SYLABUS B: Metodyka nauczania języka angielskiego, 2013/14

advertisement
SYLABUS B: Metodyka nauczania języka angielskiego, 2013/14
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu
Metodyka nauczania języka angielskiego
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Język przedmiotu
Rok studiów/ semestr
0400-AN1-2LTM
Filologia Angielska
Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
Liczba punktów ECTS
Prowadzący
16 godzin, wykład
Treści merytoryczne przedmiotu
Język angielski
Studia pierwszego stopnia niestacjonarne, II rok, semestr zimowy
1
Dr Dorota Potocka



Efekty kształcenia wraz ze
sposobem ich weryfikacji
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
Mechanizmy przyswajania drugiego języka
Podstawowymi teorie uczenia się języków obcych i ich
implikacje dla metod i technik pracy w klasie szkolnej
Metody nauczania języków obcych w perspektywie
historycznej: metoda gramatyczno – tłumaczeniowa,
Metoda audilingwalna, metoda kognitywna, metoda The
Silent Way, Sugestpedia, TPR, metoda Callana, metoda
nauczania dzieci Helen Doron
Wiedza:
1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii
uczenia się języka obcego.
2. Student opisuje podstawowe teorie nabywania języka
obcego (teorie kognitywne i interakcyjne).
3. Student rozwija rozumienie mechanizmów przyswajania
języka obcego.
Weryfikacja - egzamin pisemny
Umiejętności:
1. Student rozwija umiejętność dostrzegania różnic między
przyswajaniem języka pierwszego i obcego.
2. Student rozwija umiejętność wyciągania wniosków
dydaktycznych z teorii uczenia się języka obcego
3. Student przyjmuje postawę refleksyjną do prezentowanych
mu przez wykładowcę treści .
4. Student wyraża swoją opinię i dzieli się refleksją na
zadane pytanie dotyczące zagadnień poruszanych podczas
zajęć.
Weryfikacja – samoocena, prezentacja poglądów, egzamin pisemny
Uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści
zajęć.
Harmer, J. 2001.The Practice of English Language Teaching.London:
Longman
Hrehovcik, T and A. Shevel. 2009. New Concepts and Tendencies in
Foreign Language Teaching and Learning. Presove: Filozoficka fakulta
Presovska univerzita
Johnson, K. 2001 An Introduction to Foreign Language Learning
and Teaching. Harlow: Pearson Education Limited.
Komorowska, H. 1993. Podstawy metodyki nauczania języków obcych.
EDE-Poland
Komorowska, H. 1999. Metodyka nauczania języków obcych.
Warszawa:WsiP
Kumaravadivelu, B. 2003. Beyond Methods: Macrostrategies for
Language Teaching. New Haven: Yale University Press
Larsen-Freeman, D. 1986. Techniques and Principles In Language
Teaching. Oxford: Oxford University Press
Lightdown, P., N. Spada. 1993. How Languages are Learned. Oxford:
Oxford University Press
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus
Download