prawo-miedzynarodowe-publiczne-komplet

advertisement
20
...1. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej
Treść prawa międzynarodowego oraz sposób jego stosowania zależy od właściwości społeczności
międzynarodowej w ramach, której to prawo powstaje i działa. To stwierdzenie jest poprawne, do
każdego systemu prawnego, np. istnieją grupy niewolników w Starożytnym Rzymie, stymulowało
to rozwój norm prawa cywilnego regulującego sytuację położenie niewolników.
Wśród szczególnych właściwości społeczności międzynarodowej wyróżniamy:
a) najważniejszymi członkami społeczności międzynarodowej są Państwa i Rządowe organizacje
międzynarodowe, np. NATO, ONZ. Rządowe organizacje międzynarodowe tworzone są przez
Państwa, a podstawą prawną ich działania są traktaty. Te cechy odróżniają Rządowe organizacje
międzynarodowe od NGO’s, czyli Pozarządowe organizacje międzynarodowe, np. FIFA, UEFA,
AMNESTY INTERNATIONAL. NGO’s tworzone są głównie przez podmioty prywatne i działają
na zasadzie prawa krajowego. W związku z powyższym to głównie Państwa i Rządowe Organizacje
są adresatami prawa międzynarodowego....
....Państwem jest podmiot, który spełnia łącznie 4 warunki:
1) każde państwo musi mieć stałą ludność. Nie ma znaczenia liczba ludności
2) każde państwo musi mieć określone terytorium przy czym:
a) powinno to być terytorium lądowe, nie zaś twór sztuczny. Prawo międzynarodowe nie zabrania
państwu powiększania swego terytorium w sposób sztuczny. Sztuczne wyspy nie mają swojego
morza terytorialnego, ani też nie wpływają na kształt morza terytorialnego państwa nadbrzeżnego
b) rozmiar terytorium nie ma znaczenia
c) ten warunek spełnia też państwo, którego granice nie są ostatecznie ustalone, np. państwo Izrael...
Prawo międzynarodowe publiczne - wykłady
Dr M. Wasiński
1. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej
Treść prawa międzynarodowego oraz sposób jego stosowania zależy od właściwości społeczności
międzynarodowej w ramach, której to prawo powstaje i działa. To stwierdzenie jest poprawne, do
każdego systemu prawnego, np. istnieją grupy niewolników w Starożytnym Rzymie, stymulowało
to rozwój norm prawa cywilnego regulującego sytuację położenie niewolników. Wśród
szczególnych właściwości społeczności międzynarodowej wyróżniamy:
a) najważniejszymi członkami społeczności międzynarodowej są Państwa i Rządowe organizacje
międzynarodowe, np. NATO, ONZ. Rządowe organizacje międzynarodowe tworzone są przez
Państwa, a podstawą prawną ich działania są traktaty. Te cechy odróżniają Rządowe organizacje
międzynarodowe od NGO's, czyli Pozarządowe organizacje międzynarodowe, np. FIFA, UEFA,
AMNESTY INTERNATIONAL. NGO's tworzone są głównie przez podmioty prywatne i działają
na zasadzie prawa krajowego. W związku z powyższym to głównie Państwa i Rządowe Organizacje
są adresatami prawa międzynarodowego.
Nie oznacza to jednak, że normy prawa międzynarodowego nie mają znaczenia dla innych
podmiotów. Normy te mogą, bowiem:
- rodzić prawa i obowiązki dla:
~ osób fizycznych (wskazać tu można na prawo petycji) Tytuł przykładu „Konwencja Europejska o
ochronie praw człowieka”. Osoby fizyczne mogą także ponosić odpowiedzialność przed
Międzynarodowymi Trybunałami karnymi w związku z popełnieniem ludobójstwa, zbrodni
wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości.
~ osób prawnych, np. dla przedsiębiorstw, Przykład „odpowiedzialność za szkody spowodowane
zanieczyszczeniami olejami”
~ pozarządowych organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowego Komitetu
(…)
…
W praktyce ETS dąży do zachowania zgodności swojej interpretacji praw człowieka z interpretacją
praw człowieka dokonywaną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Akty jednostronne Państw
W Pewnych przypadkach jednostronne oświadczenie państwa może stanowić źródło prawomiędzynarodowego zobowiązania na podstawie zasady dobrej wiary. Można zatem prawnie
domagać się od państwa postępowania…
… są z wewnętrznym funkcjonowaniem organizacji i są to uchwały Pro Form Interno, np. ustalenia
budżetu, wybór członków organów
Inne zaś mogą być kierowane bezpośrednio do państw członkowskich i określać pożądany sposób
ich postępowania. Pro Form Externo, np. rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczące
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (rezolucja nakładane sankcje gospodarcze)
Woja bananowa…
… dla 192 członków ONZ. Wynika to z art. 103 KNZ. Zobowiązania wynikające z KNZ obejmują
też zobowiązania, które wynikają z wiążących prawnie rezolucji organów ONZ.
Materiały: rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Kosowa
- normy peremptoryjne (Ius Cogens)
Materiały: cytat dotyczący „Ius Cogens”
Normy peremptoryjne mogą wynikać z różnych źródeł prawa. Są to normy, które odzwierciedlają
szczególnie…
… może zostać zajęta, a piraci zatrzymani.
W związku ze szczególnym natężeniem występowania aktów piractwa u wybrzeży Somalii, Rada
Bezpieczeństwa ONZ wydała szereg rezolucji upoważniających okręty wojenne państw
członkowskich do wpływania na wody terytorialne Somalii w celu zwalczania piractwa.
e) zakaz segregacji rasowej
f) prawo do samostanowienia
Materiały: Rezolucja ONZ nr 2625
Prawo do samostanowienia…
… krajowe). Materiał przykład o bigamii Gdy skutki kolizji mogą być łagodzone przez zawieranie
stosunków międzynarodowych przez podwójne opodatkowanie. Wariantem zasady jurysdykcji
personalnej jest zasada biernego zwierzchnictwa personalnego. Na jej podstawie wobec
cudzoziemca będącego sprawcą czynu, którego ofiarą padł obywatel danego państwa poza jego
terytorium - stosuje się prawo tego państwa. Materiał: sprawa stany zjednoczone przeciwko Nil.
Zasada jurysdykcji ochronnej - mówi ona, że każde państwo może Stanowic swoje prawo w
stosunku do cudzoziemców, którzy zagranicą popełnili czyn godzący w bezpieczeństwo lub każdy
interes jego państwa przyjmuje się tutaj ze chodzi o najpoważniejsze przestępstwa np. szpiegostwo
fałszowanie pieniędzy, fałszowanie dokumentów , składanie fałszywych zeznań…
Jurysdykcja krajowa - omówienie - Sądy polskie
Wykład - Jurysdykcja uniwersalna w prawie międzynarodowym
Wykład - Cudzoziemcy
Wykład - Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego
Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Jurysdykcja państwa.
Prawo dotyczące przestrzeni powietrznej i kontrowersyjne sprawy prawne-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download