Społeczeństwa i kultury Europy

advertisement
SYLABUS
KIERUNEK STUDIÓW EUROPEISTYKA
STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia
Opis poszczególnych przedmiotów
Description of individual course units
II.B. l
Nazwa przedmiotu
(course title)
Społeczeństwa i kultury Europy
II.B. 2
Kod przedmiotu (course code)
II. B. 3
II.B.4
Typ przedmiotu: podstawowy
(type of course)
Poziom przedmiotu: podstawowy
(level of course)
II B. 5
Rok studiów: I
(year of study)
II. B. 6
Semestr /trymestr studiów, ilość godzin: semestr zimowy i letni 2009/2010, 60 godz.
II.B.7
Liczba punktów ECTS (oparta na nakładzie pracy wymaganym do osiągnięcia celów lub efektach kształcenia)
(number o f ECTS credits allocated, based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes)
13 ECTS
II. B. 10
Imię i nazwisko wykładowcy
(name of lecturer)
Joanna Uliasz
II. B. 12
Cele przedmiotu (wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów kształcenia i kompetencji, wiedzy,
umiejętności, postaw)
(objectives o f the course, preferably expressed in terms of learning outcomes and competences)
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w obszar terminologii socjologicznej oraz
zaprezentowanie uczestnikom zajęć kulturowych i społecznych podobieństw i różnic pomiędzy krajami
europejskimi. W efekcie student nabywa umiejętność definiowania i rozumienia pojęć: zachowanie, działanie
społeczne, interakcja, stosunki społeczne. Potrafi opisać społeczeństwo ponowoczesne, rozpoznaje i wyjaśnia
proces globalizacji oraz związany z nim m.in. proces akulturacji antycypującej.
II. B. 11
Wymagania wstępne
(prerequisites)
Brak wymagań wstępnych
Forma zajęć
(form class)
II. B. 16
Ćwiczenia
II.B.13
Lp.
Treści merytoryczne przedmiotu
1.
Społeczeństwo – przedmiot socjologii:
- zachowania,
- działania społeczne,
- interakcje,
- stosunki społeczne.
Stosunki społeczne a organizacje. Organizacje a struktury społeczne. Działania
masowe a ruchy społeczne
Odmiany grup społecznych
2.
3.
4.
5.
Nierówności społeczne w społeczeństwach
nierówności społeczne.
Kontrola społeczna i jej granice
6.
Zmiana społeczna, rozwój i postęp
7.
Trauma zmian społecznych na przykładzie krajów Europy środkowo - wschodniej
8.
Rewolucja społeczna jako znamię epoki nowoczesnej
9.
Zaufanie jako czynnik decydujący o rozwoju współczesnych społeczeństw
10.
11.
Społeczeństwa europejskie społeczeństwami współczesnymi:
- nowoczesność a późna nowoczesność,
- globalizacja
Pojęcie kultury. Uniwersalia kulturowe. Tradycja kulturowa
12.
Normy i wartości
13.
Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne. Społeczne funkcje kultury
14.
Problem kultury masowej w krajach europejskich
15.
II.B.15
Kolokwium zaliczeniowe
Spis zalecanych lektur
(recommended reading)
- literatura podstawowa
1.
Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.
2.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
- literatura uzupełniająca
1.
Sztompka P., Zaufanie. Kraków 2007.
europejskich.
Dobra
generujące
Metody nauczania
(teaching methods)
Metoda konwersatoryjna, panel dyskusyjny (wymagają od uczestnika uprzedniego zapoznania się
teoretycznymi aspektami zagadnień omawianych na zajęciach.), praca z materiałami statystycznymi (dane
GUS i Eurostat), prezentacje.
II.B.8
Metody oceny/ forma zaliczenia
(assessment methods)
II.B.14
Zaliczenie z przedmiotu z oceną: forma testowo – opisowa.
Część testowa składa się z 9 pytań jednokrotnego wyboru (odpowiedź poprawna 1 pkt., odpowiedź błędna 0 pkt.).
Część opisowa składa się z 1 pytania otwartego (odpowiedź poprawna pełna– 2 pkt., odpowiedź poprawna niepełna
1 pkt., odpowiedź błędna 0 pkt.)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 11 pkt.
Student otrzymuje ocenę pozytywną uzyskując co najmniej 55 % maksymalnej liczby punktów (6 pkt.)
Przewidywany czas trwania zaliczenia – 10 min.
II.B.9
Język wykładowy:
(language of instructlon)
Polski
Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu
..............................................................
Download