Analiza ekonomiczna

advertisement
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Analiza ekonomiczna
Kod modułu:
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Kod przedmiotu:
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Ekonomiczny
Nazwa kierunku: Ekonomia
Forma studiów:
SS
Profil kształcenia:
praktyczny
Rok / semestr:
II /IV
Status przedmiotu /modułu:
obligatoryjny
Forma zajęć
Wymiar
zajęć
wykład
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
ćwiczenia
laboratorium
Specjalność: ET
projekt
Język przedmiotu / modułu:
polski
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
15
dr Małgorzata Gawrycka/dr Marcin Bukowski
mgr Marek Misztal
Zapoznanie słuchaczy z narzędziami analizy ekonomicznej
stosowanymi do oceny sytuacji majątkowej i finansowej
przedsiębiorstwa. W toku zajęć studenci nabywają praktyczne
umiejętności ich stosowania (studium przypadków).
Znajomość podstaw mikroekonomii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Opis efektu kształcenia
Nr
01
02
03
04
Definiuje rodzaje analizy, rozpoznaje różnice pomiędzy poszczególnymi
rodzajami analizy, ocenia działalność przedsiębiorstwa na podstawie
wybranych grup wskaźników
Wymienia, opisuje i rozróżnia rodzaje analiz, grupy wskaźników
wykorzystywane do oceny różnych obszarów działania podmiotu
gospodarczego
Rozumie potrzebę formułowania zadań, współpracuje w grupie
Opisuje i rozróżnia określenia w języku nowożytnym
Odniesienie
do efektów
dla
kierunku
K1P_W06
K1P_U02,
K1P_U12
K1P_K02
K1P_U23
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
Pojęcie, zakres i funkcje analizy
Metody analizy ekonomicznej
Bilans przedsiębiorstwa – wstępna analiza bilansu
Przepływy pieniężne – wstępna ocena gospodarowania środkami pieniężnymi
Rachunek zysków i strat – dynamika i struktura przychodów oraz kosztów
Wzorcowe układy nierówności
Analiza wskaźnikowa – pojęcie, zadania
1
Analiza rentowności
Analiza zadłużenia
Analiza płynności
Analiza sprawności działania
Źródła finansowania działalności
Koszt pozyskania kapitału
Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
Ocena przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowe
Ćwiczenia
Istota analizy ekonomicznej -pojęcie i przedmiot analizy ekonomicznej
Analiza porównawcza – techniki porównania zdarzeń gospodarczych
Deterministyczne metody analizy przyczynowej – metoda kolejnych podstawień
Deterministyczne metody analizy przyczynowej – metoda funkcyjna
Wstępna analiza bilansu - budowa bilansu analitycznego.
Bilans, jako źródło danych do oceny zarządzania majątkiem trwałym i majątkiem obrotowym
przedsiębiorstwa
Bilans, jako źródło danych do oceny zarządzania strukturą kapitałów w przedsiębiorstwie
Rachunek zysków i strat, jako źródło oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza
dynamiki i struktury przychodów i kosztów przedsiębiorstwa
Analiza rachunku zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny
Zakres, metody i warianty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych – studium przypadków.
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Analiza sprawności zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa
Analiza rentowności przedsiębiorstwa
Analiza sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa
Laboratorium
Projekt
Literatura podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Metody kształcenia
1. Anna Skowronek-Mielczarek,
Zdzisław
Leszczyński,
Analiza
działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2008.
2. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją
M. Jerzemowskiej. PWE Warszawa 2006.
3. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE. Warszawa
2007.
4. M. Sierpińska T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów
światowych, PWN Warszawa 2004.
1. E.F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE
Warszawa 2005.
2. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w
przedsiębiorstwie. PWN. Warszawa 2000.
Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki)
Metody podające (dyskusje, objaśnienia)
Nr efektu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
kształcenia
Kolokwium zaliczeniowe
Aktywność na zajęciach
01,02
03,04
2
Forma i warunki
zaliczenia
Pisemne kolokwium zaliczeniowe.
Wpływ na ocenę ma również aktywne uczestnictwo w zajęciach (mierzone
liczbą praktycznie rozwiązywanych problemów poruszanych na
ćwiczeniach).
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i
laboratoryjnych
Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot
Liczba p. ECTS związana z zajęciami
praktycznymi*
Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Liczba godzin
30
35
15
20
30
0,1
130
5
2,0
1,6
3
Download