Normy prawa publicznego, to w zasadzie wyłącznie normy

advertisement
.
Normy prawa publicznego, to w zasadzie wyłącznie normy bezwzględnie obowiązujące (łac. l.p. ius
cogens). Natomiast prawo prywatne w dużej mierze opiera się o zasadę swobody umów, a więc
zawiera normy względnie obowiązujące (łac. l.p. ius dispositivum), które pozwalają dwóm
równouprawnionym stronom, kształtować dość swobodnie umowę, jaką chcą zawrzeć. Prawo
prywatne (łac. ius privatum) - jedna z dwóch podstawowych gałęzi prawa (obok prawa
publicznego), skupiająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu jednostek i
regulacja stosunków pomiędzy nimi Współczesne postrzeganie prawa prywatnego, właściwie nie
zmieniło koncepcji rzymskiej. Do gałęzi prawa prywatnego zaliczyć możemy obecnie prawo
cywilne prawo rodzinne prawo pracy prawo handlowe Prawo wewnętrzne to prawo powszechnie
obowiązujące wskazane w art. 87 Konstytucji. Prawo międzynarodowe (dla oóżnienia od prawa
prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) - jedna z gałęzi
prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami
międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Jedna z najstarszych
dziedzin prawa, znana i rozwijana już w okresie starożytności. Za "konstytucję" współczesnej
społeczności międzynarodowej i najważniejszy dokument prawa międzynarodowego uważa się
Kartę Narodów Zjednoczonych powołującą do życia ONZ i proklamującą szereg zasad na których
opierają się prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zobowiązania wynikające z Karty
Narodów Zjednoczonych (np. zakaz agresji, zakaz grożenia użyciem siły, zakaz mieszania się w
sprawy wewnętrzne innych państw, nakaz pokojowego rozwiązywania sporów) mają pierwszeństwo
przed innymi zobowiązaniami państw członkowskich ONZ. System prawny UE Ukształtowany w
wyniku ponad 50-letniego już funkcjonowania Wspólnot Europejskich skomplikowany system
prawa wspólnotowego można przedstawić w ogólnym zarysie następująco. Prawo wspólnotowe
dzieli się na prawo pierwotne i prawo wtórne, które są jego głównymi źródłami.
Prawo publiczne- definicja
Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne
Argumentacja prawnicza dziś
Pojęcie prawa międzynarodowego publicznego
Struktura prawa
Prawoznawstwo - Normatywna koncepcja źródeł prawa
Reklama






Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego

























.
Download