PM - wykład

advertisement
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
Przedmiot
Prowadzący
Prof. dr hab. Jerzy Menkes
zajęcia
Forma
Egzamin
zaliczenia
Termin
Jeszcze nie podany
zaliczenia
Lektury
Podręczniki:
R. Bierzanek, J. Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne. LexisNexis.
Warszawa 2005.
J. Menkes, A. Wasilkowski: Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu.
LexisNexis. Warszawa 2004.
Źródła:
A. Przyborowska-Klimczak: Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów.
Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze. Lublin 2005.
Sylabus
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE:
a. Prawo międzynarodowe publiczne - definicja.
b. Inne normy (pozaprawne) w stosunkach międzynarodowych.
c.
d.
e.
f.
g.
Funkcje-cele prawa międzynarodowego publicznego.
Cechy prawa międzynarodowego publicznego.
Struktura prawa międzynarodowego publicznego.
Hierarchia norm prawa międzynarodowego publicznego.
Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne - relacja.
h. Aktualne wyzwania prawa międzynarodowego.
II. ŹRÓDŁA PRAWA:
a. Pojęcie źródeł,
b. Katalog źródeł formalnych.
III. UMOWY MIĘDZYNARODOWE:
a. Umowa międzynarodowa - definicja.
b. Budowa umowy.
c. Klasyfikacje umów - kryteria.
d. Języki umowy.
e. Forma.
f. Etapy zawierania umowy.
g. Obowiązywanie umowy.
h. Zakres umowy.
i. Wykładnia
IV. ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY:
a. Definicja.
b. Elementy definicji.
c. Tworzenie.
d. Prawo zwyczajowe a nowe państwa.
V.OGÓLNE ZASADY PRAWA:
a. Treści normatywnej artykułu 38 c Statutu MTS.
b. Pojęcie.
c. Funkcja.
VI. AKTY JEDNOSTRONNE:
a. Pojęcie aktu jednostronnego.
b. Analiza prawnicza.
c. Katalog aktów jednostronnych.
d. Formy wyrażenie woli i problemy prawne praktyki.
VII.UCHWAŁY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:
a. Uchwała organizacji międzynarodowej - pojęcie.
b. Uchwały - kwestie terminologiczne.
c.
Podział uchwał.
d. Uchwały a prawo krajowe.
VIII. PODMIOTOWOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM.
a. Pojęcie.
b. Klasyfikacja podmiotów.
c. Katalog podmiotów.
d. Atrybuty podmiotowości.
IX. PAŃSTWO JAKO PODMIOT I INNE PODMIOTY:
a. Elementy państwa.
b. Prawa zasadnicze państwa.
c. Powstanie państwa.
d. Upadek państwa.
e. Sukcesja,
f. Inne podmioty.
X. PODMIOTOWOŚĆ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:
a. Początki podmiotowości organizacji międzynarodowych,
b. Atrybuty podmiotowości.
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
a.
b.
c.
d.
Zasada odpowiedzialności.
Podmioty odpowiedzialności.
Przesłanki odpowiedzialności państwa.
Tytuł odpowiedzialności.
e. Możliwość przypisania odpowiedzialności.
f. Formy realizacja odpowiedzialności.
XII. UZNANIE:
a. Pojęcie uznania,
b. Formy uznania,
c. Uznanie państwa,
d. Uznanie rządu,
e. Inne
XIII.TERYTORIUM:
a. Terytorium - pojęcie prawnicze.
b. Rodzaje terytorium.
c. Granice.
d. Istota prawna terytorium państwowego.
e. Składowe terytorium państwowego.
f. Zwierzchnictwo terytorialne.
g. Nabycie i utrata terytorium.
h. Rzeki międzynarodowe.
i. Obszary morskie.
j. Przestrzeń kosmiczna — status prawny.
k. Wspólne dziedzictwo ludzkości.
XIV. SPORY MIĘDZYNARODOWE:
a. Spór międzynarodowy; definicja prawna,
b. Klasyfikacja prawna sporów.
c. Środki załatwiania sporów.
XV. PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH:
a. Siła w stosunkach międzynarodowych.
b. Pojęcia podstawowe.
c. Źródła prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
d. Zasady podstawowe prawa humanitarnego.
e. Rodzaje konfliktów a prawo humanitarne.
XVI.GENEZA I KORZENIE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ
POJĘCIE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ:
a. Początki organizacji międzynarodowych,
b. Otoczenie międzynarodowe organizacji międzynarodowych.
c. Termin - ogólnie,
d. Typologia.
e. Definicja albo opis.
f. Międzynarodowość.
XVII. KLASYFIKACJA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:
a. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych,
b. Klasyfikacja prawna - kryteria.
c. Klasyfikacje prawnicze - kryteria.
XVIII. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE — ZAGADNIENIA
STRUKTURALNE:
a. Powołanie organizacji.
b. Podstawa prawna istnienia i działania organizacji: statut.
c. Finansowanie organizacji,
d. Zakończenie istnienia organizacji.
XIX. CZŁONKOSTWO:
a. Członkostwo - treść.
b. Członkostwo - sposoby uzyskania.
c. Zawieszenie członka organizacji - przyczyny.
d. Wykluczenie z organizacji.
e. Wystąpienie z organizacji.
f. Statusy członkowskie.
XX. FUNKCJE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I ICH
REALIZACJA:
a. Pojęcie funkcji organizacji.
c. Funkcje organizacji w społeczności międzynarodowej.
d. Funkcje programujące,
e. Funkcje normatywne,
f. Funkcje integrujące,
g. Funkcje operacyjne.
h. Funkcje kontrolne,
i. funkcje administrujące.
XXI. ORGANY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:
a. Typologia organów - zagadnienia wprowadzające,
b. Kryterium udziału w procesie decyzyjnym.
c. Kryterium składu organu.
d. Kryterium hierarchiczne.
e. Kryterium efektywności
XXII. ROLA I RANGA ONZ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH ASPEKT INSTYTUCJONALNY:
a. Geneza organizacji.
b. Funkcje i kompetencje organizacji,
c. Struktura organizacyjna,
d. Proces decyzyjny.
XXIII. ROLA I RANGA ONZ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH —
ASPEKT FUNKCJONALNY:
a.
Zapobieganie i zarządzanie konfliktami oraz w załatwianie sporów
(podstawowe wartości i zasady, rola ONZ w systemie bezpieczeństwa
zbiorowego).
XXIV. PRAWO DYPLOMATYCZNE:
a. Pojecie,
b. Źródła.
XXV. ORGANY ZEWNĘTRZNE PAŃSTWA DS. STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH:
a. Stałe misje dyplomatyczne,
b. Urzędy konsularne.
c. Misje przy organizacjach międzynarodowych.
XXVI. USTANOWIENIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:
a. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych.
XXVII. FUNKCJE DYPLOMATYCZNE:
a. Ewolucja funkcji,
b. Katalog funkcji.
XXVIII. KLASY I RANGI SZEFÓW MISJI DYPLOMATYCZNEJ,
PROCEDCNCJA:
a. Reguły określenia.
XXIX. POCZĄTEK I KONIEC FUNKCJI DYPLOMATYCZNYCH:
a. Mianowanie i objęcie funkcji.
b. Zakończenie funkcji.
XXX. PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE.
XXXI. PRAWO KONSULARNE:
a Pojęcie.
b. Źródła.
XXXII. USTANOWIENIE STOSUNKÓW KONSULARNYCH.
XXXIII. FUNKCJE KONSULARNE:
a. Ewolucja funkcji konsularnych.
b. Regulacje konwencyjne a traktaty bilateralne.
XXXIV. Przywileje i immunitety konsularne.
Download