Prawo - podstawy

advertisement
Przedmiot: PRAWO – PODSTAWY ZiM I rok
ZAKRES TEMATYCZNY
1. Podstawowe wiadomości o prawie. Definicja prawa. Prawo a moralność. Praworządność.
Świadomość prawna. Wykładnia prawa. Źródła prawa w Polsce.
2. Zakres prawa konstytucyjnego. Konstytucja jako ustawa zasadnicza. Monteskiuszowska
zasada trójpodziału władzy. System władzy w Polsce. Podstawowe prawa konstytucyjne.
3. System prawny Unii Europejskiej. Prawo pierwotne. Prawo wtórne. Rozporządzenie.
Dyrektywa. Decyzja. Zalecenia i opinie. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I
Instancji. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
4. Podmioty prawa cywilnego. Osoby fizyczne. Osoby prawne. Zdolność prawna. Ochrona
dóbr osobistych. Zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie.
5. Pojęcie czynności prawnych. Postacie czynności prawnych. Formy oświadczenia woli.
Wady oświadczenia woli. Treść czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Pełnomocnictwo.
6. Prawo własności. Treść, zakres i wykonywanie własności. Nabycie i utrata własności.
Współwłasność. Ochrona własności. Użytkowanie wieczyste.
7. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie. Służebności. Posiadanie. Hipoteka. Zastaw.
Zastaw rejestrowy. Księgi wieczyste.
8. Zobowiązania. Źródła zobowiązań. Treść i rodzaje świadczeń. Świadczenia pieniężne.
Odsetki. Odpowiedzialność cywilna. Szkoda i sposoby jej naprawienia. Wykonanie
zobowiązań. Skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania
9. Ogólna problematyka umów. Formy zawierania umów. Zasada swobody umów.
Nominalizm, waloryzacja. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Umowa sprzedaży. Gwarancja.
Rękojmia. Sprzedaż konsumencka.
10. Prawo spadkowe. Dziedziczenie ustawowe. Osoby uprawnione. Dziedziczenie
testamentowe. Rodzaje testamentów. Nabycie spadku.
11. Sądowe postępowanie cywilne. Właściwość sądu. Środki dowodowe w postępowaniu
cywilnym. Orzeczenie sądowe. Postępowanie nieprocesowe Tytuły egzekucyjne.
Postępowanie egzekucyjne.
12.
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Małżeństwo. Wspólnota majątkowa. Dzieci.
Pochodzenie dzieci. Pokrewieństwo. Ustanie małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny.
13. Prawo administracyjne. Administracja. Samorząd i jego rola. Służba cywilna. Działania
administracji. Akty administracyjne i decyzje. Postępowanie administracyjne. Kontrola
administracji.
14. Zasady odpowiedzialności karnej. Pojęcie przestępstwa. Związek przyczynowy. Formy
udziału w przestępstwie. Wina. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Kara i jej
zadania.
Literatura:
Siuda Wojciech, Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd. SCRIPTUS Poznań 2006,
Filipowicz Andrzej, Podstawy prawa dla ekonomistów, Wyd. Beck Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
1.Kodeks cywilny, Konstytucja RP
2. Gniewek E., red. Prawo cywilne i handlowe. T 1, Prawo cywilne, Wyd. C.H.Beck
Warszawa 2006.Prawo-Podstawy
Download