prawne-uwarunkowania-handlu-miedzynarodowego

advertisement
5
PRAWNE UWARUNKOWANIA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO
Handel międzynarodowy obejmuje obroty majątkowo-kredytowe oraz obroty bieżące, na które
oprócz wymiany składają się zakup i sprzedaż za granicę usług, dóbr niematerialnych oraz
zobowiązania wynikające z ruchu ludności poza granicę. Zasady handlu międzynarodowego
określone są przez liczne regulacje prawne.
Źródła prawa międzynarodowego:
1. poznawcze - miejsca skąd dowiadujemy się o treści obowiązującego prawa, w Polsce -Dziennik
Ustaw i Monitor Polski, jeśli chodzi o umowy międzynarodowe to ONZ wydaje United Nations
Treaty Series (UNTS).
2. formalne - formy w jakich występują normy prawne, prawo wewnętrzne - konstytucja, ustawa.,
rozporządzenie, prawo międzynarodowe - umowa międzynarodowa, zwyczaj międzynarodowy.
3. materialne - czynniki, które doprowadzają do tego, że prawo powstaje, prawo wewnętrzne - wola
podmiotu władzy publicznej (np. naród)
Statut MTS, którego funkcją jest rozstrzygać spory zgodnie z prawem międzynarodowym stosuje:
- umowy międzynarodowe - zwyczaje międzynarodowe - ogólne zasady prawa uznane przez narody
cywilizowane
Metody regulacji prawnej handlu międzynarodowego Państwo dysponuje szeregiem narzędzi, które
pozwalają mu regulować składnikami handlu zagranicznego. Szczególne znaczenie z punktu
widzenia polityki gospodarczej prowadzonej przez państwo, mają narzędzia pozwalające wpływać
na import towarów. Należy wymienić tutaj przede wszystkim:
- cła, kontyngenty, bezpośrednie opodatkowanie importu itp.
Z kolei eksport może być pobudzany poprzez:
- środki pozwalające manipulować kursami walutowymi,
- gwarancje eksportowe państwa,
- bezpośrednie dopłaty do eksportu,
- ulgi dla eksporterów,
Bliższe przyjrzenie się wymienionym wyżej narzędziom manipulacji, pozwala wysunąć wniosek, że
jednym z podstawowych celów prowadzenia polityki gospodarczej powinno być wspieranie
eksportu i ograniczanie importu, a więc stwarzanie możliwości rozwoju jednostek gospodarczych
państwa.
Zwyczaje handlowe zawsze odgrywały istotną rolę zarówno w handlu międzynarodowym, jak i
krajowym. Zwyczaje w świetle kodeksu cywilnego dotyczą głównie: określenia skutków czynności
prawnych, odstąpienia od ogólnych zasad przyjętych w k. c. , zakresu i sposobu wykonywania
prawa lub obowiązku, ustalenia treści stosunku prawnego w zakresie przepisów o charakterze
względnie obowiązującym. Krótko mówiąc: tam, gdzie k. c. nie sprecyzował reguł, sposobu
postępowania podmiotów stosunku cywilnoprawnego, jest miejsce dla zwyczaju, jaki można
stosować z woli stron kontraktu. Zwyczaje służą zatem uelastycznieniu prawa, podkreślając
dyspozytywny charakter przepisów, wyrażający tolerancję ustawodawcy.
(…)
…:
obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi
ich stosowanie jest fakultatywne
obowiązują tylko eksportera i importera - z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, firmy
transportowe
normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS
Reguły są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).
Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy…
Zapis poszczególnych formuł w Incoterms® 2010
Nowelizacja Incoterms 2000
Definicja umowy handlowej - opracowanie
amerykańskie definicje w handlu zagranicznym
Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym
prawo XII wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download