Projekt

advertisement
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY
Kod modułu:
OGÓLNE
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe
Kod przedmiotu:
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Ekonomiczny
Nazwa kierunku: Administracja
Forma studiów: SS
Profil kształcenia: praktyczny Specjalność: ASiFP
Rok / semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
IV/VII
obligatoryjny
polski
inne
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia laboratorium
projekt
seminarium
(wpisać
jakie)
Wymiar
15
zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
dr Marcin Glicz
dr Marcin Glicz
Zapoznanie z podstawowymi zasadami, pojęciami, i instytucjami,
prawa międzynarodowego.
Podstawy prawoznawstwa, konstytucyjny system organów państwa
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Nr
01
02
03
Opis efektu kształcenia
przedstawia
ogólną
problematykę
teoretyczno-prawną
w zakresie stanowienia, obowiązywania i stosowania
prawa
międzynarodowego publicznego
charakteryzuje działania głównych organów państwa w stosunkach
międzynarodowych oraz różnych organizacji międzynarodowych
wyjaśnia
rolę
administracji
publicznej
i
jej
instytucji
w stosunkach międzynarodowych
Odniesienie
do efektów
dla
kierunku
K1P_W02
K1P_U04
K1P_U16
K1P_K01
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
Pojęcie prawa międzynarodowego, funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego, prawo
międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne. Rozwój prawa międzynarodowego.
Źródła prawa międzynarodowego: pojęcie źródeł prawa międzynarodowego, umowa
międzynarodowa, prawo zwyczajowe, uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych,
kodyfikacja prawa międzynarodowego. Podmioty prawa międzynarodowego: państwo, inne
podmioty, uznanie międzynarodowe. Stosunki, zdarzenia i akty prawno-międzynarodowe.
Odpowiedzialność międzynarodowa: odpowiedzialność państwa, odpowiedzialność jednostek.
Terytorium: terytorium państwowe, zwierzchnictwo terytorialne; Ludność i ochrona praw człowieka
w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe prawo morza: klasyfikacja obszarów morskich, status
statków morskich Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne: przestrzeń powietrzna, statki
powietrzne, międzynarodowa żegluga powietrzna, prawo przestrzeni kosmicznej. Stosunki
dyplomatyczne i konsularne służba dyplomatyczna, przywileje i immunitety dyplomatyczne i
konsularne, protokół dyplomatyczny. Organy wewnętrzne i zewnętrzne państwa do spraw stosunków
międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe: ONZ, organizacje wyspecjalizowane, organizacje
regionalne, organizacje wojskowe, Rada Europy, OBWE, organizacje gospodarcze. Spory
międzynarodowe i ich rozwiązywanie: rokowania, mediacja, komisje śledcze, koncyliacja, arbitraż,
sądownictwo międzynarodowe, środki odwetowe. Prawo konfliktów zbrojnych: pojęcie wojny,
rodzaje wojen, neutralność
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Literatura podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Metody kształcenia
1. Łazowski, A., Zawidzka, A. Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008.
2. Góralczyk, W., Sawicki, S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie,
Warszawa 2007.
1. Menkes, J, Wasilkowski, A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do
systemu, Warszawa 2005.
2. Bierzanek, R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne,
Warszawa 2004.
3. Białocerkiewicz, J, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu. Toruń
2007.
Metody podające (wykład, wykład problemowy, wykład z prezentacją
multimedialną);
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Nr efektu kształcenia
Zaliczenie z przedmiotu
Forma i warunki
zaliczenia
01-03
Zaliczenie pisemne.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium oraz aktywnego uczestnictwa
w zajęciach.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych
Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot
Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi*
Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich
Liczba godzin
15
8
27
0,1
50,1
2
0
0,5
Download