11 Następnie można zapoznać się z podziałem prawa rzymskiego

advertisement
11
Następnie można zapoznać się z podziałem prawa rzymskiego, na prawo publiczne i prywatne, ius
cvile, ius gentium, ius honorarium. Scharakteryzowana została ustawa XII tablic, Lex Cornelia,
Edicta perpetua (perpetuum) ? obowiązywały przez całą kadencję urzędnika, czyli przez jeden rok i
Edicta extraordinaria (nadzwyczajne) ? wydawane w ciągu roku, gdy istniała pilna konieczność. W
notatce przybliżono obowiązującą do dziś systematyka prawa rzymskiego. W kolejnej części
przedstawiono prawo osobowe w prawie rzymskim, zakres osobowości prawnej człowieka, na którą
składał się: status libertatis, status civitatis, status familiae. Sporo uwagi zostało poświęcone
niewolnictwu w Rzymie, oraz czynnościom prawnym połączonym z niewolnikami. Wyjaśniono
również kim są Kolonowie i pół-wolni. Wskazano również na uprawnienia prywatnoprawne
obywatela rzymskiego. W kolejnej części notatki skupiono się na prawie rodzinnym, w tym rodzinie
agnacyjnej, rodzinie kognacyjnej, prawo ojcostwa, prawo opiekuńcze, kuratela, prawo małżeńskie w
prawie rzymskim, w tym rozwód i zaręczyny. Najobszerniejsza część notatki to rzymskie prawo
rzeczowe, gdzie bardzo dokładnie scharakteryzowano rzeczy, prawa rzeczowe, posiadania i jego
ochronę oraz rodzaje. Przeanalizowano również prawa rzeczowe, które zasadniczo istnieją tylko na
rzeczy, należą do praw podmiotowo bezwzględnych ? są skuteczne erga omnes, w przypadku
naruszenia ? actiones in rem. Przybliżono zagadnienie własności i jej ochronę przez skargę
posesoryjna i petytoryjną, sposoby nabycia własności, MANCIPATIO, IN IURE CESSIO,
ADIUDICATIO, TRADITIO, jak również usucapio, jak również szereg innych przypadków nabycia
własności zarówno wtórnych jak i pierwotnych. Dalej skupiono się na ograniczonych prawach
rzeczowych: służebność, QUASI-POSSESSIO SŁUŻEBNOŚCI, EMPHYTEUSSIS, czy zastaw. W
kolejnej części omówiono prawo spadkowe w starożytnym Rzymie.Zdefiniowano pojęcie spadku,
Hereditas, ochronę praw spadkowych, powołanie do spadku, testament, nabycie spadku, legat,
fieikimis. Na kolejnych 40 stronach opisano zobowiązania w prawie rzymskim. Omówiono
odpowiedzialność, związaną z nią szkodę, zakres przyczynowy, podstawy odpowiedzialności.
Wymieniono źródła zobowiązań i wygaśniecie zobowiązania, a następnie scharakteryzowano część
szczególną prawa zobowiązań: Delicta privata, Quasi delicta, Kontrakty. Najwięcej uwagi
poświęcono kontraktom, wymieniając poszczególne umowy i szczegółowo je omawiając.
I.
ŹRÓDŁA PRAWA RZYMSKIEGO
Geneza i ogólne założenia prawa rzymskiego.
Nasilenie zainteresowania prawem rzymskim obserwujemy od początku XI w. Do wieku XX z
różnym nasileniem. XX wiek przyniósł pewne zmiany. Zarówno systemy komunistyczne i inne
totalitarne zmiany często pomijały ze względów dydaktycznych naukę prawa rzymskiego.
Zapatrzenie w nowe zdobycze techniki i polityki powodowało, że na starożytność patrzono z
przymrużeniem oka. W Polsce po wojnie zanikało jako przedmiot wykładowy na uniwersytetach.
Było to różnie oceniane przez studentów, ale zawsze negatywnie przez prawników. Wiedza
prawnicza w Europie oparta jest jednak na tym, co przekazali nam prawnicy rzymscy. Owo prawo
jest modelem, wzorcem nauczania prawa. Jest podstawą nauczania kadr prawniczych. Prawo
rzymskie tworzyło się w następujący sposób. Na początku powstawała jakaś norma moralna, coś, co
ludzie uważali za słuszne. Gdy owa norma uzyskała powszechną akceptację była transponowana do
systemu prawnego poprzez prawotwórczą działalność prawników, którzy w swoich k
Nabycie spadku i jego skutki
Nabycie spadku i jego skutki - Transmissio
Dziedziczenie spadku - wykład
Pojęcie spadku.
Prawo spadkowe - Hereditas Petitio
Opieka i kuratela-wykład
Reklama
Powiązane zagadnienia















Obywatele rzymscy
Majątek osobisty
Ius civile
Kara umowna
Pax Romana





















Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download