2 RECEPCJE PRAWA RZYMSKIEGO 1. wraz z rozwojem handlu i

advertisement
2
RECEPCJE PRAWA RZYMSKIEGO
1. wraz z rozwojem handlu i przemysłu oraz ugruntowaniem się stosunku poddańczego do łask
wróciło prawo rzymskie.
2. renesansu dokonali prawnicy z Boloni po odkryciu Digestów justyniańskich.
Niemcy
Recepcja teoretyczna lub wczesna wyrażała się przyjęciu założenia, że prawo rzymskie jest
rodzimym systemem prawa (kontynuacja imperium rzymskiego przez cesarstwo rzymskie narodu
niemieckiego). Koncepcja narodziła się w XIIw., w okresie polityki włoskiej cesarzy. Wpływy te
utrwaliło przenikanie norm prawa rzymskiego do Niemiec za posłannictwem kleru, sądownictwa i
nauki. Recepcja praktyczna oznaczała przyjęcie prawa rzymskiego za obowiązujący system prawa
przez wymiar sprawiedliwości.
Przyczyny recepcji
Formalne: miały charakter teoretyczno prawny. Nawiązywały do symbolicznej kontynuacji przez
Rzeszę spuścizny imperium rzymskiego. Prawo rzymskie potraktowano jako własne cesarskie.
Podkreślano też potęgę ujednolicenia przez likwidację praktykularyzmu (osobowego lub
terytorialnego) dążąc do wprowadzenia prawa powszechnego.
Materialne
Związane były z rozkwitem gospodarki towarowo pieniężnej i zmianami stosunków społecznych.
Prawo rzymskie zaczęło odpowiadać interesom feudałów - korzystne przepisy o kolonacie i
emfiteuzie (wieczystej dzierżawie) gwarantująca dominacje w warunkach ziemskich - i mieszczan
(rzymskie działy prawa rzeczowego i zobowiązaniowego były przydatne dla rozwijającej się
wymiany handlowej)
Sposoby przeprowadzania (drogi)
działalność fakultetów prawa i jurystów. Ekspansję prawa rzymskiego wspierali wykształceni
prawnicy. Zaczęli oni obsadzać urzędy propagując i realizując prawo rzymskie. Ich dokonania
znajdowały poparcie na uniwersyteckich fakultetach prawnych. One to wydawały opinie prawne w
związku z zapytaniem sądu, który nie mógł sobie poradzić z problemem. Przedmiotem studiów
prawniczych były prawo rzymski i kanoniczne.
orzecznictwo sądowe zwłaszcza sądu kameralnego Rzeszy. Niemiecki wymiar sprawiedliwości
oparty na logistach zaczął rozpowszechniać rzymską myśl prawniczą sięgając do glosowanego
prawa jutyniańskiego. Praktykę usankcjonowało utworzenie w 1495 r. sądu kameralnego Rzeszy,
Sędziowie mieli sądzić na podstawie prawa powszechnego Rzeszy (prawo rzymskie). Istniało tu
domniemanie ważności norm. W rezultacie całkowicie prawo rzymski zostało zaakceptowane, w
praktyce sądowej spychając prawo zwyczajowe, które wymagało dowodzenia.
ustawodawstwo wewnętrzne. Romanizację prawa ukształtowało wydawanie spisów prawa
lokalnego. Zbiory te Landrechty miały na celu unifikację prawa lokalnego. W praktyce regulowane
przez legistów ulegały wpływom prawa rzymskiego.
Glosatorzy i postglosatorzy Na przełomie XI/XII, wraz z przemianami gospodarczymi i
kulturalnymi zaczęto poszukiwać systemu prawa odpowiadającego tym przekształceniom. Szkoła
Boloni odkryła Digesta jutyniańskie. Szczegółowo tematem przebadania zajął się Irnerius (1070 1130) badając metodą ezgzegezy. Dokonywał tego w formie glos (objaśnień). Jegtępcy zaczęli
opracowywać prawo rzymskie za pomocą kazusów. Szkołę glosatorów (Azon, Bulgarius, Martinus)
podsumował Accursius (1185 - 1260) zbierając i porządkując najważniejsze glosy.
(…)
…)
Oddziaływania na inne kraje:
Zależało od wielu czynników m.in. położenia geograficznego, tradycji historycznej, rozwoju prawa
rodzinnego, nauczania prawa, sytuacji gospodarczo - społeczno - politycznej.
Występowały 4 strefy:
kraje o nieprzerwanej tradycji stosowania prawa rzymskiego począwszy od krajów antycznych
(Włochy, Francja południowa, Portugalia, wschodnia Hiszpania).
strefa o silnych wpływach…
Prawo rzymskie w średniowieczu
Źródła prawa w Niemczech
Źródła prawa w Niemczech
Recepcja prawa rzymskiego w Europie w czasach Odrodzenia-opracowanie
Nauka prawa-glosatorzy, postglosatorzy-opracowanie
Prawo rzymskie na zachodzie Europy-opracowanie
Reklama




























Prawa autorskie
Reklama



Kontakt
Download