Prawo rzymskie notatki - Prawo rzymskie - jkarpinska68

advertisement
Prawo rzymskie notatki.doc
(213 KB) Pobierz
Geneza i ogólne założenia prawa rzymskiego.
Nasilenie zainteresowania prawem rzymskim obserwujemy od początku XI
w. Do wieku XX z różnym nasileniem. XX w przyniósł pewne zmiany. Zarówno
systemy komunistyczne i inne totalitarne często pomijały ze względów
dydaktycznych naukę prawa rzymskiego. Zapatrzenie w nowe zdobycze techniki i
polityki powodowało, że na starożytność patrzono z przymrużeniem oka. W Polsce
po wojnie zanikało jako przedmiot wykładowy na uniwersytetach. Było to różnie
oceniane przez studentów, ale zawsze negatywnie przez pracowników. Wiedza
prawnicza w Europie oparta jest jednak na tym, co przekazali nam prawnicy
rzymscy. Owo prawo jest modelem, wzorcem nauczania prawa. Jest podstawą
nauczania kadr prawniczych.
Prawo rzymskie tworzyło się w następujący sposób. Na początku
powstawała jakaś norma moralna, coś, co ludzie uważali za słuszne. Gdy owa norma
uzyskała powszechną akceptację była transponowana do systemu prawnego poprzez
prawotwórczą działalność prawników, którzy w swoich kancelariach
przystosowywali i interpretowali normy. Ta interpretacja była traktowana jako
źródło prawa.
System prawa rzymskiego oparty był więc na innych podstawach, niż
systemy dziś obowiązujące. Oparty był nie na woli czynnika prawotwórczego, ale
na wartości moralnej danej normy, którą określony akt prawny ze sobą niósł.
Dlatego system ten był stabilny, nie podlegał fluktuacji ze względu na zmiany
polityczne i społeczne, (choć oczywiście te zmiany wymuszały pewne nowe
rozwiązania lub dezakceptację dla praw poprzednich).
System tego prawa był kodeksem wartości. Twórcy określali pewne załażenia
ogólne (np. godnie żyć być przyjacielskim w stosunkach osobistych i
gospodarczych). Najpierw powstawała norma moralna (np.by szanować drugiego
człowieka), a na jej bazie powstały nakazy prawne, które przetrwały tysiąclecia.
Moralność jest jedna i nie ulega zniszczeniu. Zmienić się może przepis prawa.
Przepis więc oparty na normie moralnej jest przepisem stabilnym.
Nasza cywilizacja europejska oparta jest na:
a) religii judaistycznej
b) filozofii greckiej (głównie stoicyzmie)
c) prawie rzymskim
Starożytna Italia nie była tożsamą z obszarem współczesnych Włoch. To
właściwy półwysep apeniński i zamieszkujące go ludy indoeuropejskie i
nieindoeuropejskie. Pierwotnie zamieszkiwali go Ligurowie a w II tysiącleciu p.n.e.
przybyła rodzina indoeuropejska –Italikowie. Prócz nich zamieszkiwało mnóstwo
innych plemion i ludów z różną kulturą, tradycją i obyczajami. Masa mieszała się ze
sobą tworząc nową kulturę i podstawy prawne.
W czasach poprzedzających właściwy rozwój Rzymu Italia podlegała
kolonizacji greckiej a także ekspansji ze strony Etrusków. Grecy i Etruskowie mieli
wielki wpływ na oblicze prawa rzymskiego.
Etruskowie przybyli z Azji około 1000 r. p.n.e. Ich największy rozwój
polityczny przypada na VIII –V w. p.n.e. Wówczas podbili oni Lacjum, Rzym i
Kampanię. Stronili oni oryginalną kulturę opartą na przepowiedniach i wróżbach.
Słynęli jako budowniczowie miast – państw, które oparte były na silnej władzy
króla. Później tworzyli miasta-państwa w oparciu o rządy oligarchii
arystokratycznych. Walki Etrusków z Grekami wpłynęły na późniejszy rozwój
Italików, późniejszy kształt społeczny Rzymu. Prawo Rzymskie rozwijało się jako
wypadkowa wielu kultur, zwyczajów, procesów polityczno społecznych na terenie
starożytnej Italii. Dlatego więc ukształtowało się ono jako ponadczasowy system
prawa.
Prawo rzymskie w czasach antycznych istniało ponad 1000 lat. Rozwijało
się i podlegało różnym procesom ale w zasadzie nie ulegało wielkim zmianom.
Zmieniała się pewna nadbudowa natomiast zręb prawa pozostał stały ( przynajmniej
do schyłku republiki i początku pryncypatu ).
Przyjmuje się, że tak jak rozwijało się państwo rzymskie tak rozwijało się i
jego prawo. Nie do końca wyjaśniona jest kwestia początków państwowości
rzymskiej. Próby poznania najdawniejszych dziejów Rzymu napotykają na
przeszkodę. Fakty mieszają się z legendą. Historycy rzymscy przyjmują datę
754/753 p.n.e. jako początek państwa rzymskiego (Wawro). Wówczas Rzym
rozwijał się jako królestwo
Legenda:
Po klęsce Troi w wojnie z Grekami bohater trojański Eneasz przybył do Italii, osiadł
w Lacjum pojął za żonę córkę miejscowego władcy Lawinię i założył miastopaństwo Lawinium, od imienia żony. Potomkowie Eneasza mieli ponoć panować
na terenie miasta Albalonga . Jeden z potomków Eneasza władca Numitor został
usunięty z tronu przez swego brata Azerrego Amuliusa , który jego córkę odesłał
do klasztoru i uczynił z niej kapłankę, która ślubowała czystość. Ale tak się
zdarzyło, że powiładwoje bliźniąt Romulusa i Remusa twierdząc, że ich ojcem jest
bóg Mars. Ci gdy dorośli i dowiedzieli się o swym pochodzeniu obalili Amuliusa,
przywrócili tron Numitorowi a sami założyli nowe miasto. Romulus wytyczył
obszar nowego miasta wokół wzgórza Palatyn zaorał pas ziemi. Gdy jego brat
przekroczył ów pas zabił go i panował nie niepokojony w latach 753-715 p.n.e.
Żonami Rzymian zostały kobiety z plemienia Sabinów. Po porwaniu Sabiny doszło
do ugody i wspólnych rządów Romulusa i króla Sabinów. Nastąpiły rządy siedmiu
królów. Ostatni z nich wywodził się z etruskiej dynastii Tarkwiniuszy. Tarkiwiniusz
Pyszny w skutek swych okrucieństw doprowadził ok. 509 p.n.e. do wybuchu
powstania wypędzenie etruskiego króla z Rzymu dało początek republice .
Z historycznego powiedzenia przyjmuje się, że mogło rządzić siedmiu
królów, a na pewno ostatni z nich wywodził się z dynastii etruskiej. Jednak osada,
która dała początek miastu Rzym znacznie wcześniej została założona niż wynika to
z legendy o Eneaszu. Leżąca na styku plemion Latynów, Etrusków i Sabinów osada
na wzgórzu Palatyn powstała ok. X w. p.n.e. Zasiedlali ją Latynowie i Sabinowie.
Ok. 600 p.n.e. plemiona te zostały podbite przez Etrusków. Od etruskiego rodu
Numa wywodzi się prawdopodobnie nazwa Rzym (Roma). W rozwoju Rzymu
wyróżniamy:
a) Fazę przedmiejską (ok. 800-575 p.n.e.). W 575 p.n.e. prawdopodobnie zostało
założone miasto Rzym .
b) Faza rozwoju miasta (575-530 p.n.e.), gdzie silne wpływy w Rzymie mają
Sabinowie
c) Panowanie królów etruskich (530-505 p.n.e?). Cechą charakterystyczną tego
okresu była silna, autorytarna władza króla (rex). Był on prawodawcą i posiadał
pełnię władzy politycznej, wojskowej i sadowej. Obok króla prawdopodobnie
wykształciły się w tym okresie organy przedstawicielskie, doradcze i
opiniodawcze takie jak senat i komicja. Były one jednak tylko organami
pomocniczymi i doradczymi autorytarnego króla.
W wyniku walk toczonych pomiędzy Grekami a Etruskami o panowanie w Italii
najbardziej skorzystał ten trzeci: Italikowie. Ostatni król etruski został wypędzony z
Rzymu u schyłku VI w. p.n.e. W ten sposób powstała republika.
W początkach republiki najwyższą władzę sprawował praetor maximus
(w imieniu arystokracji). Przysługiwała mu władza wykonawcza , sądownicza,
wojskowa. Wybierany był spośród patrycjuszy rzymskich. A gdy zabrakło pretora
maximusa władzę przez kilka dni mógł sprawować inter rex .
Pretor maximus został z czasem zastąpiony przez dwóch konsulów, do
których należała władza wykonawcza, a ci na okres zagrożenia Rzymu mogli
powoływać dyktatorów. Obok konsulów pojawiły się inne magistratury świeckie
takie jak: edyl, cenzor. Obok magistratur najwyższa władza prawodawcza należała
do senatu ale w istocie ustawodawstwo rzymskie koncentrowało się w rękach
komicjów (zgromadzeń ludowych skupiających ogół wolnych obywateli
rzymskich). Początkowo komicja zorganizowane były w systemie kurialnym,
potem centurialnym , następnie trybutarnym. Do głosu dochodzą także plebejusze
– wbrew początkowym rozwiązaniom.
reformy państwowe Dioklecjana, nadanie princepsowi tytułu boskiego - władza absolutna, pełne
jednowładztwo, upadek senatu
przejęcie władzy przez Oktawiana Augusta
królestwo
republika
wczesna
-753
27
0
pryncypat
późna
-509
283/4
dominat
IV
476
w.pne
-
Dominat : upadek wszelkich instytucji republikańskich. Senat stał się wówczas
organem doradczym cesarza. Władza senatu ograniczyła się tylko do miasta Rzym.
W Konstantynopolu powstał analogiczny senat. Przy cesarzu istniała jeszcze rada
państwa, która rozpatrywała na wniosek cesarza sprawy dotyczące sądownictwa,
administracji i ustawodawstwa. Ale najwyższym sędzią i prawodawcą był cesarz.
Organy działały w jego imieniu.
Okresy rozwoju państwa rzymskiego wyznaczały okresy rozwoju, istnienia
bądź stagnacji prawa.
Inna koncepcja periodyzacji prawa rzymskiego opiera się na poziomie rozwoju
prawa:
okres rozwoju prawa klasycznego
okres
prawa
okres prawa
archaicznego
poklasycznego
prawo
przedklasyczne
prawo
klasyczne
-753
27 0
III
234/5
-
w.pne
476
565
koniec imperium zachodniorzymskiego
koniec panowania dynastii Sewerów
początek wojen punickich Rzymu z Kartaginą
koniec etapu justyniańskiego w prawie poklasycznym
kres prawa klasycznego – koniec panowania Sewerów zbiega się z kresem
pryncypatu i początkiem dominatu.
- prawo poklasyczne charakteryzowało się wulgaryzacją. W skutek różnych
czynników zewnętrznych nastąpiło zatarcie się granic między instytucjami
prawa rzymskiego, nastąpiło jego przemieszanie z prawami ludów podbitych
które teraz sięgały po samodzielność. Kres zachodniego cesarstwa nie
oznaczał zupełnego końca prawa poklasycznego. Istniało jeszcze cesarstwo
wschodnie, które się rozwijało. Tam prawo poklasyczne trwało do kresu
starożytności i rozpoczęcia średniowiecza (do VI w. –565).
-
ius – prawo stanowiące wynik działalności ludzkiej i chronione środkami przymusu
ze strony państwa oraz wynikłe stąd uprawnienia. Naruszenie ius zagrożone
było sankcją
fas – prawo określane i chronione przez bóstwa (bóstwa wykazywały cechy
ludzkie). Naruszenie fas wywoływało zemstę bogów (naruszenie fas
nazywano „nefas”).
Rzymianie stali na stanowisku pośrednim miedzy religijnością a laicyzacją.
System religii rzymskiej przenikał się z systemem prawa .Istniał więc związek
między fas a ius, choć formalnie te kategorie nie były ze sobą tożsame. Ius oparte
było na fas czyli nakazach moralnych i religijnych. Rzym budował system prawny
w oparciu o kodeks etyczny wynikający z wierzeń. Wg. Ulpiana do zasad prawa,
zaliczano ”żyć uczciwie, innym nie szkodzić, każdemu oddać co się mu należy” (są
to normy prawne osadzone w moralności i wierzeniach rzymskich).
Podział prawa rzymskiego :
prawo przedmiotowe
( przepisy prawa )
prawo podmiotowe
( wynikało z przedmiotowego )
Prawo przedmiotowe (objaśnienia):
a) prawo publiczne: stosunki dotyczące państwa
b) prawo prywatne: interesy jednostki .
Granice powyższego podziału były słabe. Zaczęły przesuwać się na korzyść
prawa publicznego. Sfera interesów prywatnych zaczęła powoli wkraczać w sferę
interesów publicznych. Wraz z rozwojem prawa skurczyła się sfera praw
prywatnych, zwłaszcza w okresie jednowładztwa. Państwo reglamentowało
wówczas stosunki prywatne twierdząc, że stanowią one zagrożenie. Wyrządzenie
komuś krzywdy, które dotąd stanowiło przestępstwo prywatne było penalizowane
na drodze przepisów karnych i stawało się normą prawa publicznego.
Podział prawa prywatnego (objaśnienia) :
powszechne
syngularne (ius singulare)- normy wyjątkowe w stosunku do norm powszechnych.
Jedno do drugiego ma się tak jak wyjątek do reguły
ius cogens - przepis o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Takie przepisy,
które
muszą być zawsze przez strony stosowane.
ius dispositivum – prawo o charakterze względnym. Ma ono zastosowanie s...
Plik z chomika:
jkarpinska68
Inne pliki z tego folderu:


Skrypt z prawa rzymskiego.pdf (441 KB)
 Rozwadowski opracowanie skrypt.pdf (426 KB)
 Skrypt_Rozwadowskiego.doc (741 KB)
 Prawo rzymskie zobowiązania notatki.docx (33 KB)
Kilkaset pytan i terminow prawa rzymskiego z wyjasnieniami.doc (773 KB)
Inne foldery tego chomika:

Historia doktryn polityczno-prawnych
 Historia prawa polskiego
 Powszechna historia prawa
 Prawoznawstwo
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download