Prawo międzynarodowe publiczne _Z

advertisement
WyŜsza Szkoła
Administracji i Zarządzania
w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział
Administracyjno-Prawny
w Rzeszowie
SYLABUS
1.
Kierunek: „PRAWO”
2.
Nazwa przedmiotu: PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
3.
Rok studiów: II
4.
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne
Semestr: III
Wymagane zaliczenie przedmiotu „Wstęp do prawoznawstwa”.
Stacjonarne
Niestacjonarne
5.
Liczba godzin:
60 godzin
48 godzin
6.
Wykład:
30 godzin
24 godziny
7.
Ćwiczenia:
30 godzin
24 godziny
8.
Punkty ECTS:
6 punktów
6 punktów
9.
ZałoŜenia i cele przedmiotu
Celem wykładu „Międzynarodowe Prawo Publiczne” jest przedstawienie i przybliŜenie studentom
WSAiZ najwaŜniejszych obszarów prawa obejmującego normy pochodzenia międzynarodowego dotyczące
stosunków publiczno-prawnych.. Zakres międzynarodowego prawa publicznego dotyczy bowiem w głównej
mierze norm regulujących stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu – nie tylko stosunki
międzypaństwowe ale takŜe stosunki między państwami a innymi podmiotami (np. organizacjami
międzynarodowymi) oraz wzajemne stosunki między owymi innymi podmiotami.
Ze względu na znaczny rozmiar międzynarodowego prawa publicznego wykład, zgodnie z przyjętym
załoŜeniem, nie jest całościową analizą, ale traktuje on o wszystkich waŜniejszych zagadnieniach, dających
obraz istoty tego prawa i jego wpływ na funkcjonowanie podmiotów tego prawa. Wykład musi wskazać na
źródła, mechanizmy skuteczności i wzajemne zaleŜności między prawem krajowym a prawem
międzynarodowym publicznym.
10.
Metody dydaktyczne
Wykład i ćwiczenia
11.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z ćwiczeń na podstawie
pozytywnych ocen z kolokwiów.
uzyskania
12.
Treści programowe
Lp.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
Tematyka zajęć
Zagadnienia wstępne:
Pojęcie, funkcje i cechy charakterystyczne prawa
międzynarodowego. Systematyka prawa
międzynarodowego. Zasady prawa
międzynarodowego. Prawo międzynarodowe, a
prawo wewnętrzne.
Źródła prawa międzynarodowego:
Pojecie i klasyfikacja źródeł prawa
międzynarodowego.
Interpretacja art. 38 Statutu Międzynarodowego
Trybunału sprawiedliwości.
Zwyczaj międzynarodowy.
Ogólne zasady prawa.
Uchwały organizacji międzynarodowych.
Akty jednostronne.
Pojecie i zakres „miękkiego” prawa
międzynarodowego.
Doktryna i judykatura a źródła prawa
międzynarodowego.
Kodyfikacja prawa międzynarodowego.
Prawo traktatów:
Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych.
Budowa umowy międzynarodowej.
Zakres Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów
z 1969 roku.
Proces zawarcia traktatu.
Sposoby wyraŜenia zgody na związanie się
traktatem.
ZastrzeŜenia do traktatów.
Wejście w Ŝycie traktatów.
Przestrzeganie postanowień traktatów.
Zakres czasowy i terytorialny stosowania traktatu.
Interpretacja traktatu.
Traktat a państwa trzecie.
Zamiana, modyfikacja i rewizja traktatu.
NiewaŜność traktatu.
Wygaśnięcie traktatu.
Zawieszenie stosowania traktatu.
Podmioty prawa międzynarodowego:
Pojęcie i atrybuty podmiotowości
prawnomiędzynarodowej.
Katalog podmiotów prawa międzynarodowego.
Pojęcie i klasyfikacja państw.
Powstanie i upadek państwa.
Uznanie państwa i uznanie rządu.
Zasada identyczności i ciągłości państw.
Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów.
Prawnomiędzynarodowy odpowiedzialność
państw.
Podmiotowość organizacji międzynarodowych.
Podmiotowość Stolicy Apostolskiej.
Podmiotowość Zakonu Maltańskiego.
Podmiotowość narodu, strony wojującej i
powstańców.
Problem podmiotowości osób fizycznych i
prawnych.
Terytorium:
Klasyfikacja terytoriów.
Zwierzchnictwo terytorialne-pojecie, zasady i
ograniczenia.
Liczba godzin
stacjonarne
wykład
ćwiczenia
Liczba godzin
niestacjonarne
wykład
ćwiczenia
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
XLVI
XLVII
Nabycie i utrata terytorium państwowego.
Granice państwa (pojęcie, rodzaje, proces
wytyczania, umowy graniczne)
XLVIII
Status prawny rzek międzynarodowych.
XLIX
Status prawny Arktyk i Antarktyki.
L
Międzynarodowe prawo morza:
LI
Kodyfikacja prawa morza.
LII
Klasyfikacja stref morskich.
LIII
Charakterystyka statusu prawnego stref morskich.
LIV
Sytuacja prawna dna morskiego.
LV
Organizacja Dna Morskiego.
LVI
Cieśniny międzynarodowe.
LVII
Kanały międzynarodowe.
LVIII
Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne:
LIX
Status prawny przestrzeni powietrznej.
LX
Międzynarodowa Ŝegluga powietrzna.
LXI
Status prawny przestrzeni kosmicznej i źródła
prawa kosmicznego.
LXII
Ludność:
LXIII
Obywatelstwo-pojęcie, nabycie i utrata, casus
Nottebohma.
LXIV
Systemy traktowania cudzoziemców.
LXV
Status prawny uchodźców.
LXVI
Azyl terytorialny i azyl dyplomatyczny.
LXVII
Instytucja ekstradycji.
LXVIII
Powszechny system ochrony praw człowieka.
LXIX
Europejski system ochrony praw człowieka.
LXX
Prawo dyplomatyczne i konsularne.
LXXI
Organy państwa uczestniczące w stosunkach
międzynarodowych.
LXXII
Źródła prawa dyplomatycznego.
LXXIII
Prawo legacji.
LXXIV
Ustanowienie stosunków dyplomatycznych.
LXXV
Funkcje misji dyplomatycznej.
LXXVI
Personel misji dyplomatycznej.
LXXVII Przywileje i immunitety dyplomatyczne.
LXXVIII Zakończenie misji dyplomatycznej.
LXXIX
Misje specjalne.
LXXX
Reprezentacja państw przy organizacjach
międzynarodowych.
LXXXI
Źródła prawa konsularnego.
LXXXII Ustanowienie stosunków konsularnych.
LXXXIII Funkcje konsularne.
LXXXIV Przywileje i immunitety konsularne.
LXXXV Konsulowi honorowi.
LXXXVI Organizacje międzynarodowe:
LXXXVII Pojęcie i klasyfikacja organizacji
międzynarodowych.
LXXXVIII Struktura i funkcje organizacji międzynarodowych.
LXXXIX Geneza Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ)
XC
Cele i zasady ONZ.
XCI
Nabycie i ustanie członkostwa ONZ.
XCII
Organy ONZ (skład, funkcje, systemy głosowania)
XCIII
Organizacje wyspecjalizowane ONZ.
XCIV
Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska.
XCV
Europejskie struktury współpracy.
XCVI
Członkostwo Polski w organizacjach
międzynarodowych.
XCVII
Pokojowe regulowanie sporów
międzynarodowych:
XCVIII
Pojecie i klasyfikacja sporów międzynarodowych.
XCIX
Zasada pokojowego regulowania sporów
międzynarodowych.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
C
CI
CII
CIII
CIV
CV
CVI
CVII
CVIII
CIX
CX
CXI
CXII
CXIII
CXIV
CXV
13.
1.
2.
3.
4.
Dyplomatyczne sposoby regulowania sporów.
ArbitraŜ międzynarodowy.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
(skład, funkcje, kompetencje podmiotowe i
przedmiotowe, postępowanie).
Inne sądy międzynarodowe.
Prawo konfliktów zbrojnych:
Pojęcie i zakres prawa konfliktów zbrojnych.
Prawo przeciwwojenne.
Definicja agresji.
Prawne aspekty rozbrojenia.
Prawo wojenne-źródła i zasady.
Okupacja wojenna.
Zakończenie stanu wojny i działań wojennych.
Międzynarodowe prawo humanitarne-pojęcie i
źródła.
Status prawny jeńców wojennych.
Ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu
zbrojnego.
Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne.
3
3
3
3
Literatura podstawowa
L. Antonowicz , Podręcznik prawa międzynarodowego, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
R. Bierzanek, J. Simonides , Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
W. Góralczyk, S. Sawicki , Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Lexis Nexis, Warszawa 2003
[oprac.] A. Przyborowska – Klimczak , Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lubelskie
Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2006.
14.
Literatura uzupełniająca
1. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd. 2, C. H.
Beck 2004
2. B. Kuźniak, P. Filipek, Prawo międzynarodowe publiczne, Testy, Kazusy, Tablice, C. H. Beck 2003
15.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach stacjonarnych
- wykład: dr W. Konaszczuk
- ćwiczenia: dr W. Konaszczuk
16.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach niestacjonarnych
- wykład: dr W. Konaszczuk
- ćwiczenia: dr W. Konaszczuk
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards