pojecie-prawa-miedzynarodowego

advertisement
4
Pojęcie prawa międzynarodowego publicznego Definicja prawa międzynarodowego publicznego
Prawo międzynarodowe publiczne - zespół norm regulujących stosunki wzajemne miedzy
państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków
międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. Definicjami
które szerzej charakteryzowały normy prawa międzynarodowego, były definicje radzieckie - „
normy regulują stosunki między państwami w procesie ich walki i współpracy, dążą do
zabezpieczenia ich pokojowego współistnienia, wyrażają wolę klas panujących w tych państwach i
chronione są przymusem stosowanym przez państwa indywidualnie lub zbiorowo”. Stwierdzenie że
normy zabezpieczone są przymusem stosowanym indywidualnie lub zbiorowo, jest w przypadku
norm prawnych oczywiste, gdyż inaczej były by to normy moralne czy kurtuazji międzynarodowej.
Kwestia nazwy. Obok nazwy „prawo międzynarodowe” spotykamy: „prawo narodów” wywodzi się
z łacińskiego ius gentium, choć w czasach rzymskich termin ten miał inne znaczenie (była to część
prawa rzymskiego regulująca stosunki obywateli rzymskich z cudzoziemcami oraz w przypadku
określenia przepisów i instytucji wspólnych wszystkim narodom. Termin ten używany był również
w konstytucji 3 maja 1791. Termin ten przyjął się jako regulujący stosunki miedzy państwami.
„prawo międzynarodowe” wprowadził w R. Zouche w XVII. Od XVIII wieku obie nazwy
występowały równolegle. W Polsce z nazwy „prawo narodów” zmieniono na „prawo
międzynarodowe publiczne” z uwagi na nazwę przedmiotu wykładanego na studiach prawniczych i
administracyjnych. ponieważ prawo międzynarodowe nie reguluje stosunków między narodami ( z
wyjątkiem narodu walczącego o wolność) lecz między państwami zastanawiano się nad zmianą
nazwy. I. Kant uważał że powinno się używać terminu „prawo państw”, F. von Liszt, G. Jellinek,
N.Korkunow próbowali wprowadzić nazwę „prawo międzypaństwowe”, Tube proponował termin
„prawo międzysuwerenne” a G. Hegel i F. von Holtzendorff opowiadali się za zmianą słowa
„międzynarodowe” na „zewnątrzpańsywowe”. Obecnie na skutek postępu prawa wszystkie
proponowane nazwy zamienne są już za wąskie. Ponadto za pozostawieniem obecnej nazwy
przemawiał fakt iż słowo „nation” w językach angielskim i francuskim oznaczają naród, i to że
naród ma inny niż w XVII w. status. Ma on prawo do stanowienia a w przypadku narodu
walczącego o niepodległość jest podmiotem prawa międzynarodowego. Słuszna jest krytyka
dodatku „publiczne” bo normy prawa prywatnego stanowionego, wprowadzanymi przez umowy
międzynarodowe to fragment prawa międzynarodowego, natomiast ustawy wewnętrzne o prawie
międzynarodowym prywatnym błędnie określane są jako międzynarodowe.
(…)
… pracy sfery działania systemów prawnych poszczególnych państw przez określenie które z nich
stosować. Pojęcie, źródła, rozwój i stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego.
Prawo międzynarodowe prywatne - dział prawa wewnętrznego związane z:
prawem opiekuńczym
prawem pracy
prawem rodzinnym
prawem cywilnym.
Są to sytuacje czy stosunki związane z elementem obcym czyli sytuacje, gdzie dany problem…
… cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy, którego w stanie faktycznym jest
element obcy ( element międzynarodowy, element zagraniczny, stosunek międzynarodowy).
Maksymiliana Pazdana
prawo prywatne międzynarodowe w swej kolizyjnej części obejmuje przeto ogół norm
rozgraniczających w stosunkach zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, oraz prawa
pracy sfery działania systemów prawnych różnych państw, a to przez określenie, który z nich należy
stosować.
Jednolite prawo międzynarodowe prywatne
Zespoły norm, które maja charakter umów, które regulują kwestie do których państwa podchodzą
tak samo ( w takim a takim przypadku sprawa zostanie rozwiązana według takiego prawa). Np. przy
ustalaniu obywatelstwa.
Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
akty prawa wewnętrznego
umowy międzynarodowe…
… międzynarodowego prawa prywatnego.
Są to tzw. normy kolizyjne - normy które decydują o normach - rozgraniczają sfery działania
systemu prawnego w przestrzeni, określają, który z tych systemów jest kompetentny. Wskazują na
kompetencje właściwego sadu. Norma kolizyjna jest to norma, która wskazuje system prawny
mający znaleźć zastosowanie w danej sprawie, zawiera regułę zachowania dla adresata normy. W
ramach normy kolizyjnej znajduje się bardzo ważny wskaźnik nazywany łącznikiem. Łączniki łączą
konkretną sytuację z określonym systemem prawnym. Każdy łącznik zawiera określnik, który
wskazuje nam na sposób postępowania. Ten określnik może dotyczyć np. spadkodawcy,
obywatelstwa, może być określenie każdoczesne tzn. za każdym razem. Rodzaje łączników: 1.
personalne (dominują w sprawach osobowych, rodzinnych, spadkowych…
… - nawiązują do więzi między osobą fizyczną a określonym obszarem prawnym, wśród nich na
czoło wysuwają się dwa łączniki : obywatelstwo i domicyl (łącznik zamieszkania - występuje
jeszcze w WB)
przedmiotowe dotyczą:
miejsca położenia rzeczy ( tam gdzie się rzecz znajduje)
dokonania czynności prawnej ( łącznik zdarzenia prawnego)
siedziby sądu orzekającego ( jeśli zdarzenie miało miejsce w okręgu danego sądu…
Pojęcie, źródła, rozwój i stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego.
Problem zbiegu łączników-opracowanie
Rodzaje łączników-opracowanie
Prawo wewnętrzne a międzynarodowe publiczne
charakter norm prawnych - omówienie
Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download