organy-panstwa-w-stosunkach

advertisement
20
Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Prawo dyplomatyczne Prawo dyplomatyczne
Prawo dyplomatyczne - dział powszechnego prawa międzynarodowego, na który skada się ogół
norm określających status, organizację oraz działalność organów państwowych i zespołu ludzi
powołanych do realizacji stosunków dyplomatycznych państwa. Prawo dyplomatyczne reguluje:
położenie prawne misji, przedstawicieli i delegacji
zakres ich funkcji, przywilejów i immunitetów, klasy i rangi szefów misji, zasady mianowania i
odwoływania szefów i członków misji, zakres ich funkcji
formy stosunków dyplomatycznych
podstawy prawne zapewniające normalne warunki do działalności i prawidłowego realizowania
funkcji misji dyplomatycznych opierających się na zasadzie suwerennej równości państw Oficjalna
działalność organów państwowych za granicą, reprezentujących w różnych dziedzinach państwo
wysyłające - jest działalnością urzędową Źródła prawa dyplomatycznego wielostronne umowy
międzynarodowe
wiedeński o rangach przedstawicieli dyplomatycznych
konwencja hawańska o przedstawicielach dyplomatycznych 1928
konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych w ONZ 1947
konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych 1961
konwencja o misjach specjalnych 1969
konwencja o zapobieganiu i karaniu przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony
międzynarodowej 1973
konwencja wiedeńska o reprezentacji państw w ich stosunkach z organizacjami międzynarodowymi
o charakterze uniwersalnym 1975
umowy dwustronne
akty prawa wewnętrznego
ustawa o służbie zagranicznej 2001
zwyczaj międzynarodowy - obecnie ma znaczenie zwłaszcza w dziedinie przywilejów immunitetów
praktyka sądowa i dyplomatyczna - znaczenie ze względu na interpretacje norm prawa
zwyczajowego
doktryna prawa dyplomatycznego - czynnik rozwoju prawa oraz środek pomocniczy przy jego
interpretacji
Organy w prawie dyplomatycznym wewnętrzne - działają i mają swoją siedzibę na terytorium
państwa - głowa państwa, parlament, szef rządu, rząd, minister spraw zagranicznych, minister
współpracy gospodarczej z zagranicą zewnętrzne stałe - ambasady, poselstwa, urzędy konsularne,
stałe misje przy organizacjach międzynarodowych i inne tymczasowe - misje ad hoc o charakterze
dyplomatycznym i inne misje specjalne oraz oddziały wojskowe i okręty wojenne
Organy państwa działające za granicą stałe misje dyplomatyczne
kurierzy dyplomatyczni
specjalne organy quasi
(…)
… wysyłanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych, zawieraniu umów
międzynarodowych, ogłaszanie stanu wojny, zawieranie pokoju
w Polsce:
Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem RP w stosunkach międzynarodowych
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach
przyjmuje listy uwierzytelniające akredytowanych…
… z przedstawicielami dyplomatycznymi
bierze udział w składaniu listów uwierzytelniających
uczestniczy w podejmowaniu delegacji rządowych i państwowych
towarzysze głowie państwa i premierowi w czasie wizyt oficjalnych za granicą
powołuje własnych i przyjmuje obcych charge d'affaires kontrasygnuje listy uwierzytelniające
wystawiane przez głowę państwa dyplomatom wyższych rang
może wystawiać listy komisyjne i udzielać…
… placówek ekonomiczno-handlowych za granicą
Stałe przedstawicielstwa misji dyplomatycznych
Istota - są to urzędy jednoosobowe, akredytowane przy głowie państwa pobytu, mają charakter
przedstawicielski, korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, stale przebywają w
państwie pobytu
Misje specjalne
Misje specjalne (ad hoc) - doraźne delegacje i przedstawiciele, wysyłani w celu załatwienia spraw…
… szefowie misji równorzędnego stopnia, (np. wysocy komisarze reprezentujący państwa należące
do Wspólnoty Narodów)
druga klasa - w praktyce następuje zanikanie tej klasy
posłowie nadzwyczajni i pełnomocni
ministrowie pełnomocni
Internuncjusze Stolicy Apostolskiej, stojący na czele internuncjatury
trzecia klasa
Charges d'affaires
Charges d'affaires en pied (en titre) - stały
Charges d'affaires ad interim…
Prawo dyplomatyczne i konsularne - Głowa państwa
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Prawo konsularne
Prawo dyplomatyczne i konsularne-opracowanie
wykład - Organy państwa uczestniczące w stosunkach międzynarodowych
Wykład - Misje specjalne w prawie międzynarodowym
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download