Nauka o organizacji - WZ UW

advertisement
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu (course cod)
Nazwa przedmiotu (cours title)
Typ przedmiotu (type of course)
Poziom przedmiotu (level of course)
Rok studiów, semestr (year of study, semester)
ECTS (number of credits)
Metody nauczania (teaching methods)
Język wykładowy przedmiotu (language of
instruction)
Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer)
Wymagania wstępne (prerequisites)
Cele przedmiotu (objectives of the course, preferably
expressed in terms of learning outcomes and competences)
Skrócony opis przedmiotu (brief course description)
Pełny opis przedmiotu (full course description)
Metody oceny (assessment methods)
Literatura (bibliography)
Mikroekonomia
ćwiczenia
podstawowy
rok I, semestr II
język polski
doc. dr Zofia Skrzypczak
zaliczenie semestru I Mikroekonomii
Przygotowanie oraz prezentacja modeli i koncepcji
opisujących zachowania mikropodmiotów na rynku
Prezentacja krzywych kosztów produkcji (koszty całkowite,
przeciętne i krańcowe) – analiza krótko- i długookresowa.
Modele rynków produktów: wolna konkurencja, monopol
pełny, oligopol. Modele rynków czynników wytwórczych –
rynek pracy, nieożywionych czynników produkcji, kapitału
finansowego. Problemy równowagi ogólnej w gospodarce i
równowag cząstkowych. Prezentacja koncepcji kosztów i
korzyści zewnętrznych. Wybrane elementy teorii dobrobytu –
równowaga w rozumieniu Pareto.
I – Teorie kosztów produkcji
II – Rynek wolnej konkurencji – maksymalizacja zysku i
minimalizacja strat, punkt niwelacji i punkt zamknięcia
przedsiębiorstwa, optimum techniczne i ekonomiczne
III – Rynek monopolu pełnego – punkt równowagi monopolu,
doskonałe i niedoskonałe różnicowanie cen, komparatywna
nieefektywność monopolu
IV – Rynek oligopolu – „łamana” krzywa popytu, koncepcje
przywództwa cenowego, organizacja kartelowa
monopol pełny, konkurencja niedoskonała
V – Rynki czynników produkcji (pracy, nieożywionych
czynników wytwórczych, kapitału finansowego)
VI – Modele odizolowanych rynków: Walrasowska hipoteza
nadwyżkowego
popytu,
Marshallowska
hipoteza
nadwyżkowej ceny, model mechanizmu pajęczyny.
VII- Teoria kosztów i korzyści zewnętrznych. Instrumenty
wykorzystywane przez państwo do niwelowania zawodności
rynku.
VIII – Elementy ekonomii dobrobytu – równowaga Pareto,
efektywność produkcji i dystrybucji
2 kolokwia (po 20 pkt) - do uzyskania zaliczenia niezbędne
jest osiągnięcie 60% , tj. 24 pkt
1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – Mikroekonomia,
PWE Warszawa
2. D. Kamerschen, R. McKenzie. C. Nardinelli – Ekonomia,
Wyd. Fundacja NSZZ „Solidarność”, Gdańsk
3. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – Ekonomia, t. I i II,
PWN Warszawa
4. B. Hansen – Teoria równowagi ogólnej
Download