biochemii Analitycznej
znajdziesz na stronie: www.wbr.ur.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/katedra-biochemii-i-biologii-komorki;
www.wbr.ur.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-biochemii-analitycznej
ISB&MKM&RZT
Download