Zagadnienia PPMiE- gr. 10. SSA

advertisement
Zagadnienia z przedmiotu Podstawy Prawa
Międzynarodowego i Europejskiego
w II. semestrze roku akademickiego 2015/2016
SSA
1. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego
2. Prawo
międzynarodowe
a
prawo
wewnętrzne.
Stosowanie
prawa
międzynarodowego wewnątrz państwa
3. Koncepcja dualistyczna a monistyczna w prawie międzynarodowym
4. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa międzynarodowego
5. Hierarchia źródeł a hierarchia norm prawa międzynarodowego
6. Pojęcie, cechy i skutki norm iuris cogentis. Normy iuris cogentis a normy
(zobowiązania) skuteczne erga omnes
7. Pojęcie umowy międzynarodowej a pojęcie traktatu
8. Rodzaje umów międzynarodowych
9. Budowa umowy międzynarodowej
10. Zawarcie umowy międzynarodowej
11. Pojęcie ratyfikacji. Ratyfikacja w polskim systemie prawnym
12. Obowiązywanie umowy międzynarodowej. Ważność. Przyczyny nieważności
umowy międzynarodowej.
13. Zakres podmiotowy, temporalny i terytorialny umowy międzynarodowej
14. Wygaśnięcie umowy międzynarodowej. Możliwości jednostronnego wycofania
się z umowy.
15. Zastrzeżenia oraz sprzeciwy wobec zastrzeżeń
16. Interpretacja umowy międzynarodowej
17. Pojęcie zwyczaju międzynarodowego
18. Elementy zwyczaju
19. Zakres obowiązywania norm zwyczajowych
20. Umowa międzynarodowa a prawo zwyczajowe
21. Ogólne zasady prawa jako źródło prawa międzynarodowego
22. Rola
judykatury
i
doktryny
w
stwierdzaniu
istnienia
międzynarodowego
23. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych
24. Akty jednostronne państw
norm
prawa
25. Pojęcie i rodzaje podmiotów prawa międzynarodowego
26. Państwo jako podmiot międzynarodowy
27. Powstanie i upadek państwa
28. Sukcesja państw
29. Rodzaje państw
30. Pozostałe podmioty prawa międzynarodowego
31. Zagadnienie podmiotowości prawnomiędzynarodowej jednostek
32. Pojęcie i rodzaje terytoriów w prawie międzynarodowym
33. Pojęcie obszaru zdemilitaryzowanego i zneutralizowanego
34. Sposoby nabycia terytorium państwowego
35. Rodzaje granic państwowych i sposób ich wyznaczania
36. Status prawny obszarów podbiegunowych
37. Klasyfikacja obszarów morskich
38. Statki morskie: przynależność państwowa, zwierzchnictwo nad statkami
morskimi, rodzaje
39. Wody wewnętrzne państwa
40. Uprawnienia
państwa
na
morzy
terytorialnym
(prawo
nieszkodliwego
przepływu)
41. Prawo nieszkodliwego przepływu a przejście tranzytowe
42. Status prawny i granice szelfu kontynentalnego
43. Status prawny cieśnin i kanałów morskich
44. Morze pełne
45. Obywatelstwo w prawie międzynarodowym
46. Sposoby nabycia i utraty obywatelstwa
47. Obywatelstwo unijne
48. Pojęcie ekstradycji
49. Status uchodźcy w prawie międzynarodowym
50. Międzynarodowa ocrona grup ludzkich i praw człowieka
51. Pojęcie misji dyplomatycznej i jej funkcje
52. Członkowie misji dyplomatycznej. Klasy szefów misji.
53. Przywileje i immunitety dyplomatyczne
54. Mianowanie szefa misji i członków personelu oraz zakończenie funkcji członka
misji.
55. Funkcje konsularne a funkcje dyplomatyczne
56. Członkowie urzędu konsularnego
57. Przywileje i immunitety konsularne
58. Organizacje
międzynarodowe.
Pojęcie
organizacji
międzyrządowej,
pozarządowej oraz ponadnarodowej (supranacjonalnej)
59. Rodzaje organizacji międzynarodowych (międzyrządowych)
60. Procedury podejmowania uchwał w organizacjach międzynarodowych
61. Podstawa działania, charakter prawny, siedziba i finanse ONZ
62. Członkostwo w ONZ
63. Cele i zasady ONZ
64. Zgromadzenie Ogólne. Skład, kompetencje, procedura podejmowania decyzji
65. Rada Bezpieczeństwa. Skład, kompetencje, procedura podejmowania decyzji
66. Rada Gospodarcza i Społeczna, Rada Powiernicza, Sekretariat
67. Organizacje wyspecjalizowane
68. Przesłanki poniesienia odpowiedzialności międzynarodowej. Problem winy i
szkody
69. Odpowiedzialność „pośrednia” i bezpośrednia państwa
70. Realizacja odpowiedzialności państwa
71. Odpowiedzialność jednostek w prawie międzynarodowym
Download