Projekt

advertisement
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO
Kod modułu:
WYBORU
Nazwa przedmiotu: Etyka pracownika administracji
Kod przedmiotu:
bezpieczeństwa publicznego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Ekonomiczny
Nazwa kierunku: Administracja
Forma studiów: SS
Profil kształcenia: praktyczny Specjalność: ABP
Rok / semestr: I /II
Forma zajęć
Wymiar
zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratorium
Język przedmiotu / modułu:
polski
inne
projekt
seminarium
(wpisać
jakie)
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Status przedmiotu /modułu:
fakultatywny
mgr inż. Krzysztof Starańczak
mgr inż. Krzysztof Starańczak
Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem administracji bezpieczeństwa
publicznego z perspektywy etycznej, zapoznanie z rolą i funkcjami etyki
oraz problemami etycznymi urzędników administracji bezpieczeństwa
publicznego w celu uświadomienia wagi etycznego zachowania urzędników
administracji bezpieczeństwa publicznego i przygotowania studentów do
pracy w tej administracji.
Znajomość podstaw etyki ogólnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Nr
Opis efektu kształcenia
01
Wyjaśnia funkcje etyki zawodowej w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.
Przedstawia zasadnicze formalne i materialne gwarancje konstytucji, praw i wolności oraz
obowiązków obywatelskich
Tłumaczy metody i techniki zarządzania organizacjami administracji publicznej w zakresie
zapewnienia infrastruktury etycznej urzędu
Posługuje się prawnymi pojęciami umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych, które
są następstwem nieetycznych zachowań w administracji bezpieczeństwa publicznego
Prowadzi spory, argumentuje i wykorzystuje techniki negocjacji w zakresie związanym z
dylematami etycznymi urzędnika administracji bezpieczeństwa publicznego.
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem pracy w administracji
bezpieczeństwa publicznego.
Opisuje znaczenie statusu prawnego i społecznego urzędnika
Jest świadomy konieczności kreowania pozytywnego wizerunku pracownika administracji
bezpieczeństwa publicznego.
02
03
04
05
06
07
08
Odniesienie do
efektów dla
kierunku
K1P_W04
K1P_W 05
K1P_W11
K1P_U01
K1P_U19
K1P_K02
K1P_K04
K1P_K08
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
Prawa człowieka i ich prawne ograniczenia.Przykłady ograniczenia praw człowieka przez służby porządku publicznego.
Etyka zawodowa, etyka urzędnicza, interes publiczny. Zawód zaufania społecznego i jego atrybuty. Rola etyki w
działalności urzędnika państwowego. Infrastruktura etyczna w administracji. Rozwiązania europejskie w dziedzinie etyki
administracji publicznej. Europejski kodeks dobrej administracji. Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku
prawnego. Rozwiązania krajowe w zakresie budowania etycznej administracji publicznej. Wybrane kodeksy etyczne w
instytucjach bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Dylematy etyczne w polskich służbach porządku publicznego.
Patologie w administracji porządku publicznego. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i porządkowa pracowników
administracji bezpieczeństwa publicznego. Koncepcja systemu ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi w administracji
1
bezpieczeństwa publicznego.
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Metody kształcenia
Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, przeł. J. Zychowicz, Kraków 2008.
Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009.
Etos urzędnika, red. D. Bąk, Warszawa 2007.
Filek J., Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Kraków 2004
Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Lublin 2005.
Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
Europejski Kodeks Dobrej Administracji., rekomendacja Komitetu Rady
Ministrów Rady Europy R/2000/10 z dnia 11.05.2000
Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego Rezolucja 34/169
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 1979
Kodeks Etyki Służby Cywilnej, Zarządzenie Nr 114 PRM z dnia 11.10.2002
Międzynarodowy Kodeks Etyczny Funkcjonariuszy Państwowych., rezolucja
Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/51/59 z dnia 12.12.1996
Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki)
Metody podające (dyskusje, objaśnienia)
Nr efektu
kształcenia
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium z zakresu tematyki przedmiotu
01, 02, 03, 04
Referat z zakresu tematyki przedmiotu
05, 06, 08
Forma i warunki zaliczenia Pozytywna ocena z kolokwium ( minimum 50% możliwych do uzyskania punktów)
Pozytywna ocena referatu.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych
Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
Przygotowanie projektu / eseju /referatu itp. *
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot
Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi*
Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich
Liczba godzin
30
18
0
0
7
0
0
55
2
0,3
1,2
2
Download