Europejska tradycja prawna- prawo publiczne

advertisement
SYLABUS
Wydział Prawa i Administracji
1a.
Kierunek
Poziom kształcenia
Tryb kształcenia
Europeistyka
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne
Nazwa przedmiotu
Liczba punktów ECTS
Europejska tradycja prawna:prawo publiczne
4
Typ przedmiotu
Rok studiów/semestr
Liczba godzin
Kierunkowy
II/3
30 (27+3)
Imię i nazwisko:
Ewa Borkowska-Bagieńska
1b. Tytuł/stopień:
Profesor
1c.
Dyscyplina naukowa:
historia prawa
2.
Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski
3.
ZałoŜenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wpływem tradycji na współczesne instytycje prawa
publicznego (konstytucja, parlament, samorząd, organizacje administracyjne)
4.
Wymagania wstępne:
5.
Metody dydaktyczne:
Klasyczny wykład połączony z lekturą paru źródeł
6.
Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Zaliczenie z oceną
7.
Treści kształcenia (programowe):
8.
Wykaz literatury podstawowej:
- Zabłocki J., Tarwacka A., Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005
- Sitek B., Krajewski P. (red.), Rzymskie prawo publiczne, Olsztyn 2004
- Gulczyński A., Lesiński B., Walachowicz J., Wiewiorowski J., Historia
państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2, b.d. wyd.,
Poznań
9.
Wykaz literatury uzupełniającej:
Konstytucje państw europejskich
Download