SYLABUS

advertisement
SYLABUS
PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE – Ćwiczenia kursowe
SEMESTR LETNI 2014/2015
Prowadząca: dr Agata Jaroszek
Część ogólna
1. Pojęcie i zakres prawa prywatnego międzynarodowego (funkcje,
definicja)
2. Porównanie prawa prywatnego międzynarodowego z innymi
dziedzinami prawa (prawo międzynarodowe publiczne, prawo
cywilne, postępowania cywilnego)
3. Prawo prywatne międzynarodowe a prawo niejednolite (konflikty
interterytorialne, konflikty intertemporalne)
4. Stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego (stosowanie i
wykładnia), sposoby usuwania trudności w procesie wskazywania i
stosowania prawa właściwego (kwalifikacja, odesłanie, klauzula
porządku publicznego, obejście prawa, zmiana statutu, kwestia
wstępna, dostosowanie, wybór prawa, stosowanie przepisów prawa
publicznego, reguła najściślejszego związku, posiłkowe stosowanie
prawa polskiego)
Część szczegółowa
1. Statut personalny osoby fizycznej i osoby prawnej
- osoby fizyczne – zdolność prawna, zdolność prawna dziecka
nienarodzonego, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego i
stwierdzenie zgonu, zakres statutu, zdolność do czynności prawnych –
zakres statutu, imię i nazwisko osoby fizycznej oraz inne jej dobra
osobiste,
- osoby prawne - metody wyznaczania statutu personalnego osób
prawnych, zakres statutu personalnego osoby prawnej
2. Czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń
3. Zobowiązania
4. Prawo rzeczowe - kolokwium 17.03/18.03 odpowiednio dla grup
mających zajęcia we wtorki i środy (przewidywany termin może
ulec zmianie)
5. Prawo rodzinne
6. Prawo spadkowe
7. Międzynarodowe postępowanie cywilne
8. Międzynarodowe postępowanie cywilne – kolokwium 21.04/22.04
odpowiednio dla grup mających zajęcia we wtorki i środy
(przewidywany termin może ulec zmianie)
10. Podsumowanie wiadomości
Literatura:
•
Gołaczyński J., Prawo prywatne międzynarodowe, Wyd. BECK
•
Pazdan, M., Prawo prywatne międzynarodowe, Wyd. LexisNexis
•
Kurluta-Bagan K., Prawo prywatne międzynarodowe, Wyd. BECK
(uzupełniająca)
•
Świerczyński M., Zachariasiewicz M., Żarnowiec Ł., Prawo prywatne
międzynarodowe ze schematami, Wyd. LexisNexis (uzupełniająca)
Podstawowe źródła ppm:
Prawo prywatne międzynarodowe - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.
U. z 15 kwietnia 2011 r. Nr 80 poz. 432)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17
czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym
I)
Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych
(Rzym II)
Międzynarodowe postępowanie cywilne:
Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U.
1964 nr 43 poz. 296) CZĘŚĆ CZWARTA PRZEPISY Z ZAKRESU
MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych. Od 10.01.2015 r. zastąpiło ono
rozporządzenie 44/2001 (Bruksela I). Dla odróżnienia od „starego”
rozporządzenia nowe określa się już jako „Bruksela I bis”.
Download