Prawo międzynarodowe publiczne

advertisement
Prawo międzynarodowe publiczne
Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla studentów prawa
w roku akademickim 2014/2015
I.
Zagadnienia wstępne.
1. Pojęcie i nazwa prawa międzynarodowego publicznego.
2. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego publicznego.
3. Systematyka prawa międzynarodowego.
4. Zasady prawa międzynarodowego.
5. Pojęcie
i
cechy
charakterystyczne
społeczności
międzynarodowej.
II.
Źródła prawa międzynarodowego.
6. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa międzynarodowego.
7. Interpretacja art. 38 Statutu MTS w związku z określeniem
katalogu źródeł prawa międzynarodowego.
8. Zwyczaj międzynarodowy.
9. Ogólne
zasady
prawa
w
systemie
źródeł
prawa
międzynarodowego.
10. Uchwały organizacji międzynarodowych jako źródło prawa
międzynarodowego.
11. Pojęcie i zakres „miękkiego” prawa międzynarodowego.
12. Akty jednostronne.
13. Doktryna i judykatura a źródła prawa międzynarodowego.
14. Kodyfikacja prawa międzynarodowego – pojęcie i rozwój
historyczny.
III. Prawo traktatów.
15. Zakres Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r.
16. Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych.
17. Budowa umowy międzynarodowej.
18. Pełnomocnictwa do zawarcia traktatu.
19. Proces zawarcia traktatu.
20. Sposoby wyrażenia zgody na związanie się traktatem.
21. Ratyfikacja traktatu z uwzględnieniem Konstytucji RP i
ustawy o umowach międzynarodowych z 2000 r.
22. Zastrzeżenia do traktatu.
23. Wejście w życie i tymczasowe stosowanie traktatu.
24. Zasada pacta sunt servanda.
25. Zakres czasowy stosowania traktatu.
26. Zakres terytorialny stosowania traktatu.
-2-
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Interpretacja traktatu.
Traktat a państwa trzecie.
Zmiana, modyfikacja i rewizja traktatu.
Nieważność traktatu.
Wygaśnięcie traktatu.
Zawieszenie stosowania traktatu.
Wpływ wojny na obowiązywanie traktatów.
IV.
Podmioty prawa międzynarodowego.
34. Pojęcie i atrybuty podmiotowości prawnomiędzynarodowej.
35. Katalog podmiotów prawa międzynarodowego.
36. Pojęcie i klasyfikacja państw.
37. Powstanie i upadek państwa.
38. Uznanie państwa.
39. Uznanie rządu.
40. Zasada identyczności i ciągłości państwa.
41. Sukcesja państwa w odniesieniu do traktatów.
42. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państw.
43. Podmiotowość organizacji międzynarodowych.
44. Pojęcie i klasyfikacja organizacji międzynarodowych.
45. Cele i zasady ONZ.
46. Nabycie i ustanie członkostwa ONZ.
47. Rada Bezpieczeństwa – skład, głosowanie, kompetencje.
48. Zgromadzenie Ogólne – skład, głosowanie, kompetencje.
49. Rada Gospodarcza i Społeczna.
50. Sekretarz Generalny i Sekretariat.
51. Organizacje wyspecjalizowane systemu ONZ.
52. Podmiotowość Stolicy Apostolskiej i Watykanu.
53. Podmiotowość Zakonu Maltańskiego.
54. Podmiotowość narodu, strony wojującej i powstańców.
55. Zagadnienie podmiotowości osób fizycznych i prawnych.
V.
Terytorium.
56. Klasyfikacja terytoriów z punktu widzenia prawa
międzynarodowego.
57. Zwierzchnictwo terytorialne – pojęcie i zasady, ograniczenia.
58. Nabycie i utrata terytorium państwowego.
59. Granice państwa – pojęcie, rodzaje, proces wytyczania.
60. Pojęcie i status prawny rzek międzynarodowych –Dunaj, Ren.
61. Status prawny Arktyki.
62. Status prawny Antarktyki.
63. Status prawny przestrzeni powietrznej, żegluga powietrzna.
-3-
64. Status prawny przestrzeni kosmicznej, źródła prawa
kosmicznego.
65. Kanały międzynarodowe – kanał Sueski, Panamski i Kiloński.
VI.
Międzynarodowe prawo morza.
66. Kodyfikacja prawa morza.
67. Klasyfikacja stref morskich.
68. Morskie wody wewnętrzne.
69. Wody archipelagowe.
70. Morze terytorialne i prawo nieszkodliwego przepływu.
71. Strefa przyległa.
72. Wyłączna strefa ekonomiczna.
73. Morze otwarte – prawo pościgu i prawo wizyty, zwalczanie
piractwa morskiego.
74. Status prawny dna morskiego.
75. Szelf kontynentalny.
76. Obszar międzynarodowy – Organizacja Dna Morskiego.
77. Cieśniny międzynarodowe.
VII. Ludność.
78. Obywatelstwo – pojęcie, sposoby nabycia.
79. Opieka dyplomatyczna.
80. Status uchodźców.
81. Azyl terytorialny i azyl dyplomatyczny.
82. Ekstradycja.
83. Powszechny system ochrony praw człowieka
84. Europejski system ochrony praw człowieka.
VIII. Prawo dyplomatyczne i konsularne.
85. Organy
państwa
uczestniczące
w
stosunkach
międzynarodowych.
86. Źródła prawa dyplomatycznego
87. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych.
88. Funkcje misji dyplomatycznej.
89. Klasy szefów misji i sprawa precedencji.
90. Źródła prawa konsularnego.
91. Funkcje konsularne.
92. Ustanowienie szefa urzędu konsularnego – klasy i rangi.
93. Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne.
94. Konsulowie honorowi.
-4-
IX. Pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych.
95. Pojęcie sporu międzynarodowego, sytuacji i konfliktu.
96. Klasyfikacja sporów międzynarodowych.
97. Zasada pokojowego regulowania sporów międzynarodowych.
98. Sposoby regulowania sporów międzynarodowych.
99. Rokowania bezpośrednie.
100. Dobre usługi i pośrednictwo.
101. Komisje badawcze i komisje koncyliacyjne.
102. Arbitraż międzynarodowy.
103. Stałe sądownictwo międzynarodowe.
104. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – skład i
funkcjonowanie.
105. MTS – kompetencje podmiotowe i przedmiotowe.
106. Postępowanie przed MTS.
107. Inne sądy międzynarodowe.
XIII. Prawo konfliktów zbrojnych.
108. Pojęcie i zakres prawa konfliktów zbrojnych.
109. Pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego.
110. Prawo przeciwwojenne – pojęcie, zakres.
111. Zakaz
użycia
siły
zbrojnej
w
świetle
prawa
międzynarodowego.
112. Definicja agresji.
113. Rozbrojenie – pojęcie, umowy dotyczące rozbrojenia.
114. Prawo wojenne – źródła, zakres obowiązywania.
115. Okupacja wojenna.
116. Zakończenie działań wojennych a zakończenie stanu wojny.
117. Międzynarodowe prawo humanitarne – pojęcie, źródła.
118. Status jeńców wojennych.
119. Ochrona ludności cywilnej w czasie wojny.
120. Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko
pokojowi i zbrodnie przeciwko ludzkości.
Download