Prawo rzymskie

advertisement
SYLABUS
KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne
STOPIEŃ EDUKACJI studia magisterskie
Opis poszczególnych przedmiotów
Description of individual course units
II.B. l
Nazwa przedmiotu
(course title) Prawo rzymskie
II. B. 2
Typ przedmiotu
(type of course) kierunkowy
II.B.3
Poziom przedmiotu
(level of course) podstawowy
II B. 4
Rok studiów
(year of study) II
II. B. 5
Semestr /trymestr studiów, ilość godzin - semestr zimowy, 45 godzin
(semester/trimester)
II.B.6
Liczba punktów ECTS (oparta na nakładzie pracy wymaganym do osiągnięcia celów lub efektach kształcenia)
(number o f ECTS credits allocated, based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes)
4 pkt
II. B. 7
Imię i nazwisko wykładowcy
(name of lecturer) dr Renata Świrgoń - Skok
II. B. 8
Cele przedmiotu (wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów kształcenia i kompetencji, wiedzy,
umiejętności, postaw)
(objectives o f the course, preferably expressed in terms of learning outcomes and competences)
1.
2.
3.
Student powinien poznać systematykę, pojecia i terminy prawne utrwalone w prawie prywatnym od czasów
rzysmich do współczesnych
Student powinien zapoznać się z konstrukcjami instytucji rzymskiego prawa prywatnego (prawo osobowe,
rodzinne, spadkowe, rzeczowe, zobowiązania oraz proces cywilny)
Student powinien uzyskać wiedzę dotyczacą kształtowania się kultury prawnej Europy
II. B. 9
Wymagania wstępne
(prerequisites) Podstawowa wiedza z zakresu historii państwa i prawa, podstawy prawoznawstwa oraz znajomość łacińskiej terminologii
prawniczej
II. B. 10
Forma zajęć
(form class) wykład
II.B.11
Treści merytoryczne przedmiotu
(course contents)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
II.B.12
Pojecie, podziały i systematyka prawa rzymskiego - 2 godz.
Historia źródeł prawa rzymskiego – 3 godz.
Ogólna charakterystyka i rozwój historyczny rzymskiego procesu cywilnego –2 godz.
Prawo osobowe – ogólna charakterystyka 2 godz.
Zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych– 2 godz.
Czynności prawne – 2 godz.
Rodzina rzymska – 2 godz.
Prawo małżeńskie – 2 godz.
Władza ojcowska – 2 godz.
Podstawowe pojęcia prawa spadkowego – 2 godz.
Dziedziczenie rzymskie – 2 godz.
Nabycie spadku w prawie rzymskim – 2 godz.
Pojecie i rodzaje rzeczy - 2 godz.
Rodzaje władztwa nad rzeczami - 2 godz.
Rzymska własność prywatna- 2 godz.
Prawa rzeczowe ograniczone- 2 godz.
Pojecie i źródła zobowiązania - 2 godz.
Ogólna charakterystyka i rodzaje zobowiązań- 2 godz.
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania- 2 godz.
Umowy i kontrakty w prawie rzymskim- 2 godz.
Kontrakty nienazwane i pacta- 2 godz.
Zobowiązania deliktowe i quasi deliktowe- 2 godz.
Spis zalecanych lektur
(recommended reading)
- literatura podstawowa
M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2008
M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie, historia, tradycja, współczesność, Lublin2003
- literatura uzupełniająca
W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005.
K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2001,
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003,
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamp de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009,
II.B.13
Metody nauczania
(teaching methods) metoda nauczania teoretycznego wraz z metodą samodzielnego dochodzenia do wiedzy .
Metody oceny/ forma zaliczenia
(assessment methods) Egzamin pisemny ; forma testowo opisowa. (4 pytania testowe - wielokrotnego wyboru, 5 krótkich pytań opisowych.; 2
sentencje łacińskie prawnicze do dokończenia, przetłumaczenia i wyjaśnienia zastosowania )
max liczba punktów 18. (18-17 – 5,0; 16-165– 4,5; 14-13 – 4,0; 12-11 – 3,5; 10-9 – 3,0; 8 – 0 – 2,0).
II.B.14
II.B.15
Język wykładowy
(language of instructlon) - polski
Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu
..................................................................
Download